25
Gbitaku pɨndjɨ otsalɨsɨ ndjɨkpa na kʉva
Abhomʉ-o, Yesu apa matá me: «Ekpɨ́ lɨ ngama Ndɨlɨ gba kpála ma agó lɨe, engʉ́ ɨnde akódho ’kpɨ́ bhʉ́ Naʉ na abhʉ́lá adʉ́ maka gbitaku ɨnde: a adʉ nanɨ otsalɨsɨ ndjɨkpa ɨnde aha otala gba o ngʉ́ nanʉ nakɵ lɨo ne bhoko ɨnde adʉ akʉnda naha ɵlɵ. Bhʉ́ ká uo, obhe bhuluvue adʉ ongingi, obhe bhuluvue koko adʉ obhʉlʉ ɨmbɨlangʉ. Otsalɨsɨ bhe na ngingi-e aha otala gba o-o, la-a, ’to uo aꞌɨlɨ lɨ naha otsupa ’mʉ koko dede. Engʉ́ bini, obhe na ɨmbɨlangʉ-o aha otala gba o bhʉ́ dabɨlɨ bini ne otsupa ’mʉ koko dede. Lɨ bhoko-o go lɨe má gala de-e, ela aholo ndʉ uo hana, u atsia atuko ne ela.
Tutu sukpe-e, tolo ꞌue akoto: ‹Bhoko-o kɨ-e! Yi ze ngʉ́ nakɵ lɨyi ne uo.› Abhomʉ-o, ndʉ otsalɨsɨ-e hana azʉkʉ. U atsia aholo naleke otala gba o-o. Otsalɨsɨ bhe na ngingi-e apa pɨ obhende na ɨmbɨlangʉ-o me: ‹Yi ha mbo té emʉ gba yi-e pɨ ya, anga otala gba ya-a ngabʉlʉ.› Obhe na ɨmbɨlangʉ-o agie pɨ uo me: ‹A mo-o ade, anga bhe ka ya-a bhelé da nale lɨ lele nɨ́ ne yi ade. Yi nʉ bhaka mangbo okpála ɨ ngatsɨtsɨndjɨ, amba yi kala pɨ yi ka uo.› 10 Obhe na ngingi-e anʉ nakala emʉ-o. Engʉ́ bini, nedhɨnga u adʉ anʉ lɨe nakakala-a, bhoko-o akolo. Otsalɨsɨ bhuluvue ɨnde adʉ bedhe alɨ ne anɨ bhʉ́ ’tɨ na anokomɨa-o. U atsia adʉla bhotɨ-o. 11 A abhue bedɨ, otsalɨsɨ bhe koko akolo. U atsia aholo nasʉsʉla me: ‹Ngámá, ngámá, bhulu bhotɨ-e pɨ ya!› 12 Engʉ́ bini, bhoko-o agie pɨ uo me: ‹Ma apa pɨ yi na paká me, ma mbɨla yi de.›»
13 Yesu atsia abu tata-a me: «Yi lila lɨyi, anga yi mbɨla ekpɨ́ lɨ ngama Ndɨlɨ gba kpála ma agó lɨe de, yi mbɨla la di nedhɨnga ango-o de.»
Gbitaku pɨndjɨ okpála na kulu bata
(Tsia bhʉ́ Luk. 19:11-27.)
14 Yesu apa matá me: «Ekpɨ́ lɨ ngama Ndɨlɨ gba kpála ma agó lɨe, engʉ́ ɨnde akódho ’kpɨ́ bhʉ́ Naʉ na abhʉ́lá adʉ́ maka gbitaku ɨnde: a adʉ nanɨ bhoko bini ɨnde adʉ akʉnda nanʉ dhʉkʉ. Kala nanʉ ka anɨ-e, anɨ aꞌɨ okpála na kulu gba e-o. Anɨ atsia aꞌo tɨa gba e sakpa uo. 15 Anɨ aha pɨ bhe bini-e lɨ́ falanga kámá bhuluvue. Anɨ aha pɨ bhe koko lɨ́ falanga kámá bhisi. Anɨ atsia aha pɨ bhe koko lɨ́ falanga kámá bini. Anɨ aha pɨ kpála ne kpála lɨ lele angu gba e. Pɨpɨta-a, anɨ atsia atapa. 16 Kpála na kulu bhe asia kámá bhuluvue-e, anʉ kolo nabe ndʉndʉ. Anɨ atsia asia di lɨ́ falanga koko pépé kámá bhuluvue. 17 Bhende asia kámá bhisi-e amene bhadi moko. Anɨ atsia asia di lɨ́ falanga koko pépé kámá bhisi. 18 Engʉ́ bini, bhende asia kámá bini-e anʉ bha naae nadjɨ edú bhʉ́ doto. Anɨ atsia awo tɨa gba ngámá gba e bhʉ́bhʉ́.
19 Pɨpɨta abhue naali, ngámá na kulu gba okpála bhomʉ-o ago. Anɨ atsia aholo nagama ’ngʉ́ ne uo pɨndjɨ lele maka u amene kulu ne tɨa gba nɨ-e lɨe-o. 20 Bhe asia nako lɨ́ falanga kámá bhuluvue adyudyo lɨe. Anɨ agbe lɨ́ falanga kámá bhuluvue koko-o ne napa me: ‹Ngámá, mo oha nako mʉma lɨ́ falanga kámá bhuluvue. A ɨnde-e lɨ́ falanga kámá bhuluvue koko ɨnde ma asia e pépé ko.› 21 Do ngámá gba anɨ pɨ anɨ me: ‹So! Mʉ ne bádha kpála na kulu, mʉ la di ngbingbili. Mo omene nako ngbili ’ngʉ́ bhʉ́ ongʉ́ ɨnde djedjedje, ma aꞌó ɨbili mʉ me mʉ dʉ atsia ’kpɨ́ lɨ ongʉ́ na ngbengbengbe. Go kpi djalɨ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ma.›
22 Kpála na kulu bhende asia nako lɨ́ falanga kámá bhisi-e adyudyo di lɨe. Anɨ pɨ ngámá-a me: ‹Ngámá, mo oha nako mʉma lɨ́ falanga kámá bhisi. A ɨnde-e lɨ́ falanga kámá bhisi koko ɨnde ma asia e pépé ko.› 23 Do ngámá gba anɨ pɨ anɨ me: ‹So! Mʉ ne bádha kpála na kulu. Mʉ la di ngbingbili. Mo omene nako ngbili ’ngʉ́ bhʉ́ ongʉ́ ɨnde djedjedje, ma aꞌó ɨbili mʉ me mʉ dʉ atsia ’kpɨ́ lɨ ongʉ́ na ngbengbengbe. Go kpi djalɨ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ma.›
24 Lɨ soso-o, kpála bhende asia nako lɨ́ falanga kámá bini-e ago di. Anɨ pɨ ngámá-a me: ‹Ngámá, ma adʉ nako ambɨla ndjɨndjɨ me mʉ ne kpála na gʉ́gʉ́. Mʉ ngaha ’zʉ lɨ bɨlɨ ɨnde mʉ lu ’zʉ lɨ e de. Mʉ ngazʉ ’he lɨ kulu ɨnde lɨ okpála koko andala lɨe ngao. 25 Ma adje tsʉlʉ mʉ. Ma atsia anʉ awo tɨa gba mʉ-o bhʉ́ doto. A la bhadi ɨɨ. Tɨa gba mʉ-o kɨ.› 26 Engʉ́ bini, ngámá gba anɨ agie pɨ anɨ me: ‹Mʉ ne siti kpála na kulu! Mʉ di ne bhʉlʉ ɨpio! Ka nɨ mo odʉ nako ambɨla lɨe ndjɨndjɨ me ma ngaha ’zʉ lɨ bɨlɨ ɨnde ma alu ’zʉ lɨe de, me ma ngazʉ ’he lɨ kulu ɨnde lɨ okpála koko andala lɨe ngao, 27 mʉ tsia ꞌo nako tɨa gba ma-a bhʉ́ bakɨ de ka nɨ, amba ma agó lɨe, ma de bhaka me a nde abe ndʉ e abe-e?
28 Yaka! Yi gbʉlʉ lɨ́ falanga kámá bini bhomʉ-o ka anɨ, amba yi ha pɨ kpála ɨnde ka e kutu bini ko.› 29 Ngámá bhomʉ-o apa mo-o, anga kpála ɨnde ka e ne ehe, u ahá matá koko pɨ anɨ pépé. Anɨ tsia dʉ́ bhʉ́ mʉndeyi. Engʉ́ bini, kpála lɨ ehe nde ka e belegʉ ade bini-e, u agbʉ́lʉ belegʉ dhegʉ bhende ɨ tɨ da nadʉ ka anɨ-o. 30 Ngámá-a atsia abu ’so ’ngʉ́ gba siti kpála na kulu bhomʉ-o ne napa me, u bhike anɨ bhʉ́ biti akilidjo lɨ bɨlɨ ɨnde lɨ okpála nde lɨe bhʉ́ ’gbá di ne nazʉ tate o-o.»
Yesu akpokpo lele maka anɨ akódho ’ngʉ́ gba okpála lɨe-o
31 Yesu atsia apa matá me: «Ekpɨ́ lɨ ngama Ndɨlɨ gba kpála ma agó lɨe bhʉ́ sangu gba ma bhʉ́ dabɨlɨ bini ne oandjelu hana-a, ma adʉ́ pɨ́ kiti na ngámá gba ma na sangu-o. 32 Ndʉ okpála na pɨ́la doto hana apó bhʉ́la o kala ma. Ma tsia gbógbo bhʉsʉ uo maka lɨ mʉlila agbogbo bhʉsʉ okandɵlɵ lɨe ne omeme-o. 33 Ma aꞌó okandɵlɵ lɨ pá ’kpa ma na kokpa, ma tsia ó omeme-e lɨ pá ’kpa ma na galɨ.
34 Abhomʉ-o, ma tsia pá pɨ obhende adʉ́ lɨ pá ’kpa ma na kokpa-a me: ‹Yi gógo, ngayi okpála asia bisagu ka ’Dyɨ ma-o. Yi go sia ngámá ɨnde lɨ anɨ aleke nanɨ e pɨ yi nayie lɨ nedhɨnga anɨ abho kokpɨ́ ne doto lɨe ko. 35 Padhá de, anga ma adje gʉmʉ, yi atsia aha ezʉ mʉma. Ma adʉ adje gʉmʉ ’ngu, yi atsia aha engu nandjɨ mandjɨ mʉma. Ma adʉ ne gomago, yi atsia asia ma agba yi. 36 Ma adʉ ndumbu, yi atsia ato bongo lɨ ma. A adʉ lɨ ma ne kuo, yi atsia ateteke ma. Ma adʉ bhʉ́ tɨkpʉ, yi atsia ago natsia ma.›
37 Abhomʉ-o, obhende amene mʉkʉnda gba Ebhe-e tsia yí ma me: ‹Ngámá, ya au mʉ ne gʉmʉ nadho, ya atsia aha ’zʉ pɨ mʉ-o? Ya au mʉ ne gʉmʉ ’ngu nadho, ya atsia aha engu nandjɨ mandjɨ pɨ mʉ-o? 38 Ya au mʉ me mʉ nde ne gomago nadho, ya atsia asia mʉ agba ya-a? Ya au mʉ ndumbu nadho, ya atsia ato bongo lɨ mʉ-o? 39 Ya au mʉ ne kuo, ɨ dʉ di-e me mʉ nde bhʉ́ tɨkpʉ nadho, ya atsia anʉ ateteke mʉ-o?› 40 Ma tsia gíe pɨ uo me: ‹Ma apa pɨ yi na paká me, ndʉ nedhɨnga hana ɨnde yi amene bádha ’ngʉ́ lɨe pɨ sʉka ondaise ma ɨnde lɨ okpála ngau o padhá ɨnde-e, yi amene bhomʉ-o mʉma.›
41 Abhomʉ-o, ma tsia pá di pɨ obhende adʉ́ lɨ pá ’kpa ma na galɨ-e me: ‹Yi yie sɨ yiyie, yi gbida de ma tsutsu, ngayi okpála lɨ Ebhe atʉ pɵdjɵ lɨo-o! Yi nʉ bhʉ́ djua na dʉdʉma ɨnde lɨ Ebhe aleke nanɨ e pɨ djabʉlʉ ne omaha e-o! 42 Padhá de, anga ma adʉ adje gʉmʉ, yi tsia ha ’zʉ mʉma de. Ma adʉ adje gʉmʉ ’ngu, yi tsia ha engu nandjɨ mandjɨ mʉma de. 43 Ma adʉ ne gomago, yi tsia sia ma agba yi de. Ma adʉ ndumbu, yi tsia to bongo lɨ ma de. Ma adʉ ne kuo di ne bhʉ́ tɨkpʉ, yi tsia go nateteke ma de.›
44 Abhomʉ-o, u tsia yí di ma me: ‹Ngámá, ya au mʉ nadho me mʉ nde ne gʉmʉ, ɨ dʉ di-e gʉmʉ ’ngu-o? Ya au mʉ nadho me mʉ nde ne gomago, mʉ nde ndumbu, ɨ dʉ di-e me mʉ nde ne kuo, ɨ dʉ di-e me mʉ nde bhʉ́ tɨkpʉ-o, ya tsia nʉ teteke mʉ dɨ-e?› 45 Ma tsia gíe pɨ uo me: ‹Ma apa pɨ yi na paká me, ndʉ nedhɨnga hana yi mene bádha ’ngʉ́ lɨe pɨ sʉka ondaise ma ɨnde lɨ okpála ngau o padhá ɨnde-e de-e, yi mbɨla me yi aneke di namemene bhomʉ-o mʉma.› 46 Abhomʉ-o, obhende ɨ mene mʉkʉnda gba Ebhe-e de-e, gbída nazʉ lɨkabhu na dʉdʉma. Engʉ́ bini, obhende amene mʉkʉnda gba Ebhe-e, tsia gbída naao bhʉ́ mʉkobho na dʉdʉma.»