1 Tesaloniki Shɛɛn
Tudunmɔɔ Pɔli ya sɛmɛ nizhiimɛ wemu tun Tesaloniki shɛɛn mu ge
Jɔgɔ yɛ mu we sɛmɛ we dʼa tun wɛ?
Tesaloniki egilizi wu mu Pɔli ya we sɛmɛ we tun. Masedɔni fiige ki wo kugbɔɔ li bi bye lii. Kegaaŋa tapyegbɔhɔ kulo lʼa bye lii, lee na lɔhɔ kɔrɔyɔ niɲɛhɛyɛ bi se wà. Yawutuu niɲɛhɛmɛɛ ni shi watii shɛɛn bɛ pu bi bye Tesaloniki kulo li ni. Pɔli wʼa Tesaloniki egilizi wu nɔhɔ sin. Wu ni Timote, ni Silasi wu bi bye shiizhan. Ga pu ya já mɔ Tesaloniki kulo li ni wɛ, bani Yawutuu pʼa bi yìri pu fɛni. Ga, a Pɔli di ba Timote tun kari pu mu tuun wa ni, kɔnhɔ wʼi shɛ egilizi wu tɛgɛ wu fanha ta. Wu ɲara shuun wuu li tɔɔgɔ fɛni Pɔli ya we sɛmɛ we ka yee xhuu nigin (100) na toro Yesu nibaŋa kadugo na.
We sɛmɛ we kakana ɲuŋɔ
Ba Timote ya pa fiin jo Pɔli mu egilizi wu ɲuŋɔ tàan wɛ, a Pɔli di we sɛmɛ we ka, kɔnhɔ wu Tesaloniki egilizi wu luu waha, wu yɛrɛ bɛ kan pu mu Kilɛ koro li ɲaarigazaana li shizhaa na.
Sɛmɛ wu kafila ɲugbɔyɔ
1 Tesaloniki Shɛɛn 1:1-10 Ali na li ta waha ya nɔni bɛ Tesaloniki shɛɛn na, Pɔli ya baraga taha Kilɛ na pu wuu na, bani wʼa fiin nizaama ta na yìri pu yíri.
1 Tesaloniki Shɛɛn 2:1—3:13 Pɔli ya wu wo labye wu pye pyegana lemu na, kariɲɛɛgɛ nizaaŋa kemu bɛ di ɲɛ wu ni Tesaloniki kulo li tɛ ni ge, Pɔli ya pu funŋɔ to kee na.
1 Tesaloniki Shɛɛn 4:1-12 Ɲaarigana lemu lʼa dan Kilɛ ni ge.
1 Tesaloniki Shɛɛn 4:13—5:11 Kafɔɔ pana shuun wuu li keree.
1 Tesaloniki Shɛɛn 5:12-28 Yɛrɛ ni fò mujuu.
1
Pɔli ni wu kapyebyeɲii pu wo fò mujuu
Nɛ Pɔli, ni Silivɛn, ni Timote, wèe pʼa we sɛmɛ we tun wù To Kilɛ, ni wù Kafɔɔ Yesu Kirisa wo nʼa daa fɛɛ pu mu, piimu pu wa Tesaloniki kulo li ni ge.
Kilɛ wo niimɛ we ni ɲaɲiŋɛ ke ki kori yaha yi mu.* We duba we ɲɛ Kiricɛɛn fò kangana.
Pʼa pu nʼa daa wu taha Yesu na
Wèe ya baraga tɛri Kilɛ na tuun bɛɛri ni yee bɛɛri wuu na, na ɲɛrɛgɛ bɛ pyi yi mu gbee. Yee ya kapyeŋɛɛ pyi pyegana lemu na, na yi wo nʼa daa wu shɛɛ ge, na kapyeŋɛɛ kiimu pyi yi wo taanɲɛɛgɛ ki funŋɔ ni ge, na wù Kafɔɔ Yesu Kirisa pye yi tadaŋa ni lowaa lemu ni ge, wèe ba wù To Kilɛ wu ɲɛɛri tuun bɛɛri ni wèe ma wù fungɔngɔ yaha kii bɛɛri na.
Wù cebooloo, wèe ya li cɛ jo yee kaa ya taan Kilɛ mu, a wu yee ɲaha bulo kɔnhɔ yʼi bye wu wuu. Wèe ya Kilɛ Jozaama pemu jo yee mu ge, pee Jozaama pu wo yɛrɛ li ya da ɲɔ jomɔ yɛ nigin na wɛ, ga Fɛfɛɛrɛ Munaa li bɛ wo sefɛɛrɛ tʼa fara. Lee wuu na yee ya dà pu na na can ɲɛ pu ni. Na fara lee na, yee ya li ɲa na yee wo ɲɔ kaa na wèe ya kee keree ki bɛɛri pye mu. Kafɔɔ Yesu ya ɲaari ɲaarigana lemu na na fara wèe na ge, a yee bɛ di ganha na ɲaari mu. Yee ya kanhama nigbɔ ɲa, ga lee bɛ na yee ya sɔɔ Kilɛ Kafila wu na ni fundanga ni, Fɛfɛɛrɛ Munaa ya fundanga kemu kaan ge.
Ayiwa, lee funŋɔ ni yee ya pye ɲaha shɛshɛɛrɛ Masedɔni fiige ki wo nʼa daa fɛɛ pee, ni Akayi fiige ki wo nʼa daa fɛɛ pu bɛɛri mu. Kafɔɔ wo jomɔ pʼa yìri yee mu, na shɛ nɔ fo Masedɔni fiige ke, ni Akayi fiige ki ni. Lee yɛ bɛ wɛ, ga yeeyɛ pyaa ya dà Kilɛ na dagana lemu na ge, wee nʼa daa we kaa ya xuu wu bɛɛri círi. Lee wuu na li ya ta nɔ nago kanna wèe pu na wʼà yee kaa yu nige wa mu wɛ. Wèe ya tigi yee mu, a yee di wèe ɲuŋɔ círi cirigana lemu na ge, sipyii pu bɛɛri pʼa yee yu. Yee ya yi yapɛrɛɛ ki bɛɛri yaha wà, Kilɛ we wu ɲɛ ɲiifɛɛrɛ na, na ɲɛ can bɛ ge, na sɔɔ wee na, na ganha na kapyeŋɛɛ pyi wu mu pyegana lemu na ge, 10 sipyii pʼa yee bɛɛri yu. Yee wa wu Ja wu sigee, wu ba yìri fugba wu ni na pa, wu Ja Yesu wemu Kilɛ yɛ pyaa ya ɲɛ na yeege xu ni ge. Kilɛ wo loyire le lʼa ma ge, wee wʼa wèe shuu lee na.

*1:1 We duba we ɲɛ Kiricɛɛn fò kangana.