^
2 Djaa
Djaa yi okpála ɨnde lɨ Ebhe abhʉ o-o mayi
Engʉ́ pɨndjɨ engʉ́ na kʉkʉlʉ di ne mʉkʉnda
Yi lila lɨyi ka okpála napite okpála-a malila