1 Yohana
Yohana ya sɛmɛ nizhiimɛ wemu ka ge
Jɔgɔ wu ɲɛ Yohana wɛ?
Tudunmɔɔ Yohana wʼa we sɛmɛ we ka. Wee ninumɔ wʼa Yohana wo Kilɛ Jozaama pu wo sɛmɛ wu bɛ ka, ni Yohana wo sɛmɛ nizhiimɛ we, ni shuun wo we, ni taanri wo we, ni Kashɛɛ Kitabu wu bɛ.
Yohana ya ta wu mɛgɛ ka pii sɛmɛɛ taanri we na wɛ. Wʼa wuyɛ pyi na «egilizi nɔhɔlɛ».
Yohana ya ta we sɛmɛ we ka egilizi nigin mɛgɛ na wɛ, ga Azi fiige ki egilizii pu mu wʼa wu tun. Yohana bi kapyeŋɛɛ pyi wu wo caŋa ɲii li xɔduun wu ni Efese kulo le, ni li kabanugo kulogoo ki ni. Wee xuu we niɲaa wo wu ɲɛ Turuki fiige ki niŋɛ ki ni.
We sɛmɛ we kakana ɲuŋɔ
Wuyɛ mɛgɛ Kilɛ Kafila yɛrɛ li ɲɛ we sɛmɛ we. Kafila ɲugbɔyɔ taanri wu ɲɛ wu ni:
1 Nʼa daa fɛɛ ya yaa na taha can koro li fɛni, na pu nʼa daa wu taha Yesu na.
2 Yi taan ni yiyɛ ni, yi da ɲaari kpɛɛngɛ ni.
3 Yi da yiyɛ kasɛri karamɔgɔ-kafinɛjuu pii na.
Sɛmɛ wu kafila ɲugbɔyɔ
1 Yohana 1:1—2:17 Na ɲaari kpɛɛngɛ ni.
1 Yohana 2:18-29 Jɔgɔ wu ɲɛ Kirisa wo pɛn wu wɛ?
1 Yohana 3—4 Taanɲɛɛgɛ keree.
1 Yohana 5:1-12 Sɛɛrɛɛ pʼa yemu jo Yesu shizhaa na ge.
1 Yohana 5:13-21 Ɲìi sicuumɔ tadaŋa nakaara baa wogo.
1
Ɲìi sicuumɔ nixhɔbaama jomɔ
Wemu wu ɲɛ ɲìi sicuumɔ jomɔ pu ge, wee wo keree wèe wa gani yi mu, wemu wʼa bye wà yani koŋɔ ki yàa ge. Wèe ya wu jomɔ pu logo, na wu ɲa wù ɲìi ki na. Wèe ya wu sɛɛri xuuni, a wù keye bɛ di gbɔn wu na. Pee ɲìi sicuumɔ pʼa puyɛ shɛ, wèe ya pu ɲa, na pu sɛɛri keree pye. Ɲìi sicuumɔ nixhɔbaama pe pu bye Kilɛ tàan na puyɛ shɛ wù na ge, pee kaa wʼà yu yi mu. Wʼà lemu ɲa, na lemu logo ge, lee wʼà yu yi mu, kɔnhɔ yi bɛ di jé wù wo kariɲɛɛgɛ ki ni. Wèe kunni wa jé To Kilɛ ni wu Ja Yesu Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki ni. Wèe ya kii keree kii ka na ki tun yi mu, kɔnhɔ wù fundanga ki ɲɔ di fa.
Kilɛ ɲɛ kpɛɛngɛ; wʼà ɲaari kee ni
Wʼà jomɔ pemu logo Yesu Kirisa mu di jo yi mu ge, pee pu wa pe na Kilɛ ɲɛ kpɛɛngɛ, nibiige yafiin wa wu ni wɛ. Wù bu jo na Kilɛ wo kariɲɛɛgɛ ki ni wù ɲɛ, na ta wù ɲaari gbee nibiige ni, kafinɛyɛ wʼà yu, wù ɲɛ can ɲuŋɔ ni wɛ. Ga wù ba ɲaari kpɛɛngɛ ni, ma na jo ba Kilɛ wa kpɛɛngɛ ni mɛ wɛ, wee tuun wu ni wʼà pye wùyɛ kariɲii, wu Ja Yesu wu shishan pu na wù pye fɛɛfɛɛ na wù jurumu wu bɛɛri laha wù na.
Wù wù tɔɔgɔ wolo jurumu ni fɛɛfɛɛ
Wù bu jo na wù ya jurumu pyi wɛ, wuyɛ wʼa biinŋɛ can ɲɛ wù funyɔ ni wɛ. Ga wù bu yere wù jurumu wu na, Kilɛ ya tii na ɲɛ ɲɔmɛɛ fɔɔ. Lee funŋɔ ni wu na wù jurumu wu yafa wù mu. Wʼà kakuuŋɔɔ tuuyo yemu bɛɛri pye ge, wu na wù pye fɛɛfɛɛ na yeege kee bɛɛri ni. 10 Wù bu jo na wù ya ta na jurumu pyi wɛ, wʼà Kilɛ pye kafinɛjo, wu jomɔ pu ɲɛ wù funŋɔ ni wɛ.