3
Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála apa pɨ okpála me u dji bua o
(Tsia bhʉ́ Mlk. 1:2-6; ne bhʉ́ Luk. 3:1-6; di ne bhʉ́ Dja. 1:19-23.)
Bhʉ́ oekpɨ́ bhomʉ-o, Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála akoto nanɨ abhʉ́ mili bɨlɨ na ndu doto na Yudaya. Anɨ adʉ atotobhɨla me: «Yi dji bua yi, anga Naʉ na abhʉ́lá akolo masɨkpe!» Djaa nanɨ ne kpála ɨnde lɨ polofeta Ɨsaya akpokpo ’ngʉ́ gba e me:
«Kpála bini ngatotobhɨla bhʉ́ mili bɨlɨ me:
‹Yi leke kpadjɨ gba Ngámá-o.
Yi leke bua yi ngʉ́ nago ka anɨ-o. 3:3 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 40:3.›»
Djaa adʉ adyɨ bongo ɨnde u adʉ e lɨ su enʉ, anɨ adʉ agbite ekpʉ́ na kó ’nʉ ludu e. Anɨ atsia adʉ azʉ omakindolo di ne nadha eʉ́. Abhomʉ-o, okpála na Yelusalema di ne okpála na Yudaya libhomu ne obhende na ndu doto ɨnde lɨngo ngade ’ngu na Djʉlʉdanɨ libhomu adʉ ago nadje engʉ́ ɨnde anɨ adʉ akpokpo e-o. U adʉ ambamba ta osisiti ’ngʉ́ gba o-o kala ndʉ okpála hana. Djaa atsia adʉ abatisa uo bhʉ́ ngade ’ngu na Djʉlʉdanɨ.
Bhiti omʉFalisai di ne oSadukai adʉ ago ngʉ́ nasia batisimo. Lɨ Djaa au lɨe mo-o, anɨ atsia ayi uo me: «Ngayi opiga kpʉlʉ ɨnde-e, a asuno pɨ yi da me yi kpe egʉ́ gba Ebhe ɨnde ngago-o? La-a, yi suno bhʉ́ okulu gba yi-e me yi adji bua yi adji, amba yi ꞌo nabhundja lɨ bhobua yi makpe me: ‹Engʉ́ lɨ ya ade anga Abalahama ne ogbi ya.› Padhá de, anga ma ngapa pɨ yi me, Ebhe tɨ da nagbe ongɨsɨ pɨ Abalahama bhʉ́ ká oteme yi ngau e ɨnde-e mada yi. 10 ꞌE-e! Mbɨa ɨnde-e, ngbakpa aꞌo lɨe bhʉ́ li ’dhʉ ondula-a ngʉbula nadodolo. Ndʉ ndula hana ɨnde ɨ lɨ lɨ́lɨ́ na babadha de-e, u adé, u tsia bhíke bhʉ́ djua. 11 Ngama-a, ma ngabatisa yi bhʉ́ engu ngʉ́ nasuno me yi adji bua yi adji. Engʉ́ bini, kpála bhende ɨ ngago pɨta ma-a, ane ma ne angu. Ma la ne mangua tetele kpála dho me ma gbe malɵkɵ bhʉ́ ’dhʉ anɨ-e! Ngaanɨ-e, anɨ abátisa yi ne Bu Bhobua di ne djua. 12 Anɨ aholo kakpa gba e sa ’kpa e ngʉ́ nape fufukudha bhʉ́ nguwa gba e amba nɨ bu nguwa bhʉ́ ngbokopi. Engʉ́ bini, fufukudha-a, anɨ atsúlu bhʉ́ djua ɨnde na dʉdʉma ne dʉdʉma.»
Yesu asia batisimo
(Tsia bhʉ́ Mlk. 1:9-11; ne bhʉ́ Luk. 3:21-22; di ne bhʉ́ Dja. 1:29-34.)
13 Abhomʉ-o, Yesu ayie bhʉ́ Galilaya, anɨ anʉ abhaka Djaa bhʉ́ ngade ’ngu na Djʉlʉdanɨ ngʉ́ nasia batisimo ka anɨ. 14 Djaa di me yala. Anɨ atsia adʉ apa me: «Ma sía mangbo batisimo ka mʉ ngama. Mʉ ngago matá abhaka ma ngamʉ!» 15 Engʉ́ bini, Yesu atsia agie pɨ anɨ me: «Zɨba me amene lɨe moko mbɨa ɨnde. Padhá de, anga a ayo me nɨ́ mene ndʉ ’ngʉ́ hana ɨnde lɨ Ebhe ayo e ka nɨ́-o.» Abhomʉ-o, Djaa atsia azɨba me amene lɨe moko. 16 Lɨ Yesu asia batisimo lɨe, anɨ atsia akoto bhʉ́ ’ngu-o. Me-e, kokpɨ́ abhulu lɨe. Anɨ atsia au Bu Bhobua gba Ebhe-e ngakɵ maka pidjo, a nde ngago pɨ́ anɨ. 17 Abhomʉ-o, eli bini atsia ayie abhʉ́lá ne napa me: «A ɨnde-e ndɨlɨ gba ma na mʉkʉnda-o. A ko kpʉ́kpʉ́ na bua ma.»

3:3 3:3 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 40:3.