2
Pɔli wo Kilɛ Jozaama yɛrɛ Korɛnte shɛɛn mu
Na cebooloo, nɛ kunni ya shɛ Kilɛ wo Kilɛ Jozaama pu jo yee mu tuun wemu ni ge, nɛ ta na wo kafilacɛnɛ, kelee na wo fungɔngɔ fɛɛrɛ shɛ yee na pu tajogo ni wɛ. Bani tuun wemu ni nɛ bye ni yee ni ge, kaa la shishiin funŋɔ ya tigi nige nɛ mu ni Yesu Kirisa yɛ bɛ wɛ, Yesu Kirisa wemu pʼa kori tige na ge, fo wee yɛ. Na fara lee na, na nɛ yaha yee tɛ ni baraga bye nɛ ni wɛ. Nɛ bi fyagi bɛ fo na fuguri. Nɛ Kilɛ Jozaama pu yɛrɛ li pye na kalaa wemu kan ge, wee ya ta pye sipyii wo fungɔngɔ fɛɛrɛ jomɔ wɛ. Ga nɛ bi na jomɔ pu yu, Kilɛ Munaa lʼi li wo sefɛɛrɛ ti shɛɛ. Kɔnhɔ yee wo nʼa daa wu nɔhɔ ganha bu deŋɛ sipyii wo fungɔngɔ fɛɛrɛ na wɛ, ga wu nɔhɔ di deŋɛ Kilɛ yɛ pyaa wo sefɛɛrɛ ti na.
Kilɛ wo fungɔngɔ fɛɛrɛ te
Ga lee bɛ na, sipyii piimu pʼa fanha ta nʼa daa wu ni ge, wèe wo kalaa wu ɲɛ pee mu fungɔngɔ fɛɛrɛ. Tee ɲɛ ke koŋɔ ke wo fungɔngɔ fɛɛrɛ wɛ. Sefɛɛrɛ te ti wa ke koŋɔ ke ɲuŋɔ ni ge, tʼi ɲɛ tee bɛ wuuro wɛ. Koŋɔ ke ni ki sefɛɛrɛ ti wo fungɔngɔ fɛɛrɛ ti na ba doro. Ga Kilɛ wo fungɔngɔ fɛɛrɛ ti wo yɛrɛ wèe ya byi. Kaŋmɔhɔnɔ li ɲɛ tee fungɔngɔ fɛɛrɛ te. Tʼa ŋmɔhɔ ke koŋɔ ke sipyii na. Kilɛ ya ti gbegele yaha wèe mu fo na ta koŋɔ nɔhɔ sanha zhan wɛ, kɔnhɔ wèe di ba pɛɛŋɛ ta. Ke koŋɔ ke wo sefɛɛrɛ ta shishiin ya tee fungɔngɔ fɛɛrɛ ti cɛ wɛ. Pu da bi ta pʼa ti cɛ, pu bi da ga Kafɔɔ, Nɔɔrɔ Fɔɔ, wu kan pu kori tige na wɛ. Ga ma na jo ba yʼa ka Kilɛ Kafila wu ni wɛ na tee fungɔngɔ fɛɛrɛ te ɲɛ kaa la:
 
«Sipya ɲii sanha daha ɲa lemu na wɛ;
Sipya niwii sanha li logo wɛ;
Sipya sanha wu funŋɔ bɛ sha su li na wɛ;
Kilɛ kaa ya dan piimu ni ge,
pee kaa na wʼa li gbegele.»* Ezayi 64:4
10 Na ta Kilɛ dʼa lee shɛ wèe na Fɛfɛɛrɛ Munaa baraga ni. Bani Kilɛ Munaa ya keree bɛɛri sɛɛri fo na ki cɛni, ali Kilɛ wo kaŋmɔhɔŋɔɔ ki bɛɛri. 11 Ma bu sipya wii, munaa le li ɲɛ wu ni ge, lee lʼa wu fungɔngɔ cɛni; ni lee ni wɛ, sipya watii da já ki cɛ wɛ. Mu li wa Kilɛ bɛ shizhaa na, lemu li ɲɛ Kilɛ ni ge, sipya wa shishiin da ga lee cɛ wɛ, fo Kilɛ Munaa li yɛ nigin. 12 Na ta wèe kunni ya Kilɛ Munaa lemu ta ge, lee ya ta pye ke koŋɔ ke wuu wɛ, ga Kilɛ yɛ pyaa ni lee ya yìri, kɔnhɔ Kilɛ ya kasaaŋaa kiimu bɛɛri loolo kan wù mu ge, wù kee bɛɛri cɛ. 13 Lee wo kafila wèe wa yu. Wèe di wa ta na wu yu na bɛ ni sipyii wo fungɔngɔ fɛɛrɛ ni wɛ, ga yemu Kilɛ Munaa lʼa yu wù mu ge, yee wèe ya yu. Lee shɛgana le na wèe wa Kilɛ Munaa li wo can wu shɛɛ na bɛ ni liyɛ pyaa wo kafilajo wu ni. 14 Ga Kilɛ Munaa ɲɛ sipya wemu ni wɛ, weefɔɔ da ga gbara lee Munaa le wo keree ki na wɛ, bani wu ma kee wii nahanahara keree wuyɛ ɲii ni. Wʼa da já ki ɲaha cɛ bɛ yɛrɛ wɛ, bani Kilɛ Munaa yɛ nigin gbɔɔrɔ ni sipya ya kee ɲaha cɛni. 15 Lee Munaa le bu bye sipya wemu ni, weefɔɔ na já da keree bɛɛri ɲaha shɔɔnri. Sipya wa shishiin di wa da já jaagi shan bɛ wu na wɛ. 16 Ma na jo ba lʼa ka Kilɛ Kafila wu ni wɛ na: «Sipya wekɛ wu dʼa Kafɔɔ fungɔngɔ cɛ, ni weefɔɔ na já wu kalaa wɛ?»* Ezayi 40:13 Ga wèe kunni, wèe ya Kirisa wo fungɔngɔ ke ta.

*2:9 Ezayi 64:4

*2:16 Ezayi 40:13