2
Polo aha lɨ́lɨ pɨ omabhuka
Engʉ́ bini, ngamʉ Tito-o, pa engʉ́ ɨnde atɨ ne nasuno na ngbingbili-o. Pa pɨ obhosɨ bhende na gbegbegbe-e me, u dʉ naholo bua o ka ’ngʉ́ maholo. U dʉ ne okpála ɨnde u ngamanga o mamanga. U dʉ nabhundja ’ngʉ́ ndjɨndjɨ. U lʉ la di ne angu bhʉ́ nabhuka , ne mʉkʉnda, di ne ’ndjá bua. Ha di lɨ́lɨ pɨ olɨsɨ bhe na obhelesɨbhelesɨ-o. Pa pɨ uo me mʉkobho gba uo-o dʉ bubu kala Ebhe. U adʉ́ napa osisiti ’ngʉ́ lɨ okpála koko de. La di-e, u adʉ́ obalise na pandɨ de. A ayo me u suno pɨ okpála koko ongʉ́ na ndjɨndjɨ. U mene mo-o, ɨ tsia súno pɨ otsalɨsɨ me, u dʉ ne mʉkʉnda pɨ obhosɨ gba o, di ne pɨ ongɨsɨ gba o, u dʉ nabhundja ’ngʉ́ ndjɨndjɨ, u adʉ́ akʉnda obhosɨ ngangá de, u ꞌo ’to o ’to piga gba o, u dʉ ndjɨndjɨ. U mene la di olɨ́lɨ gba obhosɨ gba o makpe, ngʉbula me kpála bini asóbho eli gba Ebhe-e de.
Ha di lɨ́lɨ pɨ omakombise me, u dʉ namene ndʉ ’ngʉ́ hana lɨ lelele. Ngamʉ makpe-e, a ayo me mʉ suno bhʉ́ okulu gba mʉ-o ongʉ́ na ndjɨndjɨ, ɨnde lɨ okpála tɨ da nakpata nganda e. A ayo me nasuno gba mʉ-o dʉ ngbingbili, amba adʉ di bhe lɨ okpála tɨ da namanga e. A ayo me ’li mʉ dʉ ngbingbili, eli ɨnde lɨ okpála tɨ́ da naboyo e de, amba obhʉlʉ yala gba nɨ́-e asía engʉ́ na sisiti napapa lɨ nɨ́ de. Abhomʉ-o, u tsia djé nʉmʉ na paká paká.
A ayo me, obalise mene lɨ́lɨ gba omakʉlasɨ o bhʉ́ ndʉ ’ngʉ́ hana. A ayo me u dʉ amene engʉ́ ɨnde anga lɨ omakʉlasɨ o. U adʉ́ adjidji ’ngʉ́ sa ’li uo de. 10 U azí ’he gba omakʉlasɨ o de. Engʉ́ bini, u dʉ ndʉ ’kpɨ́ hana ngbingbili lɨ pápá gba uo-o. U mene mo-o, lɨ okpála tsia ú me nasuno ɨnde pɨndjɨ Ebhe, Mʉkobho gba nɨ́-e ndjɨndjɨ ka nau lele maka u ngakobho lɨe-o.
Yesu akʉnda me nɨ́ dʉ piga gba nɨ
11 A moko, Ebhe asuno bádha bhʉ́ ’bu gba e ɨnde ngakobho ndʉ okpála hana bhʉ́ siti ’ngʉ́-o asuno. Ɨ dʉ́ kaka de-e, kpála bini de kóbho de. 12 Bádha bhʉ́ ’bu ango-o ngasuno pɨ nɨ́ nayala siti ’ngʉ́. A la di ngasuno pɨ nɨ́ nayala ogʉmʉ ongʉ́ na doto, amba nedhɨnga nɨ́ nde nga lɨe pɨ́ doto ɨnde-e, a ayo me nɨ́ dʉ nabhundja ’ngʉ́ ndjɨndjɨ, nɨ́ dʉ namene engʉ́ ɨnde ngbingbili, di ne bhende nganga lɨ Ebhe manga. 13 Nɨ́ dʉ namene moko ngʉbula nadjeke ekpɨ́ na djalɨ ɨnde nɨ́ ngaꞌo ’to nɨ́ ’to e-o. Lɨ ’kpɨ́ ango-o, Yesu Kilisito ɨnde Ebhe gba nɨ́ na ngbéngbé, di ne Mʉkobho gba nɨ́-e, agíe lɨe pɨ́la doto bhʉ́ sangu gba e ko. 14 Anɨ aha mʉkobho gba e makpe pɨ nɨ́ ngʉbula nagbegbe nɨ́ bhʉ́ ndʉ osisiti ’ngʉ́ hana. Anɨ abhʉ nɨ́ me nɨ́ kolo piga gba nɨ makpe, piga ɨnde bubu kala nɨ-o, amba nɨ́ dʉ piga ɨnde abedhe ne gʉmʉ namene babadha ’ngʉ́.
15 A bhomʉ-o engʉ́ ɨnde ayo me mʉ suno e ne angu mʉ hana, nedhɨnga ɨnde mʉ ngato masi lɨe bhʉ́ okpála ɨnde ngadje mʉ, di ne nedhɨnga ɨnde mʉ ngambe lɨe bhʉ́ ’ndjɨ obhende ɨ dje mʉ de ko. Mo oká kpadjɨ pɨ kpála bini de me anɨ u mʉ padhá-a de.