4
Kpokpo ’li Ebhe
Yesu Kilisito agó galikpe mago, anɨ tsia ʉ́ ngámá pɨ́la doto. Anɨ akódho ’ngʉ́ gba okpála ɨnde ʉʉ ne obhende amu-o. Kaka-a, ma ngaha lɨ́lɨ ɨnde-e pɨ mʉ kala anɨ ne kala Ebhe me: kpokpo ’li Ebhe, lʉ pépé kpekpeke bhʉ́ bádha nedhɨnga abana bhʉ́ siti nedhɨnga. Mbe bhʉ́ ’ndjɨ okpála ɨnde ngamene siti ’ngʉ́-o, pa pɨ uo me u ꞌo namene siti ’ngʉ́ maꞌo. To masi bhʉ́ okpála koko ngʉ́ namene bádha ’ngʉ́. Suno ndʉ ongʉ́ bhomʉ-o pɨ uo hana lɨ lelele di ne ’ndjá bua. Padhá de, anga ekpɨ́ akólo makolo, okpála kʉ́nda matá nadje nasuno pɨndjɨ kʉkʉlʉ ’ngʉ́ de. Engʉ́ bini, u adʉ́ nakpata gʉmʉ gba o makpe, u tsia pó bhʉ́la omʉsuno na eu de o. Omʉsuno ango-o adʉ́ apa pɨ uo ongʉ́ ɨnde anga lɨ uo-o. U aníni ’dje o lɨ nadje kʉkʉlʉ ’ngʉ́, u tsia kpáta ongʉ́ na padhá padhá ɨnde lɨ okpála ngagbe e bhʉ́ ’ndjɨ o-o. Engʉ́ bini ngamʉ-o, dʉ naholo bua mʉ bhʉ́ ndʉ ’ngʉ́ hana maholo. Kibila nazʉ lɨkabhu makibila. Mene kulu nakpokpo Bádha Ngali-e ndjɨndjɨ. Ndjia kulu lɨ Ebhe aha e pɨ mʉ-o.
Mʉma-a, nedhɨnga nandala ’kpa lɨ mʉkobho gba ma-a ngʉbula me u bhɵlɵ ma-a akolo masɨkpe. Nedhɨnga nabhana lɨma pɨ doto ɨnde-e ale. Ma agʉ bádha gbele, ma agʉ holo akolo alɨ soso. Ma ndala ’kpa lɨ nabhuka de. Mbɨa ɨnde-e, Ebhe aleke makalá mʉma abhʉ́lá. A ko ndata na ’ngbɵ ndua ɨnde lɨ Ngámá ahá e mʉma lɨ ’kpɨ́ anɨ akódho ’ngʉ́ gba okpála lɨe-o. Ndata ango-o, a ko ndata na mʉkobho. Ngámá gba nɨ́-e, a ko Ngámá ɨnde ngakodho ’ngʉ́ gba okpála ngbingbili. Anɨ há bha ndata ango-o mʉma kpi ma kpi de, engʉ́ bini, anɨ ahá di pɨ ndʉ okpála hana ɨnde ne djalɨ lɨ nago ka anɨ-o.
Polo apa pɨ Timoté me anɨ go bhaka nɨ
Mene ne kpéke me mʉ go bhaka ma má gala! 10 Padhá de, anga Demasɨ aꞌo ká ma ka gʉmʉ ’he na doto na nakɨ ɨnde-e aꞌo. Anɨ atapa bhʉ́ gʉdhʉ na Tesalonike. Kelesasi atapa bhʉ́ gʉdhʉ na Galatia. Tito atapa bhʉ́ gʉdhʉ na Dalamatia. 11 Luka atigala ne ma sɨ ngae kpi e kpi. Mʉ dʉ ago-o, ha Maloko, mʉ go ne anɨ bhʉ́ dabɨlɨ bini, anga anɨ tɨ́ da nateteke ma lɨ kulu ma nde ne e ko. 12 Ma atima Tisike bhʉ́ gʉdhʉ na Efeso. 13 Lɨ mʉ dʉ nago-o, mʉ de go mʉma ne koti gba ma ɨnde ma ꞌo nako ká e bhʉ́ gʉdhʉ na Tʉlʉasɨ agba Kalipusi ko. Go di mʉma ne obhuku gba ma-o, ane la mane obhende u amene e lɨ kó ’nʉ-o.
14 Alekɨdjandele, bhʉlʉ nabho bolo-o amene ma sisiti naali. Ngámá agíe pɨ anɨ nakpata lele siti ’ngʉ́ anɨ amene e lɨ ma-a ngae. 15 Lila di lɨmʉ ka anɨ malila, anga anɨ ngagʉ nasuno gba nɨ́-e kpekpeke.
16 Nedhɨnga ma akpokpo ’ngʉ́ gba ma-a lɨe bhʉtsibhʉtsi na bini kala okpála nakodho ’ngʉ́-o, kpála bini teteke ma de. Ndʉ uo hana aꞌo ká ma. Ebhe mbu lɨ uo tété. 17 Engʉ́ bini, Ngámá ateteke ma ngae, anɨ aha angu mʉma ngʉbula me ma kpokpo eli gba nɨ-e ndjɨndjɨ. Ndʉ omʉpagano hana ɨnde adʉ oo adje. Anɨ atsia agbegbe ma sakpa kuo. 18 Ngámá agbégbe matá ma sakpa ndʉ egʉ́ lɨ okpála ngagʉ ma ne e hana, anɨ tsia tó ma bhʉ́ Naʉ gba e na abhʉ́lá-o. A ayo me u dhɵgɵ Ngámá dʉdʉma ne dʉdʉma! A adʉ moko.
Oeli na soso
19 Pa pɨ Pilisila ne Akuila, a la di-e piga gba Onesifole me ma yi uo mayi. 20 Elasɨte atigala bhʉ́ gʉdhʉ na Kolito. Ma aꞌo ká Tolofime bhʉ́ gʉdhʉ na Milete, anga adʉ lɨ anɨ ne kuo. 21 Mene ne kpéke me mʉ go ei kala nedhɨnga na zini. Ebulosɨ, ne Pudene, ne Line ne uo ne Kolodia, a la di-e ondaise nɨ́ ɨnde ei-e hana apa me o yi mʉ mayi.
22 Ngámá dʉ ne mʉ. A ayo me, bádha bhʉ́ ’bu gba Ebhe-e dʉ ne yi.