2
Zhonasi ya Kilɛ ɲɛɛri na wu yaha fya wu funŋɔ ni
Wee tuun wu ni a Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ di fyatabaaga ka pye k’a shɛ Zhonasi lɔ jɔ. A wu caya taanri ni nibiiye taanri pye kee fyatabaaga ki funŋɔ ni.* Macoo 12:40 Na Zhonasi yaha fya wu funŋɔ ni, a wu wu Kafɔɔ Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ wu ɲɛɛri na:
 
«Na nɛ yaha na kanhama pu ni,
Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ nɛ mu ɲɛɛri,
a mu di nɛ ɲɔ shɔ.
Na nɛ yaha xu wo nibiige ki ni,
nɛ mɛɛ su mu fɛni,
a mu di nɛ mɛɛ li logo.
M’a bi na wá suumɔ locogoŋɔ ki nɔhɔdaan.
A lɔhɔ k’i na ɲuŋɔ jɔ.
A suumɔ lokuruyo y’i fɔ toro na ɲuŋɔ ni.
 
Nɛ bi yu jo m’a na kɔri laha mayɛ tàan.
Ga nɛ na ba ma Fɛfɛɛrɛ Pɛɛŋɛ Pugbɔhɔ ki ɲa sanha.
Suumɔ lɔhɔ k’a fɔ nɛ ɲuŋɔ jɔ fo nɛ na zhaa di xhuu.
Suumɔ lɔhɔ k’a nɛ maha círi.
Suumɔ lɔhɔ ki nɔhɔdaan ɲà k’a bi nɛ katige ki migile.
Nɛ bi tigi fo faaboboyo yi nɔhɔdaan.
Ɲiŋɛ ki ɲɔ bi tɔ wá nɛ na ma xɔ fo badaa badaa.
Ga a mu di nɛ ɲìi wo wu yeege wecogoŋɔ ki ni,
Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ, na Kafɔɔ we.
Tuun wemu ni nɛ bi zhaa di xhuu ge,
a nɛ funŋɔ di do ni mu Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ kaa ni.
A mu di nɛ ɲɛrɛgɛ ki logo
na ma yaha ma Fɛfɛɛrɛ Pɛɛŋɛ Pugbɔhɔ ki ni.
 
Piimu p’a yapɛrɛɛ ki pɛlɛ ge, kee kiimu ki ɲɛ ɲuŋɔ baa ge
pee ya pu wo ɲiɲaara takoro li yaha.
10 Ga nɛ wi ge, nɛ na ba ma masɔŋɔ yoyo cee,
na saraya wolo kan ma mu.
Nɛ ɲɔfaaya yemu faa ma mu ge,
nɛ na ba yee bɛɛri wolo yi tɛhɛnɛ na,
bani mu Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ w’a sipya ɲuŋɔ wo.»
11 Ayiwa a Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ di jo ni fya wu ni, a wu shɛ Zhonasi tɛrɛŋɛ shan kogoŋɔ ki na.

*2:1 Macoo 12:40