Kolose Shɛɛn
Tudunmɔɔ Pɔli ya sɛmɛ wemu tun Kolose shɛɛn mu ge
Jɔgɔ yɛ pʼa byi na Kolose shɛɛn wɛ?
Pɔli wʼa we sɛmɛ we ka na tun nʼa daa fɛɛ pu mu Kolose kulo li ni, lee lemu niɲaa wuu li ɲɛ Turuki fiige ki ni ge. Pɔli ɲɛ kanna wʼa we sɛmɛ we ka na wu yaha kaso ni Oromɛ kulo li ni. Oromɛ kulo le ni Kolose kulo li tɛ wu bye kiloo kabɔfoŋɔɔ shuun shishiin (2.000). Kolose shɛɛn fanha bɛɛri ki bye Girɛkii. Ga Yawutuu kuruŋɔ ka bɛ bye pu niŋɛ ni, lee li bi pu keree pye kʼa suri. Pɔli ɲɛ Kolose kulo li egilizi wu sinvɔɔ wɛ. Ga tuun wemu ni wu bye Efese kulo li ni ge, a wu wu tahama-nɔhɔmɔ wa yaha kari kulogoo kii ni. Wa mɛgɛ ki bye na Epafirasi, a wee di shɛ Kilɛ wo Jozaama pu jo Kolose kulo li ni (Kolose shɛɛn 4:13). Kolose kulo le ni Efese kulo li tɛ wu bye kiloo xhuu nigin ni kɛlɛɛ gbaara (160). Lawodise ni Hirapolisi wo egilizii pu bɛ kaa ya yu we sɛmɛ we ni, pee bi lii Kolose na wɛ.
We sɛmɛ we kakana ɲuŋɔ
Sipyii pii ya kalaakuumɔ wa kan na mɛlɛkɛɛ pii bɛ pʼa ye Kirisa na. A wee kalaa wu Kolose shɛɛn nʼa daa fɛɛ pu fungɔnyɔ wuregi, na giin di pee pye pu taha pu kalɛgɛɛ fɛni sanha. Lee na tudunmɔɔ Pɔli ya we sɛmɛ we ka na tun Kolose shɛɛn mu. A wu li shɛ pu na na keree bɛɛri ki ɲɛ Yesu nigin wu ni, kɔnhɔ wa shishiin ganha da pii sipyii pii wo kalaakuumɔ wu pye wu tadaŋa wɛ.
Sɛmɛ wu kafila ɲugbɔyɔ
Kolose Shɛɛn 1:1-14 Fò, ni baraga daha, ni Kilɛ-ɲɛrɛgɛ.
Kolose Shɛɛn 1:15—2:23 Kirisa wu ɲɛ yaŋmuyɔ yi bɛɛri ɲuŋɔ ni.
Kolose Shɛɛn 3—4 Nʼa daa fɔɔ ya yaa na ɲiifɛɛrɛ nivɔrɔ ti wo ɲara li pyi pyegana lemu na wu puga ni kafugo yíri ge.
1
Pɔli fò mujuu
Nɛ Pɔli, nɛ wemu wʼa pye Yesu Kirisa tudunmɔ Kilɛ ɲidaan funŋɔ ni ge, nɛ ni na ceborona Timote, wèe pʼa we sɛmɛ we tun yee mu. Yee piimu pu wa wù cebooloo nʼa daa fɛɛ Kolose kulo li ni ge, yee piimu pʼa pye ɲɔmɛhɛɛ fɛɛ, na gori Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki ni ge; yee mu wèe ya we sɛmɛ we tun.
Wèe ya yi shaari: Wù To Kilɛ wu niimɛ ni ɲaɲiŋɛ kan yi mu.
Pɔli ya baraga taha Kilɛ na
Wèe ba da ɲɛrɛgɛ pye yee mu tuun bɛɛri ni, wèe ma baraga taha wù Kafɔɔ Yesu Kirisa To Kilɛ na. Yee ya dà Yesu Kirisa na, Kilɛ wo sipyii pu bɛɛri kaa di dan yee ni taangana lemu na ge, kee keree kii kʼa nɔ wèe na, lee wuu na wèe ya baraga tɛri Kilɛ na. Yee wa lee pyi, bani yʼa dà li na na tadaŋa wa yi mu fugba we ni. Kilɛ Jozaama pe pu wa can wu shɛɛ ge, yʼa fɛnhɛ pee Jozaama pemu logo ge, pee funŋɔ ni yee wa kee tadaŋa ki ta. Pee Kilɛ Jozaama pe pu wa yu yee mu, pee ninumɔ shiin pʼi wa yu koŋɔ ke bɛɛri mu. Pee gbɔɔrɔ ni sipya ya ɲìi sicuumɔ nizaama taa. Yee ya Kilɛ wo fɛrɛmɛ pu kaa logo, na pu can wu cɛ tuun wemu ni ge, a pʼi ganha na se ɲaha na yee mu. Ba pu wa se ɲaha na yee mu wɛ, mu pu wa se ɲaha na tɛyɛ yi saya bɛɛri ni. Wù taanɲii, wù labyeɲii Epafirasi, wee wʼa yee kalaa kee keree ki ni. Ɲɔmɛɛ fɔɔ wu ɲɛ wii, Kirisa wo kapyebye. Wèe tɛgɛ wʼa labye pyi yee niŋɛ ni. Fɛfɛɛrɛ Munaa lʼa taanɲɛɛgɛ kemu le yee ni ge, wʼa pa ki kaa jo wèe mu.
Ayiwa, lee funŋɔ ni, ba wèe bɛ ya yee logo wɛ, na ganha na Kilɛ ɲɛɛri yee mu tuun bɛɛri ni, na li shaa kɔnhɔ Kilɛ ɲidaan ɲɛ lemu ge, yʼi já lee cɛ yi fiinŋɛ, Fɛfɛɛrɛ Munaa di cɛmɛ ni fungɔngɔ fɛɛrɛ kan yi mu. 10 Lee bu bye, yi na já da ɲaari Kafɔɔ ɲidaan ɲaarigana na. Yi kapyegee ki bɛɛri na daan wu ni bɛ. Yi na já da Kilɛ ɲidaan pyi, na kapyegee nizaaŋaa tuuyo bɛɛri pyi. La na ganha na faraa yi Kilɛ-cɛnɛ na. 11 Kilɛ wu fanha le yi ni tuun bɛɛri ni, ni wu wo sefɛɛrɛ nɔɔrɔ wuuro ti ni; kɔnhɔ yʼi la le yiyɛ ni nʼa daa wu kabaŋa na, yʼi loxulo ta keree bɛɛri ni, yʼi bye ni fundanga ni. 12 Yʼi baraga taha To Kilɛ na, bani keree kii wʼa gbegele na yaha wu nʼa daa fɛɛ pu ɲaha na wu saanra kpɛɛngɛ wuuro ti ni ge, wʼa fanha kan yee bɛ mu na yee bɛ pye yee bɛ ya yi taa ta kee keree ki ni.
13 Wʼa wèe shɔ Shitaanni wo nibiige fanha ki na, na wèe le wu ɲidaan Ja wu wo saanra ti ni. 14 Wee Ja we fanha ni Kilɛ ya wèe ɲuŋɔ wolo, na wèe jurumu wu yafa wèe mu.
Kirisa ni wu labye
15 Kilɛ we wu ɲɛ wa ya wu ɲaa-i ge, wee wo jaa wu ɲɛ Kirisa. Kirisa ya pye Ja, wemu bye wà fo taashiinɛ ni ge, na ta yaaga ka shishiin shi tuugo sanha yàa wɛ. 16 Bani wee baraga ni yaŋmuyɔ ye bɛɛri wa yàa, fugba woyo ye fara ɲiŋɛ ke woyo ye na. Yaŋmuyɔ ye yi wa niɲabaaya ge, yi saanra yoo, yi sefɛɛrɛ yoo, yi fanha fɛɛrɛ yoo, yi ɲuŋɔ fɛɛrɛ yoo, ni yaŋmuyɔ ye yi wa niɲaya ge, yee bɛɛri wa yàa wu baraga ni, yee bɛɛri shiin wa yàa wu wuu na. 17 Wee wʼa pye taashiinɛ ni yaŋmuyɔ yi bɛɛri ɲaha na, wee baraga ni shiin yaŋmuyɔ yi bɛɛri ɲɛ. 18 Wee wu ɲɛ koŋɔ ke bɛɛri wo Egilizi wu ɲuŋɔ ni, wee Egilizi wʼi ɲɛ wu ceepuuro. Koŋɔ ɲɔkɔɔnrɔ na, wee wʼa pye wà taashiinɛ ni. Wee shiin wu dʼa pye shɛnshiimɛ sanha na ɲɛ na foro xu ni, kɔnhɔ wu bye yaŋmuyɔ yi bɛɛri ɲuŋɔ ni. 19 Bani lee lʼa taan Kilɛ mu, nago kanna kaa kaa li ɲɛ wee Kilɛ ni ge, kee bɛɛri nigin nigin di shɛ da ki ɲɔporo na Yesu ni. 20 Kilɛ funŋɔ ya pye wu bɛ le wu ni wu yaŋmuyaaya yi bɛɛri tɛ ni Yesu gbɔɔrɔ ni, fugba woyo ye fara ɲiŋɛ woyo ye na. Pʼa Yesu kori tige na na gbo a wu shishan di wo ge, lee funŋɔ ni Kilɛ ya ɲaɲiŋɛ le wu ni wu yaŋmuyaaya yi bɛɛri tɛ ni.
21 Taashiinɛ ni yee sanha bi lii Kilɛ na. Lee bi foro yee fungɔnkuuyo ni yee kapyegee niguuŋɔɔ funŋɔ ni, kee ki bi yee pye yee ya pɛn Kilɛ mu. 22 Ga nimɛ, Yesu na xu ceepuuro ni, lee wo funŋɔ ni Kilɛ ya bɛ le wu ni yee tɛ ni. Kilɛ ya lee pye, kɔnhɔ yʼi já pye fɛɛfɛɛ wu ɲaha tàan, fɛ pa shishiin ganha bu da yi na wɛ, jaagi wa shishiin bɛ ganha bu da yi na wɛ. 23 Ga fo yi niyɛ bu juri xuuni nʼa daa wu ni, kaa la shishiin ganha bu yi laha yi tayerege ni wɛ. Yʼa tadaŋa kemu ta Kilɛ wo Jozaama pu logo funŋɔ ni ge, yi ganha bu kaa la shishiin yaha li yi ɲuŋɔ kyɛɛgi fo di kee tadaŋa ki shɔ yi na wɛ. Pee Jozaama pu wo yɛrɛ li wa na byi sipyii pu bɛɛri mu koŋɔ ke na. Kilɛ wʼa nɛ Pɔli yɛ pyaa bɛ pye wu kapyebye pee Jozaama pu wo jo wuu na.
Pɔli ya labye wemu pye Egilizi wu wuu na ge
24 Ayiwa na cebooloo, kanhama pe nɛ daa yee wuu na ge, lee ɲɛ nɛ mu fundanga. Bani li ɲɛ kanna Kirisa wo kanhama pu ɲɔ nɛ fani. Pee kanhama pe, nɛ pee bɛɛri xu nayɛ ni Kirisa wo ceepuuro ti wuu na. Tee ceepuuro ti ɲɛ Egilizi we. 25 Kilɛ ya nɛ pye wee Egilizi wu wo kapyebye, na nɛ wʼa labye pyi yee mu, nɛ da Kilɛ wo kafila wu bɛɛri fiinŋɛ da yu yee mu. 26 Pee jomɔ pu kaluu lʼa bi ŋmɔhɔ shi wu bɛɛri na fo taatuunnɔ ni. Ga nimɛ, Kilɛ ya pu pahala jo wu wo sipyii pu mu. 27 Shi wemu ɲɛ Yawutuu-i ge, cɛmɛ niŋmɔhɔmɔ nɔɔrɔ wo pemu wa pee jomɔ pu ni wee shi wu mu ge, wu funŋɔ bye wu wo fɛfɛɛrɛ sipyii pʼi pee cɛ. Wu funŋɔ bye yʼi li cɛ nago kanna Kirisa bu bye yi zɔlɔɔ pu na, yi na ba jé Kilɛ wo nɔɔrɔ wu ni. Kee tadaŋa ke wa yi mu. 28 Wee Kirisa we wo kaa wèe wa yu. Wèe wa sipyii pu yɛri na pu kalaa ni Kilɛ wo fungɔngɔ fɛɛrɛ ti ni, kɔnhɔ sipyii pu bɛɛri di bye fɛɛfɛɛ Kilɛ ɲaha tàan, pu niyɛ di juri Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki ni. 29 Lee wuu na, nɛ labye wu pyi. Labye we Kirisa ya kan nɛ mu ge, wee labye we ni nɛ zhaanra leni wu fanha ni. Kee fanha ki kʼa samɔhɔrɔ leni nɛ ni.