4
Ɨ dʉ mo-o, ondaise ma na mʉkʉnda, yi lʉ kpekpeke bhʉ́ Ngámá. Ma kʉnda yi naali, ma ne gʉmʉ me ma u matá yi. Ma ngakpi djalɨ kabula yi, ma la di ne gindaginda kabula yi.
Polo aha olɨ́lɨ na soso
Kikiliako, Evodia ne Sitika, ma ayo ka yi me yi dʉ ne guo ’ngʉ́ sʉnda yi, anga yi ne okpála gba Ngámá. Ma ayo di ka mʉ ndai ma na mʉkʉnda, teteke olɨsɨ bhisi bhomʉ-o mateteke, anga ya amene kulu ne uo kpekpeke, ya atsia azʉ di lɨkabhu ne uo bhʉ́ dabɨlɨ bini ngʉbula Bádha Ngali , di ne Kelema, a la di-e ndʉ ondaise ma koko hana ɨnde ya amene kulu gba Ngámá ne o ko. U aye ndʉ ’lɨ uo hana bhʉ́ bhuku na mʉkobho.
A ayo me yi kpi djalɨ ndʉ ’kpɨ́ hana anga yi ne okpála gba Ngámá. Ma matá ngapapa ne toto me, a ayo me yi ’kpi djalɨ. A ayo me yi dʉ ne bhʉkʉ bua pɨ ndʉ okpála hana. Yi mbɨla hana me Ngámá agó mbɨa. Bua yi agʉ́kʉ belegʉ ka ’ngʉ́ bini de, engʉ́ bini, yi yo mangbo ka Ebhe ndʉ ’he hana yi nde ne gʉmʉ e-o. Yi yo anɨ bhʉ́ nedhɨnga hana. Yi yo anɨ, amba yi gie heni pɨ anɨ. Ɨ dʉ me yi nde amene mo-o, lɨ Ebhe há guo ’ngʉ́ gba e ɨnde ane ndʉ ɨmbɨlangʉ hana-a pɨ yi. Guo ’ngʉ́ ango-o alíla bhobua yi bhʉ́ dabɨlɨ bini di ne mabhundja gba yi-e, anga yi ne okpála gba Yesu Kilisito .
Ondaise ma, ’li ma na soso pɨ yi-e ngae ɨnde: a ayo me yi mbɨla lɨyi ne nabhundja pɨndjɨ obabadha ongʉ́, lɨ okpála atotoko e-o. A ko ’ngʉ́ ɨnde lɨ eu nde bhʉ́ e ade, engʉ́ ɨnde ngbingbili, engʉ́ ɨnde lɨ zɨbotʉ nde bhʉ́ e ade. A ko ’ngʉ́ ɨnde nganga lɨ okpála, engʉ́ ɨnde lɨ lelele. Ongʉ́ ɨnde ma akpokpo e pɨ yi, ɨnde yi azɨba e, ongʉ́ ɨnde yi adje e bhʉ́ ’bhɵ ma, yi au ma ngamene e-e, yi mene ongʉ́ bhomʉ. Abhomʉ-o, Ebhe ɨnde ahaha guo ’ngʉ́ pɨ nɨ́-e dʉ́ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne yi.
Polo agie heni ngʉbula oehe ɨnde u atima e pɨ anɨ-o
10 Ma ngakpi djalɨ naali bhʉ́ Ngámá anga yi amata abhundja ma. A na paká me yi adʉ nako nabhundja ma kalanʉ. Engʉ́ bini, kpadjɨ dʉ nako de me yi teteke ma-a de. Nedhɨnga ane la bhadi naali me yi nde teteke ma de. 11 Ma pa mo-o ka ꞌɨlɨ de me ma bhʉ́ ndɨbhɨlɨ-e de. Padhá de, anga ma ambɨla lɨma ne nagɨlɨ nganda ma bhʉ́ ndʉ nedhɨnga hana. 12 Ma ambɨla lɨma ne nakobho bhʉ́ ndɨbhɨlɨ, ma ambɨla di lɨma ne nakobho bhʉ́ nedhɨnga lɨ ehe nde lɨe ka ma bhelé. Ma ambɨla lɨma ne nadʉ ndjɨndjɨ ne ndʉ bɨlɨ hana, ne bhʉ́ onedhɨnga hana, belegʉ lɨ ehe nazʉ mazʉ dʉ ka ma, belegʉ lɨ nedhɨnga na gʉmʉ, belegʉ lɨ ehe dʉ ka ma bhelé, belegʉ ma dʉ bhʉ́ ndɨbhɨlɨ. 13 Ma tɨ da nakibila ndʉ ongʉ́ bhomʉ-o hana ka angu gba Yesu Kilisito ɨnde bhʉ́ ma-o. 14 Belegʉ ɨnde lɨe mo-o, yi amene ndjɨndjɨ ngʉbula nateteke ma lɨ nedhɨnga ma ngazʉ lɨkabhu lɨe-o.
15 Ondaise ma na gʉdhʉ na Filipoi, yi mbɨla hana me nedhɨnga ma abhʉka nakpokpo Bádha Ngali lɨe bhʉ́ ndu doto gba yi na Makedonia-a, ateteke bha bini ma ne Dadjua gba yi-o. Dadjua koko bini ade ɨnde ya amata ’kpa ya ne e. 16 Padhá de, anga ma adʉ lɨe bhʉ́ Tesalonike-e, yi atima ehe ɨnde ma adʉ ne gʉmʉ e mʉma bhʉtsibhʉtsi. 17 A ko de me ma ngagɨlɨ makalá-a de. Engʉ́ bini, ma ngagɨlɨ mangbo me Ebhe suno bádha bhʉ́ ’bu gba e pɨ yi ane mane ka ohe yi ngapʉ e mʉma-o. 18 Ma asia ndʉ ’he hana ɨnde yi atima e mʉma-a, ane belegʉ bhende ma adʉ ne gʉmʉ e-o. Lɨ ma au oehe lɨ Epafolodite ago mʉma ne e lɨe, ehe bini neke matá ka ma de. Oehe ango-o maka makiso ɨnde u ahaha e pɨ Ebhe, ɨnde lɨ se e nde lɨ Ebhe ndjɨndjɨ, ɨnde di nganga lɨ Ebhe manga. 19 A ka Ebhe gba ma-a ne bhiti ehe na bhibhiti. Anɨ ahá pɨ yi ndʉ ’he hana yi nde ne gʉmʉ e-o. Anɨ ahá pɨ yi lɨ kpadjɨ gba Yesu Kilisito. 20 A ayo me u dhɵgɵ Ebhe ’Dyɨ nɨ́ dʉdʉma ne dʉdʉma. A adʉ moko!
Polo abhana lɨe pɨ omabhuka na Filipo
21 Yi yi ndʉ okpála hana ɨnde lɨ Yesu Kilisito abhʉ o me u dʉ ne okpála gba nɨ-o. Ondaise nɨ́ ya nde ne o ei-e, yi di yi mayi. 22 Ndʉ omabhuka koko hana ɨnde ei yi yi mayi, ane la mane obhende ngamene kulu bhʉ́ ’tɨ gba ’ngbé ngámá na LomaKaisala-o .
23 A ayo me Ngámá Yesu Kilisito suno bádha bhʉ́ ’bu gba e pɨ yi.