ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင်
1
အာဒန် ၊ ရှေသ ၊ ဧနုတ်၊ ကာဣနန် ၊ မဟာလေလ ၊ ယာရက်၊ ဧနောက် ၊ မသုရှလ ၊ လာမက်၊ နောဧ ၊ ရှေမ ၊ ဟာမ ၊ ယာဖက် တည်း။ ယာဖက် သား ကားဂေါမာ ၊ မာဂေါဂ ၊ မာဒဲ ၊ ယာဝန် ၊ တုဗာလ ၊ မေရှက် ၊ တိရတ် တည်း။ ဂေါမာ သား ကား အာရှကေနတ် ၊ ရိဖတ် ၊ တောဂါမ တည်း။ ယာဝန် သား ကား ဧလိရှာ ၊ တာရှု ၊ ကိတ္တိမ် ၊ ဒေါဒါနိမ် တည်း။ ဟာမ သား ကားကုရှ ၊ မိဇရိမ် ၊ ဖုတ ၊ ခါနာန် တည်း။ ကုရှ သား ကား သေဘ ၊ ဟဝိလ ၊ သာဗတ ၊ ရာဂမ ၊ သတ္တေခါ တည်း။ ရာဂမ သား ကား ရှေဘ ၊ ဒေဒန် တည်း။ 10  ကုရှ သည် သား နိမ်ရောဒ ကိုလည်း ရသေး၏။ ထိုသူ သည် မြေကြီး ပေါ် မှာ အားကြီး သော မုဆိုးဖြစ် ၏။ 11  မိဇရိမ် သား ကား လုဒိမ် လူ၊ အာနမိမ် လူ၊ လဟာဗိမ် လူ၊ နတ္တုဟိမ် လူ၊ 12  ပါသရုသိမ် လူ၊ ကာသလုဟိမ် လူ၊ ကတ္တောရိမ် လူ တည်း။ ကာသလုဟိမ်အမျိုးထဲက ဖိလိတ္တိ လူဖြစ်သတည်း။ 13  ခါနာန် သား အကြီး ကား ဇိဒုန် ၊ ထိုနောက် ဟေသ၊ 14  ထိုနောက် ယေဗုသိ လူ၊ အာမောရိ လူ၊ ဂိရဂါရှိ လူ၊ 15  ဟိဝိ လူ၊ အာကိ လူ၊ သိနိ လူ၊ 16  အာဝဒိ လူ၊ ဇေမရိ လူ၊ ဟာမသိ လူဖြစ်သတည်း။ 17  ရှေမ သား ကားဧလံ ၊ အာရှု ၊ အာဖာဇဒ် ၊ လုဒ ၊ အာရံ ၊ ဥဇ ၊ ဟုလ ၊ ဂေသာ ၊ မာရှ တည်း။ 18  အာဖာဇဒ် သား ကားရှာလ ၊ ရှာလ သား ကား ဟေဗာ တည်း။ 19  ဟေဗာ သည်လည်း သား နှစ် ယောက်ကို မြင် လေ၏။ သားတယောက် ကား ဖာလက် အမည် ရှိ၏။ အကြောင်း မူကား၊ သူ ၏လက်ထက် ၌ မြေကြီး ကို ခွဲဝေ ကြ ၏။ သူ ၏ညီ ကား ယုတ္တန် အမည် ရှိ၏။ 20  ယုတ္တန် သား ကား အာလမောဒန် ၊ ရှေလပ် ၊ ဟာဇာမာဝက် ၊ ယေရ၊ 21  ဟဒေါရံ ၊ ဥဇာလ ၊ ဒိကလ၊ 22  ဩဗာလ ၊ အဘိမေလ ၊ ရှေဘ၊ 23  ဩဖိရ ၊ ဟဝိလ ၊ ယောဗပ် ၊ ဤ သူအပေါင်း တို့ သည် ယုတ္တန် သား ဖြစ်ကြသတည်း။ 24  ရှေမ ၊ အာဖာဇဒ် ၊ ရှာလ၊ 25  ဟေဗာ ၊ ဖာလက် ၊ ရာဂေါ၊ 26  စေရောက် ၊ နာခေါ် ၊ တေရ၊ 27  အာဗြဟံ အမည်ရှိသောအာဗြံ တည်း။ 28  အာဗြဟံ သား ကား ဣဇာက် နှင့် ဣရှမေလ တည်း။ 29  ဣရှမေလ သား အကြီးကားနဗာယုတ် ၊ နဗာယုတ်ညီကေဒါ ၊ အာဒဗေလ ၊ မိဗသံ၊ 30  မိရှမ ၊ ဒုမာ ၊ မာစ ၊ ဟာဒါ ၊ တေမ၊ 31  ယေတုရ ၊ နာဖီရှ ၊ ကေဒမာ တည်းဟူသော ဣရှမေလ သား တည်း။ 32  အာဗြဟံ မယား နှောင်းကေတုရ သား ကားဇိမရံ ၊ ယုတ်ရှန် ၊ မေဒန် ၊ မိဒျန် ၊ ဣရှဘတ် ၊ ရှုအာ တည်း။ ယုတ်ရှန် သား ကား ရှာဘ နှင့် ဒေဒန် တည်း။ 33  မိဒျန် သား ကား ဧဖာ ၊ ဧဖေရ ၊ ဟာနုတ် ၊ အဘိဒ၊ ဧလဓာ တည်းဟူသော ကေတုရ သား မြေးတည်း။ 34  အာဗြဟံ သား ကားဣဇာက် ၊ ဣဇာက် သား ကား ဧသော နှင့် ဣသရေလ တည်း။ 35  ဧသော သား ကား ဧလိဖတ် ၊ ရွေလ ၊ ယုရှ ၊ ယာလံ ၊ ကောရ တည်း။ 36  ဧလိဖတ် သား ကား တေမန် ၊ ဩမရ ၊ ဇေပေါ် ၊ ဂါတံ ၊ ကေနတ် မှစ၍တိမန တွင် ရသောသား အာမလက် တည်း။ 37  ရွေလ သား ကား နာဟတ်၊ ဇေရ ၊ ရှမ္မ ၊ မိဇ္ဇ တည်း။ 38  စိရ သား ကားလောတန် ၊ ရှောဗလ ၊ ဇိဘောင် ၊ အာန ၊ ဒိရှုန် ၊ ဧဇာ ၊ ဒိရှန် တည်း။ 39  လောတန် သား ကား ဟောရိ နှင့် ဟေမံ တည်း။ လောတန် နှမ ကား တိမန တည်း။ 40  ရှောဗလ သား ကားအာလာဝန် ၊ မနာဟတ် ၊ ဧဗာလ ၊ ရှေဖော ၊ ဩနံ တည်း။ ဇိဘောင် သား ကား အာယ နှင့် အာန တည်း။ 41  အာန သား ကား ဒိရှုန် ၊ ဒိရှုန် သား ကားဟင်္ဒန်၊ ဧရှဗန် ၊ ဣသရန် ၊ ခေရန် တည်း။ 42  ဧဇာ သား ကား ဗိလဟန် ၊ ဇာဝန် ၊ အာကန် တည်း။ ဒိရှန် သား ကား ဥဇ နှင့် အာရန် တည်း။ 43  ဣသရေလ အမျိုး ၌ အစိုးရ သောမင်းကြီးမ ရှိမှီ ဧဒုံ ပြည် ၌ အစိုးရ သော မင်းကြီး ဟူမူကား ၊ ဗောရ သား ဗေလ သည် ဒိန္နာဗာ မြို့ ၌မင်းပြု၏။ 44  ဗေလ မင်းသေ ၍ သူ ၏အရာ ၌ ဗောဇရ အရပ်သားဇေရ ၏ သား ယောဗပ် သည် မင်း ပြုလေ၏။ 45  ယောဗပ် မင်းသေ ၍ သူ ၏အရာ ၌ တေမာနိ အရပ်သား ဟုရှံ သည် မင်း ပြုလေ၏။ 46  ဟုရှံ မင်းသေ ၍ မောဘ လွင်ပြင် ၌ မိဒျန် လူတို့ကို လုပ်ကြံ သောသူ၊ ဗေဒဒ် သား ဟာဒဒ် သည် ဟုရှံအရာ ၌ မင်း ပြုလေ၏။ မြို့ တော်ကား အာဝိတ် မြို့တည်း။ 47  ဟာဒဒ် မင်းသေ ၍ သူ ၏အရာ ၌မာသရက် အရပ်သား စာမလ သည် မင်း ပြုလေ၏။ 48  စာမလ မင်းသေ ၍ သူ ၏အရာ ၌ မြစ် နားမှာ နေသောရဟောဘုတ် အရပ်သား ရှောလ သည် မင်း ပြု လေ၏။ 49  ရှောလ မင်းသေ ၍ သူ ၏အရာ ၌ အာခဗော် သား ဗာလဟာနန် သည် မင်း ပြုလေ၏။ 50  ဗာလဟာနန် မင်းသေ ၍ သူ ၏အရာ ၌ ဟာဒါ သည် မင်း ပြုလေ၏။ မြို့ တော်ကားပေါ မြို့တည်း။ မြောက် သားတော်ကား မေဇဟပ် သမီး ဖြစ်သော မာတရေဒ ၏ သမီး မဟေတဗေလ တည်း။ 51  ဟာဒါ မင်းသေ သောနောက် ဧဒုံ ပြည်၌ ဗိုလ် လုပ်သောသူဟူမူကား၊ ဗိုလ် တိမနာ ၊ ဗိုလ် အာလဝ ၊ ဗိုလ် ယေသက်၊ 52  ဗိုလ် အဟောလိဗာမ ၊ ဗိုလ် ဧလာ ၊ ဗိုလ် ပိနုန်၊ 53  ဗိုလ် ကေနတ် ၊ ဗိုလ် တေမန် ၊ ဗိုလ် မိဗဇ၊ 54  ဗိုလ် မာဂဒေလ ၊ ဗိုလ် ဣရံ တည်းဟူသော ဤသူတို့သည် ဧဒုံ ဗိုလ် များဖြစ်သတည်း။