4
Mʉ kʉnda engʉ́ na doto-o, amba mʉ ne bhʉlʉ yala gba Ebhe
Okpekebhɵ di ne ogbele-e ngayie bhʉ́ ká yi su? A ngayie bhʉ́ osisiti gʉmʉ na ndʉ ’ngʉ́ ngangá ɨnde ngagʉ gbele bhʉ́ kʉte yi-o. Yi kʉkʉnda nasia ehe bini, engʉ́ bini, yi tɨ da nasisia de. Kaka-a, yi bedhe ngʉ́ nabhili okpála. Yi dʉdʉ ne gʉmʉ na sisiti ngʉ́ nasia ehe bini, engʉ́ bini, yi tɨ da nasisia de. Kaka-a, yi ngamene kpekebhɵ, yi la di ngagʉ gbele. Yi sisia ehe ɨnde yi akʉkʉnda e de. Padhá de, anga yi yoyo ka Ebhe de. Belegʉ yi ayoyo lɨe, yi sisia de anga yi yoyo maka ayo lɨe de. Yi yoyo bha bini ehe ɨnde ɨ nganga lɨ yi-o. Ngayi obambakʉya ɨnde-e! Yi mbɨla de me nakʉnda engʉ́ na doto-o, a ko nadʉ bhʉlʉ yala gba Ebhe-e dɨ? Kpála bhende akʉnda engʉ́ na doto-o, anɨ ngaꞌo lɨe bhʉlʉ yala gba Ebhe. A aye nanɨ lɨe padhá de me: «Ebhe akʉnda bua gba e ɨnde anɨ aꞌo nanɨ e bhʉ́ nɨ́-e naali.»* 4:5 Ebhe akʉnda bua gba e ɨnde anɨ aꞌo nanɨ e bhʉ́ nɨ́-e naali: U tɨ da napa matá me: «Bua ɨnde lɨ Ebhe aꞌo e bhʉ́ nɨ́-e abedhe ne osisiti gʉmʉ ’he.» Engʉ́ bini, bádha bhʉ́ ’bu ɨnde lɨ Ebhe nde ne e pɨ nɨ́-e, ane ne engbé. Kaka-a, u aye bhʉ́ Bhuku gba anɨ-e me:
«Ebhe ne bhʉlʉ yala gba okpála na ’ngbé ’ndjɨ,
engʉ́ bini, anɨ ne bádha bhʉ́ ’bu pɨ obhende ngakɵ lɨo ne kuto ko. 4:6 Tsia bhʉ́ Gbt. 3:34.»
Kaka-a, yi manga Ebhe. Yi holo bhʉ́ ’dhʉ yi ka Djabʉlʉ kpekpeke, amba anɨ kpe yi tsutsu. Yi dyudyo lɨyi de Ebhe masɨkpe, amba anɨ dyudyo di lɨe de yi masɨkpe. Ngayi okpála na siti ’ngʉ́, yi vʉlʉ ’kpa yi! Ngayi okpála lɨ bua o agbolo ngangá-a, yi vʉlʉ bua yi! Yi mbɨla ndjɨndjɨ me yi bhʉ́ lɨkabhu. Yi ku ’gbá, amba yi lopolo lɨyi. A ayo me ezo gba yi-e dji lɨe, a akolo egbá, amba djalɨ gba yi-e dji lɨe, a akolo lɨkabhu. 10 Yi kɵ lɨyi bhʉ́ djila Ngámá ne kuto, amba anɨ tsia ꞌeꞌe yi ne abhʉ́lá.
Mo okódho ’ngʉ́ gba kpála koko de
11  Ondaise ma, yi adʉ́ apa siti ’ngʉ́ lɨ yi sʉnda yi de. Kpála bhende ngapa siti ’ngʉ́ lɨ ndai e, ɨ dʉ di-e nakodho ’ngʉ́ gba anɨ-e, anɨ ngapa siti ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨ lɨ́lɨ gba Ebhe, di ne nakodho ’ngʉ́ tété. Bhʉ́ nedhɨnga bhomʉ-o, anɨ ngamene lɨ́lɨ ade, anɨ mangbo ngakodho ’ngʉ́ tété. 12 La-a, Ebhe aha lɨ́lɨ ngae makpe. Anɨ tɨ́ la bhadi da nakodho ’ngʉ́ tété ngae kpi e kpi. Ngaanɨ kpi e kpi, anɨ tɨ́ da nakobho kpála, di ne naꞌo me kpála kpi. Ngamʉ-o, mʉ la naamʉ ne da, mʉ ngakodho ’ngʉ́ gba kpála koko lɨe?
Yi adʉ́ ne ’ngbé ’ndjɨ de
13 Yi dje nga ma mbɨa ɨnde, ngayi okpála bhende ngapa me: «Nakɨ, ɨ dʉ di-e mambi, ya anʉ́ bhʉ́ gʉdhʉ bhe. Ya asɨ́ oo kalanga bini. Ya atsɨ́ndjɨ ’he, ya tsia sía falanga.» 14 La-a, yi mbɨla de me mʉkobho gba yi-e adʉ́ mambi pɨ-ie de! Padhá de, anga yi maka nguwa ɨnde ngau lɨe ngʉbula nedhɨnga bedɨ, pɨpɨta-a, u u matá-a de ko! 15 A ayo mangbo me yi pa me: «Ɨ dʉ me Ngámá nde akʉnda-a, ya adʉ́ bhʉ́ mʉkobho. Ya tsia méne engʉ́ ɨnde, ɨ dʉ mo-o de-e, ya méne engʉ́ koko.» 16 Engʉ́ bini, mbɨa ɨnde-e, yi ne okpála na ’ngbé ’ndjɨ. Yi la di ngabhɨ ’kpa yi pɨ́ ’ka yi. Ndʉ ngua ongbengbe ’ndjɨ bhomʉ-o hana sisiti. 17 Kaka-a, lɨ kpála mbɨla namene bádha ’ngʉ́-o, engʉ́ bini, anɨ mene la bádha ’ngʉ́ ango-o de-e, amba anɨ amene siti ’ngʉ́.

*4:5 4:5 Ebhe akʉnda bua gba e ɨnde anɨ aꞌo nanɨ e bhʉ́ nɨ́-e naali: U tɨ da napa matá me: «Bua ɨnde lɨ Ebhe aꞌo e bhʉ́ nɨ́-e abedhe ne osisiti gʉmʉ ’he.»

4:6 4:6 Tsia bhʉ́ Gbt. 3:34.