9
Yesu atima obhʉlʉ titima ndjɨkpa ne ká bhisi gba e-o
(Tsia bhʉ́ Mat. 10:5-15; di ne bhʉ́ Mlk. 6:7-13.)
Ekpɨ́ bini, Yesu apo bhʉ́la omʉkpata ndjɨkpa ne ká bhisi gba e-o. Anɨ aha angu pɨ uo me u pandja ndʉ osisiti bua hana bhʉ́ okpála, amba u kobho di okpála na kuo. Pɨpɨta-a, anɨ atsia atima uo me u nʉ ne kpokpo ngali Naʉ gba Ebhe , amba u kobho di okpála na kuo. Anɨ pɨ uo me: «Nanʉ ka yi-e, yi abhá oehe de. Yi ahá ndula de. Yi ahá ehe ngʉ́ nabɨ ’he bhʉ́bhʉ́ de. Yi ahá ezʉ de. Yi ahá falanga de. Kpála bini bhʉ́ ká yi ahá bongo na mbulu bhisi de. Ndʉ etɨ hana u asía yi bhʉ́ e-e, yi dʉ bha oo, akólo lɨ nedhɨnga ɨnde yi ayíe lɨe bhʉ́ etɨ ango-o. Ndʉ etɨ hana u sía yi bhʉ́ e de-e, yi de koto bhʉ́bhʉ́, amba yi pulu doto na kʉtɨ gba uo ɨnde adhedhe lɨ ’dhʉ yi-o. Bhobhomʉ-o asúno pɨ uo me u amene siti ’ngʉ́.»* 9:5 Okʉtɨ gba omaYuda ɨnde ɨ zɨba nanɨ Bádha Ngali gba Ebhe-e de-e, u dʉ nanɨ au uo maka omaYuda de, ne odoto gba o-o hana. Tsia bhʉ́ Mlk. 6:11. Obhʉlʉ titima gba Yesu agbida, u apʉ bhʉ́ ndʉ okʉtɨ hana. U akpokpo Bádha Ngali gba Ebhe-e pɨ okpála. U atsia akobho di okpála na kuo ne ndʉ bɨlɨ hana.
Mabhundja gba Elode adholo ngangá
(Tsia bhʉ́ Mat. 14:1-12; di ne bhʉ́ Mlk. 6:14-29.)
Elode , ngámá na ndu doto na Galilaya, adje ndʉ ’ngʉ́ lɨ Yesu ne omʉkpata gba e adʉ amene e hana. Abhomʉ-o, mabhundja gba anɨ-e atsia aholo adholo ngangá, anga okpála koko adʉ apa me: «Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála azuku!» Okoko adʉ apa me: «Polofeta Elɨya akoto bhomʉ-o ngae.» Okoko atsia adʉ apa matá me: «Sʉka opolofeta na kalanʉ-o, azuku bhomʉ-o ngae.» Engʉ́ bini, Elode atsia apa naae me: «Ma aha nanɨ lɨ́lɨ-e ngama me u kodho ngʉlʉ Djaa . Kpála bhende ma ngadje okpála apa ’ngʉ́ gba e me-e, a ko matá naae da?» Abhomʉ-o, anɨ atsia adʉ agɨlɨ me nɨ u Yesu.
Yesu aha ’zʉ pɨ bhiti okpála
(Tsia bhʉ́ Mat. 14:13-21; ne bhʉ́ Mlk. 6:30-44; di ne bhʉ́ Dja. 6:1-14.)
10 Lɨ obhʉlʉ titima agie lɨo lɨe de Yesu-o, u atsia akpokpo ndʉ ’ngʉ́ ɨnde u amene e hana pɨ anɨ. Pɨpɨta-a, anɨ abha uo, anɨ atsia atapa ne uo de okpála tsutsu lɨ pápá na gʉdhʉ na Betesaida. 11 Engʉ́ bini, lɨ bhiti okpála bhomʉ-o ambɨla lɨe me u agbida oo, u atsia akpata anɨ. Abhomʉ-o, Yesu asia uo, anɨ atsia akpokpo ’ngʉ́ pɨndjɨ Naʉ gba Ebhe-e pɨ uo. Anɨ atsia akobho di okpála ɨnde adʉ ne kuo ko.
12 Lɨ ekpɨ́ aholo lɨe nabi-e, obhʉlʉ titima ndjɨkpa ne ká bhisi-e adyudyo lɨo de Yesu, u atsia apa pɨ anɨ me: «Ha kpadjɨ pɨ okpála, amba u gbida nagɨlɨ dabɨlɨ nasɨ tété, di ne ehe nazʉ mazʉ bhʉ́ odjedje kʉtɨ masɨkpe sɨ, anga nɨ́ ei bhʉ́ mili bɨlɨ.» 13 Do Yesu pɨ uo me: «Yi ha ’zʉ pɨ uo ngayi.» U atsia agie me: «A bha ka ya sɨ ne mapa bhuluvue di ne sungu bhisi. Ne me mo okʉnda me ya nʉ nakala ezʉ pɨ ndʉ okpála ɨnde-e hana ngaya?» 14 (Obhosɨ adʉ nanɨ oo masɨkpe de kutu bhuluvue.) Yesu atsia apa pɨ omʉkpata gba e me: «Yi pa pɨ uo me u popo bhʉ́la o okpála ndjɨkpa bhuluvue, ndjɨkpa bhuluvue, amba u dʉlʉ kuto.»
15 Omʉkpata-a amene maka anɨ apa pɨ uo lɨe ko. U atsia apa pɨ ndʉ okpála hana me u dʉlʉ kuto. 16 Abhomʉ-o, Yesu aha mapa bhuluvue ne sungu bhisi-o, anɨ atsia ’kpɨ́ ne bhʉ́lá, anɨ atsia agie heni pɨ Ebhe ngʉbula ezʉ bhomʉ-o. Pɨpɨta-a, anɨ agʉmʉ mapa ne sungu-o, anɨ aha pɨ omʉkpata ngʉ́ nagagapa lɨ okpála. 17 Ndʉ uo hana azʉ ’he, u aꞌuꞌu má kpú kpú kpú! Dudu atigala-a, obhʉlʉ titima alo, a atsia abebedhe okíli ndjɨkpa ne ká bhisi.
Piele apa me Yesu ne Masɨya
(Tsia bhʉ́ Mat. 16:13-19; di ne bhʉ́ Mlk. 8:27-29.)
18 A akolo ekpɨ́ bini, Yesu adʉ akpokpo ’ngʉ́ ne Ebhe kpi e kpi me, omʉkpata gba anɨ-e nde de anɨ. Anɨ atsia ayi uo me: «Okpála ngapa me ma ne da?» 19 U agie me: «Okpála koko ngapa me, mʉ ne Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála. Okoko me, mʉ ne polofeta Elɨya. Okoko matá me, sʉka opolofeta na kalanʉ-o azuku.» 20 Anɨ atsia ayi matá uo me: «A la yi-e, yi ngapa naayi me ma ne da?» Do Piele me: «Mʉ ne Masɨya ɨnde lɨ Ebhe atima e ko.»
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ nakpi ne nazuku ka e
(Tsia bhʉ́ Mat. 16:20-28; di ne bhʉ́ Mlk. 8:30, 9:1.)
21 Engʉ́ bini, anɨ agbele ’dje uo kpekpeke, anɨ atsia aha lɨ́lɨ me u apá belegʉ engʉ́ bhomʉ-o pɨ kpála bini de. 22 Abhomʉ-o, anɨ atsia apa matá pɨ uo me: «A ayo me ngama, Ndɨlɨ gba kpála-a, ma dje lɨkabhu naali. Obhelesɨ okpála, ongbengbe odimandɵ di ne omʉsuno na lɨ́lɨ gba Moidje ayála ma. U abhɵ́lɵ ma, engʉ́ bini, ekpɨ́ na bata-a, ma tsia zúku.»
23 Pɨpɨta-a, anɨ apa pɨ ndʉ okpála hana ɨnde adʉ oo me: «Ɨ dʉ me kpála nde akʉnda nakpata ma-a, a ayo me anɨ ꞌo nabhundja ’ngʉ́ gba e makpe. Ekpɨ́ bini ne bini hana, a ayo me anɨ bɨ kulusi gba e-o, amba anɨ kpata ma. 24 Padhá de, anga ɨ dʉ me kpála nde akʉnda nalila mʉkobho gba e, anɨ kpí. La-a, ɨ dʉ me kpála nde akʉnda nakpi ngʉbula ma-a, anɨ tsia kóbho. 25 Ɨ dʉ me kpála nde asia ndʉ ’he na doto hana, engʉ́ la bini, ngaanɨ makpe anɨ ngɨta-a, anɨ tsia kpi-e, a la pɨ anɨ babadha bhʉ́bhʉ́ ne nɨ? 26 Ɨ dʉ me kpála bini nde adje nʉmʉ lɨ ’ngʉ́ gba ma-a, di ne bhe ma ngapa e-e, ngama Ndɨlɨ gba kpála, ma adjé bhadi nʉmʉ lɨ ’ngʉ́ gba anɨ. A adʉ́ moko lɨ nedhɨnga ma agó lɨe bhʉ́ naʉ na asasaua gba ma, ne bhe gba ’Dyɨ ma, di ne bhe gba oandjelu na bububu-o. 27 Ma apa pɨ yi na paká me, okpála koko bhʉ́ ká obhende ɨnde sɨ-e, mú padhá de, u aú ngaɨza Naʉ gba Ebhe-e kalanʉ.»
Zɨ Ebhe asa Yesu ngbalina
(Tsia bhʉ́ Mat. 17:1-8; di ne bhʉ́ Mlk. 9:2-8.)
28 Masɨkpe de ekpɨ́ madjɨna pɨta anɨ apa ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨe, Yesu aha Piele, ne Djaa di ne Djakɨ, anɨ atsia aꞌʉ ne uo apɨ́ ’ta ngʉ́ nakpokpo ’ngʉ́ ne Ebhe. 29 Anɨ adʉ akpokpo ’ngʉ́ ne Ebhe lɨe, bhʉ́la anɨ ayipa lɨe, bongo gba anɨ avu má tuu! 30 Kolo me-e, okpála bhisi aze, u atsia aholo nagama ’ngʉ́ ne anɨ. A adʉ nanɨ Moidje ne Elɨya. 31 Zɨ Ebhe asa uo ngbalina. U atsia adʉ akpokpo ’ngʉ́ ne Yesu maka anɨ adji nandjia kulu gba e lɨe ne nakpi ka e abhʉ́ Yelusalema ko. 32 Piele ne obɨ e adʉ ne ela má yikpokpo! U agbʉngbʉa lɨo lɨe, u au Yesu ne okpála bhisi me zɨ Ebhe nde asa uo ngbalina. 33 Lɨ okpála bhisi bhomʉ-o adʉ ayie lɨe de Yesu-o, Piele atsia apa pɨ anɨ me: «Mʉsuno, ya sɨ ndjɨndjɨ. A ayo me ya yiki ’tɨ ngbangbalɨ bata, bini pɨ mʉ, bini pɨ Moidje, bini pɨ Elɨya.» (Engʉ́ bini, anɨ dʉ ambɨla ta ’ngʉ́ ɨnde anɨ adʉ apa e de.)
34 Nedhɨnga anɨ adʉ apa ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨe, ndindi atsia ago abuku uo. Lɨ ndindi adʉ abuku uo lɨe, omʉkpata atsia aholo nadje tsʉlʉ naali. 35 Bhʉ́ ndindi-e, eli bini akoto, atsia apa me: «Kpála ɨnde-e, a ko Ndɨlɨ gba ma ɨnde ma abhʉ e ko. Yi dje anɨ!» 36 Pɨta lɨ eli bhomʉ-o andjia lɨe, u au bha ɨbili Yesu kpi e kpi. Nanɨ lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, omʉkpata andjili bha má bulu! U tsia pa nga nanɨ engʉ́ ango-o pɨ kpála bini de.
Yesu akobho ndɨlɨ na bhobhoko bini lɨ siti bua adʉ ato mbolo lɨe
(Tsia bhʉ́ Mat. 17:14-18; di ne bhʉ́ Mlk. 9:14-27.)
37 Lɨ ekpɨ́ aseke lɨe, Yesu ne omʉkpata bata-a akɵ eta-o. Okpála bhelé atsia ago ngʉ́ nakɵ lɨo ne Yesu. 38 Bhʉ́ ká okpála bhomʉ-o, kpála bini aholo nasʉsʉla me: «Mʉsuno, kikiliako, dje nga bha-a mbo ndjinga ndɨlɨ gba ma na bhobhoko-o. Koli anɨ bha ka ma bini! 39 Siti bua ngagbʉlʉ anɨ pɨko. A ngaha pɨ anɨ natʉ ꞌue. A ngadyɨkɨ anɨ kpekpeke má djigi djigi! Lɨ efu holo naze bhʉ́ ’bhɵ anɨ. Bua ango-o le bha nakoto bhʉ́ anɨ pima. Lɨ angu anɨ ndjia má ngba! 40 Ma akikiliki lɨma pɨ omʉkpata gba mʉ-o me u gbe bua ango-o bhʉ́ anɨ, engʉ́ bini, u ale pima.»
41 Do Yesu de-e: «Ngayi okpála na nakɨ-e, yi ne nabhuka ade, yi ngamene siti ’ngʉ́. Ma adʉ́ matá ne yi bhʉ́ dabɨlɨ bini ngʉbula ekpɨ́ madho? Ma akíbila matá yi ngʉbula ekpɨ́ madho?» Pɨpɨta-a, Yesu apa pɨ kpála ango-o me: «Go ne ndɨlɨ gba mʉ ei.»
42 Lɨ ndɨlɨ-e adʉ ago lɨe, bua ango-o adyɨkɨ anɨ má djigi djigi! Anɨ atsia agʉ ꞌi anɨ kuto má gbwe! Abhomʉ-o, Yesu ambe bhʉ́ ’ndjɨ siti bua ango-o. Anɨ akobho ndɨlɨ-o, anɨ atsia aha anɨ pɨ ’dyɨ e. 43 Ndʉ okpála hana adʉ angamba. U atsia azɨba me Ebhe ne angu naali.
Yesu akpo matá engʉ́ pɨndjɨ nakpi gba e ko
(Tsia bhʉ́ Mat. 17:22-23; di ne bhʉ́ Mlk. 9:30-32.)
Lɨ ndʉ okpála hana adʉ angamba lɨe lɨ ndʉ ’ngʉ́ lɨ Yesu adʉ amene e, anɨ atsia apa pɨ omʉkpata gba e me: 44 «Yi dje engʉ́ ma adji apa e pɨ yi ɨnde-e ndjɨndjɨ. U apʉ́ ma, Ndɨlɨ gba kpála-a, pɨ okpála na doto.» 45 Engʉ́ bini, omʉkpata gba anɨ-e mbɨla nanɨ ta ’ngʉ́ bhomʉ-o de. Ebhe awo nanɨ tata-a pɨ uo mawo. U atsia adʉ adje tsʉlʉ ngʉ́ nayi anɨ tété.
A ngbéngbé da?
(Tsia bhʉ́ Mat. 18:1-5; di ne bhʉ́ Mlk. 9:33-37.)
46 Abhomʉ-o, omʉkpata aholo amene kpekebhɵ sʉnda o ngʉ́ nambɨla me, a tɨ da nadʉ ngbéngbé bhʉ́ ká o da. 47 Engʉ́ bini, lɨ Yesu ambɨla engʉ́ ɨnde u adʉ abhundja e lɨ bua o-o lɨe, abhomʉ-o, anɨ aha mboye ndɨlɨ bini, anɨ aꞌo anɨ de e. 48 Anɨ atsia apa pɨ uo me: «Kpála ɨnde asía mboye ndɨlɨ ɨnde-e ka ’lɨ ma-a, anɨ asia bhomʉ-o ma. Kpála ɨnde asía ma-a, anɨ asia la di bhomʉ-o kpála ɨnde atima ma ko. Padhá de, anga kpála ɨnde ane ne mboye bhʉ́ ká yi hana-a, anɨ ane ne engbé ngae.»
Kpála ɨnde ɨ yala yi de-e, a ko naayi kpála
(Tsia bhʉ́ Mlk. 9:38-40.)
49 Abhomʉ-o, Djaa adyudyo lɨe de anɨ, anɨ atsia apa pɨ anɨ me: «Mʉsuno, ya au kpála bini ngapandja osisiti bua bhʉ́ okpála ne ’lɨ mʉ. Ya di me yoko anɨ, anga a ko mʉkpata gba mʉ-o maka ya de.» 50 Engʉ́ bini, Yesu agie pɨ anɨ me: «Yi ayóko anɨ de, anga kpála ɨnde ɨ yala yi de-e, a ko naayi kpála.»
Okpála na kʉtɨ bini na ndu doto na Samalɨa ayala nasia Yesu
51 Lɨ nedhɨnga nagie lɨe ka Yesu abhʉ́lá-a akolo lɨe masɨkpe-e, anɨ atsia aholo kpadjɨ na Yelusalema ne kpéke bua hana. 52 Anɨ atima obhʉlʉ titima kalanʉ bhʉ́ kʉtɨ bini na ndu doto na Samalɨa, ngʉ́ naleke ndʉ ’ngʉ́ hana pɨ anɨ ndjɨndjɨ. 53 Engʉ́ bini, anɨ adʉ la anʉ lɨe ne abhʉ́ Yelusalema-a, okpála na kʉtɨ bhomʉ-o atsia ayala nasia anɨ. 54 Omʉkpata Djakɨ ne Djaa au lɨe mo-o, u atsia apa pɨ Yesu me: «Ngámá, mo okʉnda me ya ha lɨ́lɨ me mʉgbálá yie abhʉ́lá, amba a go bhili uo?» 55 Engʉ́ bini, Yesu adji bhʉ́la e ne lɨ pápá gba uo, anɨ atsia ambe bhʉ́ ’ndjɨ uo. 9:55 U aye bhʉ́ obhuku koko-o me: «Yi mbɨla ngua bua ɨnde ɨ ngagama ’ngʉ́ bhʉ́ yi-e de. Padhá de, anga ngama, Ndɨlɨ gba kpála-a, ma go ngʉ́ nabhili okpála de, ma ago mangbo ngʉ́ nakobho uo.» Tsia bhʉ́ Luk. 19:10. 56 Abhomʉ-o, u atsia agbida bhʉ́ kʉtɨ koko.
Okpála bhende akʉnda nakpata Yesu
(Tsia bhʉ́ Mat. 8:19-22.)
57 U adʉ lɨe lɨ kpadjɨ-e, kpála bini apa pɨ Yesu me: «Ma akpáta mʉ lɨ ndʉ bɨlɨ mo onʉ́ lɨe hana.» 58 Yesu atsia apa pɨ anɨ me: «A ka onekpɵ di ne odhu ne dabɨlɨ gba o ngʉ́ nasɨ tété. Engʉ́ bini, dabɨlɨ ngʉ́ naguo ka ma, Ndɨlɨ gba kpála tété ade.» 59 Anɨ apa matá pɨ kpála koko me: «Kpata ma.» Engʉ́ bini, kpála ango-o apa pɨ anɨ me: «Ngámá, ꞌo nga ma, amba ma nʉ́ zɨ ngaɨza ’dyɨ ma.» 9:59 A adʉ me ’dyɨ anɨ nde kpi nga nanɨ-ɨ de. Tsia bhʉ́ Ekɨ. 20:12. 60 Yesu agie pɨ anɨ me: «ꞌO okpála bhende amu-o, u zɨ okuo gba o-o, amba ngamʉ-o, mʉ nʉ naamʉ ne kpokpo ngali Naʉ gba Ebhe ko.» 61 Kpála koko apa matá pɨ anɨ me: «Ngámá, ma akpáta mʉ makpata. Engʉ́ la bini, ꞌo ngaɨza ma, amba ma nʉ bhana lɨma pɨ opiga gba ma ko.» 62 Yesu agie pɨ anɨ me: «Lɨ kpála bini holo namene kulu ne kɵngɵ-o, pɨpɨta anɨ tsia ’kpɨ́ ne sidi-e, kpála ango-o tɨ ne Naʉ gba Ebhe-e de.»

*9:5 9:5 Okʉtɨ gba omaYuda ɨnde ɨ zɨba nanɨ Bádha Ngali gba Ebhe-e de-e, u dʉ nanɨ au uo maka omaYuda de, ne odoto gba o-o hana. Tsia bhʉ́ Mlk. 6:11.

9:55 9:55 U aye bhʉ́ obhuku koko-o me: «Yi mbɨla ngua bua ɨnde ɨ ngagama ’ngʉ́ bhʉ́ yi-e de. Padhá de, anga ngama, Ndɨlɨ gba kpála-a, ma go ngʉ́ nabhili okpála de, ma ago mangbo ngʉ́ nakobho uo.» Tsia bhʉ́ Luk. 19:10.

9:59 9:59 A adʉ me ’dyɨ anɨ nde kpi nga nanɨ-ɨ de. Tsia bhʉ́ Ekɨ. 20:12.