2
Polo agama ’ngʉ́ ne obhelesɨ okpála bhʉ́ gʉdhʉ na Yelusalema
Pɨta kalanga ndjɨkpa ne ká badha-a, ngaya ne Balanabasɨ, ya anʉ matá bhʉ́ gʉdhʉ na Yelusalema. Ma atsia aha di Tito bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ma. Ma anʉ maka lɨ Ebhe asuno mʉma lɨe mbámbá me ma nʉ-o. Ma akolo lɨe, ngama bhʉ́ dabɨlɨ ne obhelesɨ okpála-a, ya apɵkɵbhɵ bhʉ́la ya lɨ ngongo. Abhomʉ-o, ma atsia akpokpo kú Bádha Ngali ɨnde ma ngakpokpo e-e pɨ omʉpagano-o pɨ uo. Ma dʉ nakʉnda de me kulu ɨnde ma amene e ne bhe ma nde ngamane e-e dʉ padhá-a de.
Tito ya adʉ ne e adʉ Giliki. La-a, u pa pɨ anɨ de me anɨ lɨ gandja-a de. Engʉ́ bini, omabhuka na eu alɨ bhʉ́ ká ya, u atsia adʉ napa me, a ayo me anɨ lɨ gandja. Okpála ango-o alɨ bhʉ́ pepe ngʉ́ natsia lele maka ya nde lɨe matá sa lɨ́lɨ ade-o, anga ya akpɵtsɵ lɨya ne Yesu Kilisito . U ngakʉnda me ya kolo matá obalise na lɨ́lɨ gba Moidje-o . Ya ꞌo belegʉ nedhɨnga pɨ uo bedɨ de ngʉbula me ya lila kʉkʉlʉ ’ngʉ́ na Bádha Ngali-e pɨ yi malila.
Engʉ́ bini, obhende lɨ okpála ngau o bhʉ́ djila o maka ongámásɨ na Piga gba Ebhe-e, mʉma-a, a ko ’ngbé ’ngʉ́ naali de. Padhá de, anga Ebhe tsia bhʉ́la kpála de. Ongbengbe okpála bhomʉ-o, nedhɨnga ma akpokpo Bádha Ngali ɨnde ma ngakpokpo e pɨ okpála lɨe pɨ uo-o, u ꞌo ’ngʉ́ koko pépé de. Engʉ́ bini, u au me Ebhe aꞌo mangbo kulu na nakpokpo Bádha Ngali-e pɨ okpála ɨnde ne omaYuda ade-e pɨ́ madhaka ma, maka anɨ aꞌo nanɨ bhende nakpokpo Bádha Ngali pɨ omaYuda lɨe pɨ́ madhaka Piele-o. Padhá de, anga u atsia ambɨla me a ko bha koli Ebhe bini ɨnde nanɨ aha angu pɨ Piele, atsia atima anɨ agba omaYuda-o. Ebhe ango-o aha di angu mʉma, anɨ atsia atima di ma agba okpála ɨnde naao ne omaYuda ade-o.
Djakɨ ne Piele di ne Djaa ɨnde lɨ okpála adʉ nau o maka onepanda-a, ambɨla me Ebhe asuno bádha bhʉ́ ’bu ango-o mʉma na paká. Abhomʉ-o, u atsia aholo ’kpa ya ne Balanabasɨ. Bhobhomʉ-o asuno me ya akpɵtsɵ lɨya ne uo bhʉ́ dabɨlɨ bini. Ya atsia adje lɨya ne uo ndʉ ya hana me, ngaya-a, ya anʉ́ naaya namene kulu agba okpála ɨnde naao ne omaYuda ade-o. La ngauo-o, u anʉ́ naao namene kulu agba omaYuda. 10 U apa bha pɨ ya koli engʉ́ bini. U apa pɨ ya me ya teteke obhʉlʉ ndɨbhɨlɨ ɨnde bhʉ́ ká omabhuka ɨnde abhʉ́ Yelusalema-o. A la bhadi bhomʉ-o engʉ́ ɨnde ma amene e ne bua ma bini-o.
Polo ambe bhʉ́ ’ndjɨ Piele bhʉ́ Atiokia kala okpála
11 Lɨ Piele 2:11 Tsia bhʉ́ Gal. 1:18, 2:9, 14. ago bhʉ́ Atiokia lɨe, ma ambe bhʉ́ ’ndjɨ anɨ kala okpála. Padhá de, anga anɨ amene pʉlʉ ’ngʉ́. 12 Kala me okpála lɨ Djakɨ atima o kolo-o, Piele adʉ nazʉ ’he ne okpála ɨnde ne omaYuda ade-e bhʉ́ dabɨlɨ bini. Lɨ okpála ango-o akolo lɨe, Piele agbe lɨe bhʉ́ ká uo, anɨ zʉ matá ’he ne okpála bhende ne omaYuda ade-e de. Padhá de, anga anɨ adʉ nakpe okpála ɨnde adʉ akpata lɨ́lɨ nalɨ gandja-a makpe. 13 Ndʉ omaYuda koko hana adʉ di namene maka Piele. Abhomʉ-o ngaanɨ Balanabasɨ, anɨ amene bhadi engʉ́ na kali maka uo. 14 Lɨ ma u lɨe me u dhʉkʉ lɨ kpadjɨ na ngbingbili, na kʉkʉlʉ Bádha Ngali-e de-e, ma atsia apa pɨ Piele me: «Mʉ ne maYuda, mo omene la ’ngʉ́ maka kpála ɨnde ne maYuda ade. Ɨ nde lɨe mo-o, lele pɨ mʉ ngagbite okpála bhende ne omaYuda ade-e lɨe ne kpéke me u dʉ namene e lɨo maka omaYuda?»
A ayo nabhuka Kilisito ngʉbula nasia mʉkobho
15 Nganɨ́-e, nɨ́ azu lɨnɨ́ omaYuda, nɨ́ ne okpála na kʉtɨ koko ade, ɨnde ɨ mbɨla lɨ́lɨ gba Ebhe-e de-o. 16 Nɨ́ mbɨla ndjɨndjɨ me kpála ɨnde ngbingbili bhʉ́ djila Ebhe-e, a ko kpála bhende abhuka Yesu Kilisito, a ko bhende ngamene lɨ́lɨ gba Moidje-e de. Nganɨ́ di-e, nɨ́ abhuka Yesu Kilisito ngʉbula me nɨ́ kolo ngbingbili kala Ebhe ka nabhuka gba nɨ́ bhʉ́ Yesu Kilisito-o. A ko ka de me nɨ́ ngamene lɨ́lɨ gba Moidje-e de. Padhá de, anga kpála bini tɨ da nakolo ngbingbili kabula namene lɨ́lɨ de.
17 Engʉ́ bini nganɨ́-e, nɨ́ ngagɨlɨ nadʉ ngbingbili kala Ebhe, anga nɨ́ abhuka Yesu Kilisito. Nɨ́ ngamene lɨe mo-o, nɨ́ maka okpála na sisiti. Bhobhomʉ-o akʉnda napa me Kilisito ngato nɨ́ bhʉ́ siti? A mo-o ade! 18 Ɨ dʉ me ma nde akoto sa lɨ́lɨ-e, pɨpɨta-a, ma gie matá lɨma sasa-a, ma akolo matá bhomʉ-o ngama makpe kpála ɨnde ɨ manga lɨ́lɨ-e de. 19 Lɨ bhende atsia lɨ́lɨ-e, ma akpi kuo ɨnde ayie ka lɨ́lɨ makpe ngʉbula me ma dʉ bhʉ́ mʉkobho pɨ Ebhe. U agɨ nanɨ ya bhʉ́ dabɨlɨ bini ne Kilisito lɨ kulusi. 20 Kaka-a, mʉkobho ɨnde ma nde bhʉ́ e-e, a ko matá ma de, Kilisito ngakobho bhʉ́ ma ngae. Padhá de, anga mʉkobho ma nde ne e bhʉ́ kʉte ɨnde-e, ma bhʉ́bhʉ́ anga ma abhuka Ndɨlɨ gba Ebhe ɨnde akʉnda ma, anɨ atsia andala di kpa lɨ mʉkobho gba e mʉma. 21 Ma yala bádha bhʉ́ ’bu gba Ebhe-e de. Ɨ dʉ me kpála nde ngbingbili kala Ebhe anga anɨ ngamene lɨ́lɨ-e, bhobhomʉ-o akʉnda napa me tata lɨ nakpi gba Kilisito-o ade.

2:11 2:11 Tsia bhʉ́ Gal. 1:18, 2:9, 14.