Korɛnte Shɛɛn
Tudunmɔɔ Pɔli ya sɛmɛ shuun wo wemu tun Korɛnte shɛɛn mu ge
Jɔgɔ yɛ mu we sɛmɛ we dʼa tun wɛ?
Pɔli ya sɛmɛ nizhiimɛ wemu tun Korɛnte shɛɛn pu mu ge, Timote wʼa kari ni wu ni. A Wee di guri pa ni fiin pa ni, na yìri egilizi wu yíri pemu ya Pɔli yatɛnyɛ gbo ge, a lee di Pɔli pye wʼa sɛmɛ wa bɛ ka na tun pu mu (2 Korɛnte Shɛɛn 2:3,9; 7:8). A wʼi wee sɛmɛ wu kan Tite mu wʼa kari, a wee di shɛ ba ni fiin nizaama ni. Ga, a wʼi ba waha wa bɛ kaa jo sanha Pɔli mu. Lee wuu na Pɔli ya we sɛmɛ we ka.
We sɛmɛ we kakana ɲuŋɔ
Pɔli ya wuyɛ cɛrɛŋɛ, na pusamaa durogo. Taanɲɛɛgɛ kemu ki ɲɛ wu ni na ɲaha tii Korɛnte shɛɛn na ge, wʼa kee shɛ pu na. Pu kaa ya dan wu ni ba wu nagoo ɲɛ wɛ. Kafinɛjuu piimu ya puyɛ faanna na Kilɛ tudunmɔɔ pee ɲɛ ge, Pɔli ya pee kaa taga pu kaala. Wʼa li shɛ na wee na ba shɛ foro pu na wu tɔɔɲii taanri wuu ni (2 Korɛnte Shɛɛn 12:14), na li shɛ pu na na pu kaa ya waha wee Pɔli mu, ali na toro pu keŋɛ yaŋmuyɔ yi bɛɛri tàan (2 Korɛnte Shɛɛn 12:14; 13:1).
Sɛmɛ wu kafila ɲugbɔyɔ
2 Korɛnte Shɛɛn 1—7 Pɔli ya baraga taha Kilɛ na wu saama pu wuu na. Lee kadugo na a wu jo wuyɛ pyaa ɲaarigana ni wu labye wu shizhaa na.
2 Korɛnte Shɛɛn 8—9 Dɛgɛ wemu wʼa byi na ɲaha tii la baa fɛɛ pu na Zheruzalɛmu ni ge, Pɔli ya ya jo wee shizhaa na.
2 Korɛnte Shɛɛn 10—13 Pɔli ya wu Kilɛ tuduro ti wo labye wu fiin yu, na wu taanna ni pii pu tudunmɔɔ pu wo wu ni, piimu pʼa puyɛ faanna na Kilɛ tudunmɔɔ pee ɲɛ ge.
1
Pɔli ni Timote fò mujuu
Nɛ Pɔli wemu wʼa pye Yesu Kirisa wo tudunmɔ Kilɛ wo ɲidaan wu funŋɔ ni ge, nɛ ni na ceborona Timote ni, wèe pʼa we sɛmɛ we tun yee mu; yee piimu pu ɲɛ Kilɛ wo sipyii Korɛnte kulo li ni ge, ni yee piimu bɛɛri pu ɲɛ fɛfɛɛrɛ wuu Akayi fiige ki bɛɛri ni ge.
Wèe ya yi shaari: Wù To Kilɛ ni wù Kafɔɔ Yesu Kirisa wu niimɛ ni ɲaɲiŋɛ kan yi mu.
Pɔli ya fò kan Kilɛ mu
Wʼà wù Kafɔɔ Yesu Kirisa wo To Kilɛ wu sɔni. Wee wu ɲɛ ɲiɲaara fɔɔ Kilɛ, ni loɲinɛ kanvɔɔ keree bɛɛri ni. Wee wʼa loɲinɛ kaan wèe mu wù kanhama keree ki bɛɛri ni, kɔnhɔ wèe bɛ di já wʼà wù sipyiɲii logoo ɲiŋɛɛ pu kanhama keree tuun ni, ni lee loɲinɛ le ni, wʼà lemu ta Kilɛ mu ge. Ba Kirisa wo kanhama pe tuugo niɲɛhɛmɛ ya nɔni wèe na wɛ, mu Kilɛ ya loɲinɛ kaan wèe mu na ɲɛhɛŋi Kirisa baraga ni. Kanhama ba nɔni wèe na, lee na bye kaɲuŋɔ na loɲinɛ kan yee mu, kɔnhɔ yʼi já pa shɔ. Wèe bu loɲinɛ ta, lee na bye kaɲuŋɔ na loɲinɛ kan yee bɛ mu, kanhama pemu ni wèe ɲɛ ge, kɔnhɔ yʼi loxulo ta yi bɛ di já pee kanhama pu tuugo xu yiyɛ ni. Wèe fungɔnyɔ yi dʼa tiin yee shizhaa na fo xuuni do. Bani wèe ya li cɛ jo ba yee wa yi tahaa taa wèe wo kanhama pu ni wɛ, mu yʼa da ba yi tahaa ta loɲinɛ li bɛ ni.
Na cebooloo, wèe ya kanhama pemu ɲa Azi fiige ki ni ge, wèe funŋɔ ki wa yʼi pee cɛ. Pee kanhama pʼa bi sii pɛlɛ wèe na fo na shɛ doro wù fanhaya ɲuŋɔ kana bɛ tàan, ali fo na shɛ wù pye wù ya daa bɛ nige nago kanna wù na ɲiifɛɛrɛ pye sanha wɛ. Wèe kunni bi sii li yaha jo wèe da xhuu. Ga lee ya pye mu, kɔnhɔ wèe ganha ba wùyɛ pyaa kii pyi wù tadaŋa wɛ, fo Kilɛ, wee wemu wʼa xuu ɲɛni na yeege xu ni ge. 10 Wee Kilɛ wʼa wèe shɔ ke xu tuugo ke na, wee shiin wu da da wèe ɲuŋɔ wo. Wʼa pye wèe tadaŋa, wu na ba wù ɲuŋɔ wolo sanha. 11 Yee bɛ pʼa wèe tɛgɛ ni Kilɛ-ɲɛrɛgɛ ni. Lee wuu na Kilɛ ya niimɛ wemu kan wèe mu yee wo ɲɛrɛgɛ ki baraga ni ge, kɔnhɔ lee di bye kaɲuŋɔ sipyiɲɛhɛmɛɛ bɛ di baraga taha Kilɛ na wèe wuu na.
Pɔli ya ɲɛri le wu ɲara li keree ki ni
12 Wèe na já kaa lemu kaa taga wùyɛ pɛlɛ ge, lee li wa mɛ. Wèe zɔlɔɔ pu wa lee wo sɛɛrɛɛ na jo tifire ni see wemu wʼa foro Kilɛ ni ge, tee tifire te wo ɲaarigana, ni wee see we wo ɲaarigana na wèe ya ɲaari koŋɔ ke na, na la fara bɛ yɛrɛ lee na yee mu. Ga Kilɛ wo niimɛ wu baraga ni wèe ya lee pye, wèe ya ta tee fungɔngɔ fɛɛrɛ te ta sipya mu wɛ. 13 Wèe di wa yatii bɛ kani wù sɛmɛɛ pu ni na dunni yi mu wɛ, yemu yi da já galaa yʼi yi ɲaha cɛ ge, fo yee yɛ. Nɛ dà bɛ li na jo yi na ba yi bɛɛri ɲaha cɛ xuuni, 14 ma na jo ba yi wa yi ɲaha cɛ mɛ dɔɔni wɛ, na jo Kafɔɔ Yesu cabaŋa yee keree na ba wèe ɲuŋɔ yirige, ba wèe bɛ wogoo da ba yee ɲuŋɔ yirige mɛ wɛ.
15 Kee tadaŋa ke funŋɔ ni nɛ bi li ɲɔ wolo jo di fɛnhɛ zhɛ yee yíri, kɔnhɔ yʼi kuduun tɛhɛɛ shuun ta. 16 Bani nɛ bi giin di doro yee yíri, di na zhɛ doro da gaaŋi Masedɔni fiige ki ni. Di ba shɛ yìri Masedɔni ni sanha, di guri doro yi yíri, kɔnhɔ yʼi ba na tɛgɛ di shɛ Zhude fiige ki ni. 17 Ayiwa, nɛ na kee funŋɔ ke yaha nayɛ mu, di ba lee kushɛɛ le pye mu, lee wa li shɛɛ na li bye nɛ see ni-i gɛ? Kelee keree kiimu ɲɔ nɛ wo ge, nɛ ki ɲɔ wo na sahaŋi ni koŋɔ sipyii wo keree ɲɔ wuugana ni gɛ? Ma na jo ba di da ba «Uun» jo kaa na, na nɔhɔ jo sanha «Ahayi» lee kanunɔ le na wɛ. 18 Ma na jo ba Kilɛ ɲɛ mɛ ɲɔmɛɛ fɔɔ-i dɛ, jomɔ pemu wèe ya yu yee mu ge, pee bɛ ya pye «Uun» na nɔhɔ pye «Ahayi» wɛ.
19 Bani Kilɛ Ja Yesu Kirisa wemu kaa wèe ya jo yee mu ge, nɛ ni Silivɛn,* Silivɛn: Wee ninumɔ pu wa byi na Silasi. ni Timote ni ge, wee ya «Uun» yu jomɔ na, wu nɔhɔ kuri jo «Ahayi» pee ninumɔ na wɛ. Ga, wu bu yemu jo, yee yi wa. 20 Kilɛ ya ɲɔmɛhɛɛ kiimu lɔ ge, ki bɛɛri ya pye «Uun» Kirisa ni. Lee wuu na wèe ya «Amiina» yu wu mɛgɛ ki baraga ni, na Kilɛ sɔni. 21 Wee Kilɛ yɛ pyaa kʼa wèe ni yee wo baraga ki pɛlɛ Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki ni, na wèe kemɛ yaha wù yɛ wuyɛ mu. 22 Wʼa wu fɛ pu kpɔn wèe na, na Fɛfɛɛrɛ Munaa li bɛ kan wù mu lʼa tiin wù zɔlɔɔ pu na. Yaŋmuyɔ yemu wo ɲɔmɛɛ wʼa lɔ wù mu cabaya na ge, a lee di nakaara wolo yee wo da ni.
23 Kilɛ wa na sɛɛri di bu kafinɛyɛ jo! Yeeyɛ pyaa wo ɲiɲaara na nɛ pye nɛ shɛ nige yee yíri Korɛnte kulo li ni wɛ. 24 Ga lee di wa nago kanna wèe pu wa yee wo ɲuŋɔfɛɛ nʼa daa wu shizhaa na-ɛ dɛ! Bani yee ya lowagaa ta na xɔ nʼa daa wu ni. Ga wèe ya kapyeŋɛɛ pyi ni yee ni, kɔnhɔ yʼi fundanga ta.

*1:19 Silivɛn: Wee ninumɔ pu wa byi na Silasi.