28
Yesu azuku
(Tsia bhʉ́ Mlk. 16:1-10; ne bhʉ́ Luk. 24:1-12; di ne bhʉ́ Dja. 20:1-10.)
Pɨta ekpɨ́ naguo gba omaYuda-a , bhʉ́ ’kpɨ́ yinga kɵkpɨ́ má bhɵ́-o, Malɨa , kpála na gʉdhʉ na Magadala ne Malɨa koko-o, agbida ngʉ́ natsia lata-o. Me-e, doto adyɨkɨ ne adjigidjo na ngbéngbé, anga andjelu bini gba Ngámá-a ayie abhʉ́lá, anɨ ago awawala teme ɨnde adʉ lɨ ’bhɵ lata-o, anɨ atsia adʉ pépé. Kʉte anɨ adʉ asʉ má ngbɨ́ ngbɨ́ ngbɨ́! La di-e, bongo gba anɨ-e avu má tuu! Lɨ osʉdha ɨnde adʉ alila lata-a au lɨe mo-o, u aholo nagʉkʉ ka tsʉlʉ má kpi kpi kpi, u atsia abala kuto mʉgɨto me a ko okpála ɨnde amu.
Engʉ́ bini, andjelu-o apa pɨ olɨsɨ-e me: «Yi akpé-e de, anga ma ambɨla me yi ngagɨlɨ Yesu ɨnde u agɨ nako e lɨ kulusi-o. Anɨ sɨɨ ade. Anɨ azuku maka anɨ apa nako lɨe-o. Yi go tsia bɨlɨ ɨnde u aseke nako anɨ lɨe-o. Yi nʉ pa kolo pɨ omʉkpata gba anɨ-e má gala me, anɨ azuku. Anɨ adji kala yi bhʉ́ Galilaya bhomʉ. Yi aú anɨ oo. A bhomʉ-o ngali ma de ago napa e pɨ yi-o.» Abhomʉ-o, olɨsi-e ayie bha kolo bhʉ́ lata-a má gala me u nde abedhe ne tsʉlʉ di ne djalɨ bedhe. U anʉ ne holo, u atsia anʉ ngʉ́ napa ngali ango-o pɨ omʉkpata gba Yesu-o. Ma ’li ma me-e, Yesu ago akɵ lɨe ne olɨsɨ ango-o. Anɨ atsia ayi uo me: «Yi oo!» Abhomʉ-o, u adyudyo lɨo de anɨ, u atuko kuto bhʉ́ li ’dhʉ anɨ, u atsia adhɵgɵ anɨ. 10 Pɨpɨta-a, Yesu atsia apa pɨ uo me: «Yi akpé-e de. Yi nʉ pa pɨ ondaise ma me u nʉ abhʉ́ Galilaya, u aú ma oo ko.»
Ongámásɨ gba omaYuda ato kali me u bubuku engʉ́ nazuku gba Yesu-o
11 Lɨ olɨsɨ-e adʉ nga bha lɨe lɨ kpadjɨ-e, okpála koko bhʉ́ ká osʉdha ɨnde adʉ nalila lata-a anʉ abhʉ́ gʉdhʉ. U atsia akpokpo ndʉ ’ngʉ́ hana ɨnde akodho ’kpɨ́ abhʉ́ lata-a pɨ ongbengbe odimandɵ gba Ebhe-o . 12 Abhomʉ-o, ongbengbe odimandɵ apo bhʉ́la o ne obhelesɨ okpála gba omaYuda-o, u atsia adje lɨo me o méne pɨ-ie. Pɨta nadje lɨe ka uo-o, u aha tɨa bhelé pɨ osʉdha-a me u apá kʉkʉlʉ ’ngʉ́ ɨnde akodho ’kpɨ́-e de. 13 U atsia apa pɨ uo me: «Ɨ dʉ me kpála bini nde ayi yi-e, yi de pa me: ‹Nedhɨnga ya adʉ lɨe tɨla-a, omʉkpata gba anɨ-e ago, u atsia azi kuo anɨ lɨ ya.› 14 La di-e, ɨ dʉ me guvelenele nde adje-e, ya ambɨ́la lele ya akpókpo pɨ anɨ lɨe ngaya, amba yi asía mangɨmbo de.» 15 Osʉdha abha tɨa-o, u atsia amene bha maka u apa lɨe pɨ uo-o. Abhomʉ-o, ngali ango-o ayangba bha sʉnda omaYuda moko nakolo pɨ nakɨ.
Eli na soso gba Yesu pɨ omʉkpata gba e-o
(Tsia bhʉ́ Mlk. 16:14-18; ne bhʉ́ Luk. 24:36-49; ne bhʉ́ Dja. 20:19-23; di ne bhʉ́ Kul. 1:6-8.)
16 Abhomʉ-o, omʉkpata ndjɨkpa ne ká bini-e anʉ bhʉ́ Galilaya, pɨ́ eta ɨnde lɨ Yesu apana nanɨ e pɨ uo me nɨ akɵ́ lɨnɨ ne uo pɨ́ e-o. 17 U akolo lɨe oo, Yesu akoto lɨ uo. U au anɨ lɨe, u atuko kuto bhʉ́ li ’dhʉ anɨ, u atsia adhɵgɵ anɨ. Engʉ́ bini, okoko bhʉ́ ká uo adʉ ne bua na bhisi bhisi. 18 Abhomʉ-o, Yesu adyudyo lɨe de uo, anɨ atsia apa pɨ uo me: «Ebhe aha ndʉ angu na abhʉ́lá ne bhe na pɨ́la doto hana mʉma. 19 Kaka-a, yi nʉ bhʉ́ ndʉ opiga hana. Yi mene me u kolo omʉkpata gba ma. Yi batisa uo ne ’lɨ ’Dyɨ nɨ́, ne ’lɨ Ndɨlɨ, la di ne ’lɨ Bu Bhobua . 20 Yi suno pɨ uo me u lila ndʉ lɨ́lɨ ɨnde ma aha e pɨ yi-e hana. Yi mbɨla la me ngama-a, nɨ́ ne yi bhʉ́ dabɨlɨ bini ndʉ ’kpɨ́ hana akólo bha bini makolo alɨ sokpɨ́.»