3
Polo apa pɨ omabhuka me u yo Ebhe ngʉ́ nɨ
Ngʉ́ nabu tata-a, ondaise ya, yi yo Ebhe ngʉ́ ya, amba eli gba Ngámá-a yangba má gala, amba okpála ɨnde ngadjedje-e, mene engʉ́ ɨnde lɨ eli ango-o ngapa e maka yi ngamemene lɨe-o. Yi yo di Ebhe me anɨ kobho ya sakpa osisiti okpála na mbedhembedhe-o. Padhá de, anga a ko de me ndʉ okpála hana akʉnda nabhukaBádha Ngali-e de. Engʉ́ bini, Ngámá Yesu ne kpála ɨnde amemene engʉ́ maka anɨ apa lɨe-o. Anɨ ahá angu pɨ yi bhʉ́ nabhuka, anɨ tsia líla yi sakpa Siti. Ya abhuka ne ’lɨ Ngámá Yesu me, engʉ́ ɨnde ya ngapa e pɨ yi-e, yi ngamemene moko, yi améne la bhadi mo-o ne kalanʉ. A ayo me Ngámá leke bua yi ngʉ́ nambɨla lele maka lɨ Ebhe akʉnda yi lɨe, di ne lele maka lɨ Kilisito ngaha kpéke bua pɨ yi lɨe bhʉ́ nabhuka-o.
Polo agbele ’dje omabhuka lɨ ’ngʉ́ na ɨpio
Ondaise ya, ya apa pɨ yi ne ’lɨ Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito me, yi akpɵ́tsɵ lɨyi bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ondaise nɨ́ na ɨpio, ɨnde ɨ kpata lɨ́lɨ ɨnde ya aha e pɨ yi de-e de. Padhá de, anga ngayi makpe-e, yi mbɨla maka a ayo lɨe me yi kpata lele mʉkobho gba ya-a ndjɨndjɨ. Nedhɨnga ya adʉ lɨe agba yi-e, ya dʉ ne ɨpio de. Ya yo ka kpála bini de me anɨ ha ’zʉ pɨ ya padhá-a de. Engʉ́ bini, ya azɨba ndala ne lɨkabhu, ya atsia amene kulu ngbɨkpɨ ne sukpe ngʉ́ napa me ya adhá bhʉ́ kpála bini bhʉ́ ká yi de. A ayo nako me ya sia ’he ka yi padhá, engʉ́ bini, ya mene nako mo-o de, anga ya akʉnda me yi kpata lele mʉkobho gba ya-o. 10 Nedhɨnga ya adʉ lɨe agba yi-e, ya aha lɨ́lɨ ɨnde-e pɨ yi me: «Lɨ kpála kʉnda namene kulu de-e, a ayo di de me anɨ zʉ ’he-e de.»
11 Ya ngapa mo-o, anga ya adje me okpála koko bhʉ́ ká yi ne ɨpio. U memene kulu de. U bha bini ngaꞌo ’to o lɨ ’ngʉ́ bhe ɨ tsia o de. 12 Pɨ okpála bhomʉ-o, ya ngagbele ’dje uo, ya di ngayo ka uo ne ’lɨ Ngámá Yesu Kilisito me, a ayo me u mene kulu maka ayo lɨe, amba u sia ezʉ ɨnde akoto lɨ ’kpa o makpe.
13 La pɨ yi ondaise ya-a, yi andála lɨ namene bádha ’ngʉ́ de. 14 Lɨ kpála kpata engʉ́ ɨnde ya aye e pɨ yi bhʉ́ balʉa ɨnde-e de-e, yi de bhele djila yi lɨ anɨ. Yi améne ’he bhʉ́ dabɨlɨ bini ne anɨ de, ngʉbula me anɨ dje nʉmʉ. 15 Engʉ́ bini, yi aú anɨ maka bhʉlʉ yala ka yi de. Yi gbele mangbo ’dje anɨ maka sʉka yi.
Polo ayo bisagu pɨ omabhuka na gʉdhʉ na Tesalonike
16 A ayo me Ngámá na guo ’ngʉ́-o , ha guo ’ngʉ́ pɨ yi ngae makpe ndʉ ’kpɨ́ hana ne bhʉ́ ndʉ ’ngʉ́ hana. A ayo me Ngámá dʉ ne ndʉ yi hana bhʉ́ dabɨlɨ bini.
17 Ngama Polo, ma aye engʉ́ na soso ɨnde apa me ma yi yi mayi ɨnde-e ne ’kpa ma makpe. A bhomʉ-o lele nadele ’kpa ma bhʉ́ balʉa gba ma-o.
18 A ayo me bádha bhʉ́ ’bu gba Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito-o dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ndʉ yi hana.