3 Yohana
Yohana ya sɛmɛ taanri wo wemu ka ge
Jɔgɔ mu we sɛmɛ we dʼa tun wɛ?
Nʼa daa fɔɔ wa mu Yohana ya we sɛmɛ taanri wo we tun. Wee mɛgɛ ki bye Gayusi.
We sɛmɛ we kakana ɲuŋɔ
Yohana ya li shɛ Gayusi na na wee ya Kilɛ Kafila wu yɛrɛ pyevɛɛ piimu torogo wu mu ge, na wʼa pu coni xuuni. Na wu ganha bu daha Jotɛrɛfu wo ɲaha shɛshɛɛrɛ te fɛni wɛ. Wee Jotɛrɛfu we bye egilizi ɲahagbaa fɔɔ, ga Yohana bi Kilɛ Jozaama pu jovɛɛ piimu torogo wu mu ge, wu bi gbara wʼa pee tirige wɛ.
A wʼi wu fiin jo na waha sɛmɛ wu ni na kan Demecusi mu. Wee pʼa wii na wee wʼa pa ni sɛmɛ wu ni.
Sɛmɛ wu kafila ɲugbɔyɔ
3 Yohana 1-4 Yohana fò mujuu.
3 Yohana 5-8 Gayusi wo ɲaarigazaana le.
3 Yohana 9-12 Na Gayusi ganha bu daha Jotɛrɛfu wo torogana li fɛni wɛ.
3 Yohana 13-15 Jomɔ pu taxɔgɔ.
1
Yohana fò mujuu
Nɛ wemu wu ɲɛ egilizi nɔhɔlɛ ge, nɛ wa we sɛmɛ we ka na tun na taanɲii Gayusi mu, wee wemu kaa lʼa dan nɛ ni can yɛ pyaa na ge.
Na taanɲii, nɛ Kilɛ ɲɛɛri mu mu, kɔnhɔ ma keree di da ɲaha taa tuun bɛɛri ni, mʼa bye sicuumɔ na, ba Kilɛ ya ma zɔ wu pye fɛɛfɛɛ wɛ. Cebooloo nʼa daa fɛɛ pii ya nɔ wèe yíri naha. Ba can wu wa mu zɔ wu na wɛ, ni ba mu ya ɲaari na sahaŋi ni can wu ni wɛ, pʼa yee paari wèe mu. Yee ya taan nɛ ni xuuni. Bani nɛ bu logo na nɛ nagoo pʼa can wu koro ɲaari, yafiin ya dan nɛ ni na lee xɔ wɛ.
Gayusi wo ɲaarigazaana le
Na taanɲii, lemu bɛɛri mʼa byi wù cebooloo nʼa daa fɛɛ pu mu, ali na ta pʼi ɲɛ bɛ nabuun ge, lee bɛɛri ya ɲɔ xuuni. Mʼa li pyi ni ɲɔmɛɛ fɛɛrɛ ni Kilɛ mu. Mʼa pu co ni taanɲɛɛgɛ kemu ni ge, pʼa pa kee kaa jo nʼa daa fɛɛ pu mu naha. Ayiwa, ɲɔ mayɛ na, ɲara lemu pʼa giin di bye sanha ge, mʼa pu tɛgɛ na bɛ ni Kilɛ ɲidaan ni. Bani Yesu Kirisa wo labye wu wuu na pʼa lee ɲara li pyi. Wa bɛɛri wu ɲɛ wu ya dà Yesu Kirisa na-ɛ ge, pu wa wee wa shishiin bɛ keŋɛ yaaga fɛni wɛ. Lee wuu na wèe nʼa daa fɛɛ ya yaa na pii sipyii pii shi tɛri. Wù ba lee pyi, lʼa bye ma na giin wèe bɛ pʼa fara pu na pu labye wu funŋɔ ni, na can koo li shɛɛ sipyii pu na.
Jotɛrɛfu mɛgɛ ya kyɛɛgi
Ayiwa, nɛ ɲɔɲii kii ka sɛmɛ wɛnɛ la na na tun nʼa daa fɛɛ pu mu wà. Ga we wu ɲɛ Jotɛrɛfu ge, wu ya se wèe kabeshɛɛ na wɛ, na giin wu wuyɛ pye nʼa daa fɛɛ pu ɲahagbaa fɔɔ wa. 10 Lee wuu na nɛ ba nɔ wà, kaparaya yemu bɛɛri wʼa byi ge, na joguumɔ pemu bɛɛri yu na waa wèe na, na kafinɛyɛ yemu bɛɛri tɛri wèe na ge, nʼa da yee bɛɛri jo yi ɲii na. Wu yɛrɛ ya ta da kii yɛ na-ɛ dɛ, wu ya ta sɔɔ cebooloo nʼa daa fɛɛ pʼa diri wu mu wɛ. Nʼa daa fɔɔ wa bɛ bu jo wu pee tirige wuyɛ yíri, wʼa jo tapyege wa lee bɛ na wɛ, na weefɔɔ kɔri yeege nʼa daa fɛɛ pu pinnɛgɛ ki ni.
11 Ayiwa, na taanɲii Gayusi, ma ganha bu da bye ye kakuuyo ye tuugo taannivɔɔ wɛ dɛ, ga ta kasaaŋaa taanni. Sipya wemu wʼa saama pyi ge, wee wu ɲɛ Kilɛ wo. Ga wemu bu gori yaha kakuuyo na na byi, lee ya li shɛɛ na weefɔɔ ya Kilɛ cɛ wɛ.
Demecusi ya masɔŋɔ ta
12 Ayiwa Demecusi kunni, nʼa daa fɛɛ pu bɛɛri ya wee mɛsaaŋa yu. Can koo lemu bɛ wʼa ɲaari ge, lee bɛ di wu mɛsaaŋa yu. Wee bɛ wa li fiin na can wu ɲɛ wii.
Jomɔ pu taxɔgɔ
13 Ayiwa, jomɔ niɲɛhɛmɛ wa nɛ mu na yu ma mu, ga na funŋɔ wa di pee bɛɛri ka sɛmɛ we ni wɛ. 14 Nɛ giin jo lʼa da mɔ wèe di wùyɛ ɲa, wù jo wùyɛ ɲii na wɛ. 15 Kilɛ wu ɲaɲiŋɛ kan ma mu! Ma naɲiinɛɛ piimu pu wa naha ge, pee ya ma fò waa. Ma bɛ wu wù fò kan wù naɲiinɛɛ pu bɛɛri nigin nigin mu wà.