Filemɔ
Tudunmɔɔ Pɔli ya sɛmɛ wemu tun Filemɔ mu ge
Jɔgɔ wu ɲɛ Filemɔ wɛ?
Kolose shɛn wu ɲɛ Filemɔ, na ɲɛ sanha li see sipya wa. Pɔli wʼa Yesu Kirisa wo Jozaama pu jo wu mu, a wu pu logo, na dà pu na, na bye nʼa daa fɔɔ. Wee kaban nʼa daa fɛɛ pʼa bi puyɛ pinnɛɛ na Kilɛ pɛlɛ. Tuun wemu ni Pɔli bye Oromɛ ni wu kaso lezhiinɛ li ni ge, wee tuun wu ni wʼa we sɛmɛ we ka na tun Filemɔ mu. We sɛmɛ we ni Kolose shɛɛn wo wu taatunŋɔɔ ya laha kiyɛ na wɛ.
We sɛmɛ we kakana ɲuŋɔ
Bulona wa bye Filemɔ mu wu mɛgɛ di ɲɛ na Onɛzimu, wee bi kakuunɔ la pye, na baa. Taashiinɛ li ni bulo bɛɛri wʼa paa ge, pu bu wu ta co, pu bi da já wu gbo bɛ.
Ba wʼa paa wɛ, na shɛ saha ni Pɔli ni Oromɛ kugbɔɔ li ni, a wee di Kilɛ Kafila jo wu mu, a wʼi dà Yesu na, na bye Kiricɛn. A wu Pɔli tɛgɛ a pʼi ganha na Kirisa wo Jozaama pu yu. A Pɔli di li ta lʼa pɔrɔ Onɛzimu wu kuri pa wu kafɔɔ Filemɔ mu, pʼi ba bɛ, pʼi bye shiizhan. A wʼi yi jo Filemɔ mu na wu ganha bu kakuunɔ la shishiin pye Onɛzimu na wɛ, ga na wu wu co Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki ni ba wu ceboro ɲɛ wɛ. Onɛzimu mɛgɛ ki kɔri wu ɲɛ na: «Kaɲɔɔ». Ga wʼa pa wuyɛ yaha «Kaɲɔɔ baa» Filemɔ mu tuun wa funŋɔ ni. Ga Pɔli ya li shɛ Filemɔ na na wu kaɲɔɔ wa wee Pɔli mu, na ɲɛ Filemɔ bɛ mu nimɛ (Filemɔ 1).
Pɔli ya li shɛ we sɛmɛ we ni na buloo ni pu kafɛɛ bɛɛri pu ɲɛ nigin, na pu bɛɛri pu ɲɛ cebooloo Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki ni. Pɔli ya li sha Filemɔ mu na wu sɔɔ Onɛzimu na, wu wu co ba wu ceboro ni wu taanɲii ɲɛ wɛ.
Sɛmɛ wu kafila ɲugbɔyɔ
Filemɔ 1-3 Pɔli fò ni wu baraga daha mujuu.
Filemɔ 4-7 Pɔli ya Filemɔ wo nʼa daa wu sɔ.
Filemɔ 8-22 Pɔli ya Filemɔ kemɛ ɲɛɛri Onɛzimu keree na.
Filemɔ 23-25 Pɔli ni wu taanɲiinɛɛ fò mujuu.
1
Pɔli fò mujuu
Nɛ Pɔli we pʼa le kaso ni Yesu Kirisa wo mɛgɛ ki kaa jo na ge, nɛ ni na ceborona Timote, wèe pʼa we sɛmɛ we tun wù labyeɲii, wù taanɲii Filemɔ mu. Nʼa daa fɛɛ piimu pʼa puyɛ pinnɛɛ ma puga ki ni ge, na wu tun pee bɛ mu, na wu tun wù ceboroshɔ Afiya mu. Wù ceborona Arishipi wemu wʼa kanhama pu ɲaa ni wù ni shiizhan labye wu fɛni ge, ni wee bɛ.
Wù To Kilɛ ni wù Kafɔɔ Yesu Kirisa wu niimɛ ni ɲaɲiŋɛ kan yi mu.* We duba we ɲɛ Kiricɛɛn fò kangana.
Pɔli ya Filemɔ wo taanɲɛɛgɛ ke ni wu nʼa daa wu kaa logo
Na ceborona Filemɔ, nɛ ba da Kilɛ ɲɛɛri tuun bɛɛri ni, nɛ ma na fungɔngɔ yaha mu na, na baraga taha wu na mu wuu na. Bani mu ya dà Kafɔɔ Yesu na dagana lemu na ge, na nʼa daa fɛɛ pu bɛɛri co ni taanɲɛɛgɛ kemu ni ge, yee bɛɛri ya nɔ nɛ na. Lee wuu na, nɛ Kilɛ ɲɛɛri mu mu, kɔnhɔ nʼa daa wu wo kariɲɛɛgɛ ke kʼa wù pinnɛ ni ma ni ge, la di fara kee na. Lee di bye kaɲuŋɔ, kasaaŋaa kiimu bɛɛri ki wa wù mu wù ɲiifɛɛrɛ ti ni Kirisa ni ge, mʼa kee bɛɛri cɛ. Na ceborona Filemɔ, taanɲɛɛgɛ ke ki wa mu ni ge, kʼa lowaa le Kilɛ wo nagoo pu bɛɛri ni. Lee ya nɛ funŋɔ taan, na nɛ luu ɲiŋɛ fo xuuni.
Onɛzimu wemu wu bye Filemɔ wo bulo ge, Pɔli ya Filemɔ ɲɛɛri wee wo keree na
Lee wuu na, na ceborona, keree kiimu bɛɛri mu ya yaa na pye ge, Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki funŋɔ ni, nɛ bi da já mu karamu mu wu ki pye. Ga yani nɛ wu lee pye ge, nɛ yaa na mu ɲɛɛri taanɲɛɛgɛ ki wuu na. Nɛ Pɔli, nɛ ɲɛri nɔhɔlɛ, lee na laha wà, nɛ ɲɛ kaso ni Yesu Kirisa mɛgɛ ki wuu na. 10 Onɛzimu wo shizhaa na nʼa da ma ɲɛɛri. Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki funŋɔ ni wʼa ɲɛri ba nɛ ja ɲɛ wɛ, kaso gbaha ki ni naha. Onɛzimu mɛgɛ ki kɔri wu ɲɛ kaɲɔɔ. 11 Nɛ kunni ya cɛ na jo wu ya yaaga ɲɔ mu na taashiinɛ li ni wɛ. Ga nimɛ, nɛ fara mu na, wʼa keree ɲɔgi wèe bɛɛri na. 12 Lee wuu na, nʼa da wu yaha zhɛ ma yíri. Wʼa ɲɛri ba nɛyɛ pyaa munaa shige ɲɛ wɛ. 13 Nɛ kunni la bye di wu yaha nayɛ tàan naha. Kilɛ Jozaama pemu wuu na di ɲɛ kaso wu ni ge, wu bye wee ma tɛgɛ, wu da kapyeŋɛɛ pyi na mu. 14 Nɛ funŋɔ wa di kaa la shishiin pye lemu ya bɛ ma mu wɛ. Nɛ funŋɔ wa di ma karamu le kasaana le wo bye na wɛ. Ga nɛ funŋɔ wa li bye di shɛ da wʼa pye mayɛ pyaa ɲidaan.
15 Ma na zhɛ li ta mu ni Onɛzimu ya laha yiyɛ na jɛɛrɛ yɛ nigin funŋɔ ni, kɔnhɔ wu guri pa nɔ ma na, wu gori yaha ma mu gbee. 16 Ga nimɛ, wu ɲɛ nago kanna bulo wu ɲɛ sanha wɛ. Wu tayerege ya pɛlɛ bulo wogo na. Wu co ni taanɲɛɛgɛ ni, mʼa wu co ma ceboro. Wu kaa kunni ya dan nɛ ni fo xuuni, ga wu kaa kuuni ya yaa na dan mu ni na toro nɛ tàan, bani sipya wu ɲɛ wii, na nɔhɔ pye Kirisa wo.
17 Wee tuun wu ni, ma bu da mʼa sii na nɛ wii ma naɲii yɛ pyaa pyaa, mʼa yaa ma Onɛzimu co ba ma da nayɛ pyaa ki co wɛ. 18 Li bu shɛ da nago wʼa kaa la kyɛɛgi ma mu, kelee ma foo ɲɛ wu na, lee yaha nɛ kacɛ na. 19 Nɛ Pɔli yɛ pyaa kʼa ye ka na keŋɛ ki na jo nɛ na ba lee bɛɛri foo tɔ ma mu. Nɛ foo le li wa ma na ge, nɛ funŋɔ wa nago di ma funŋɔ tirige ni lee kaa ni wɛ. Lee foo le, lee ɲɛ muyɛ pyaa kee. 20 Na ceborona, nʼa ma ɲɛɛri ma ɲɔ mayɛ na, mʼa le kasaana le pye na mu Kafɔɔ wuu na. Ɲɔ mayɛ na mʼa na funŋɔ ɲiŋɛ, kariɲɛɛgɛ kemu ni wù wa Kirisa ni ge, kee mɛgɛ na. 21 Nɛ dà li na nago nɛ bu kaa lemu ɲɛɛri mu mu, mu na lee pye nɛ mu; lee wuu na nɛ ye ka na tun mu mu. Nɛ dà li na sanha nago keree kii nɛ jo mu mu ge, mu na kee bɛɛri pye fo na doro bɛ nɛ wo nijogoo ki tàan.
22 Ayiwa, lee kadugo na mʼa tashɔngɔ ka keree pye na mu, bani nɛ dà li na yi wo ɲɛrɛgɛ ki funŋɔ ni jo pu na ba na yaha yi mu caŋa ka.
Pɔli ni wu taanɲiinɛɛ fò mujuu
23 Na kaso leɲii Epafirasi we wu ɲɛ kaso ni Yesu Kirisa mɛgɛ ki wuu na ge, wee ya ma shaari. 24 Na labyeɲii pusamaa bɛ, Marika, ni Arisitaaki, ni Demasi, ni Luka, pee bɛɛri ya yi shaari. 25 Kafɔɔ Yesu Kirisa wu niimɛ kan yi mu.

*1:3 We duba we ɲɛ Kiricɛɛn fò kangana.