PAULO EMUDUPMUBARARAKTUP ROMA KA WATWAT BEAPTUP
1
Cartadup mubarararag̃ õn eywebeaptum―Roma ka watwat peaptum. Õn Paulo. Jesus Cristo beam kapikpik'ukat õn. Jesus Cristo emumuju õn. Deus cuk onaẽ.
— Wa'õbi omuwẽnuwẽn cuy eg̃uy soat ka watwat pe — i juk o'e owebe. — Kawẽn idipat acã juy eg̃uwẽnuwẽn — i juk o'e owebe.
— Kawẽn idipat og̃uwẽg̃at soat pe ipi dag̃acat pe — io'e Deus kuyje. Kawẽn idipat muwẽnuwẽn osodop ip cekawẽn muwẽnuwẽn'ukayũ. Iboap ekawẽn tak ibararak opop Deus ekawẽntup pe. Wara'at ekawẽn podi ma iboap ekawẽn kawẽn idip. Ka'ũmg̃u xipat'ũmat iboap ekawẽn'in. Iboap ekawẽn co buje wuyetaybit abu Deus ipot iam. Ixe ipot wuykukukat―Jesus Cristo. Deus ipot ijodian o'e. Davi naxeg̃ebit osunuy―Judeuyũ kukukat naxeg̃ebit. Ixe Jesus Deus co'i osunuy. Imẽn ikẽrẽat o'jukuk g̃u ipi ju bima―pũg̃ em tak ka'ũma. Deus ja'õbacaan jekpot o'g̃utait ce'ũap tomukadi. O'g̃utait teku okpot iam wuymutaybit am, teku soat podi ma ya'õbaca iam wuymutaybit am tak. Ixe Jesus Cristo wuykukukat. Ixe xipan okug̃. Ixe dak cuk onaẽ kawẽn idipat muwẽn ãm soat kaka dag̃. Ixe emumuju õn. Imẽnpuye soat ka dag̃ayũ'in itabut je'e Cristo kay―pũg̃pũg̃pũg̃. Cristo ekawẽn kay kũyjobit je'e ip. Ibuyxin ip Cristo jukuk. Eyju dak Deus cuk eynaẽ, Roma ka watwat. Jesus Cristo kadiayũm cuk eynaẽ. G̃asũ bit ixe kadiayũm epesop.
Imẽneju cartadup mubarararag̃ õn soat peaptum eywebeaptum, Roma ka watwat. Deus xe eykukpin cĩcã. Ixe juk eynaẽ jebekitkiyũm.
— Bay, xipan cuy Roma ka watwat ejukuk — i õn e'em Deus pe―wuyebay be, Jesus Cristo be dak, wuykukukat pe. — Ixeyũ ag̃uymubabibin cuy eg̃uy — i õn e'em cebe ip.
Roma ka watwat itabut cĩcã Jesus Cristo kay iap awẽg̃ o'yawẽg̃tobuxik ip soat ka watwat. Imẽnpuye ocokcok cĩcã eykay. Imẽnpuye:
— Bay, ẽn xipat cĩcã — i õn e'em Deus pe.
Deus itaybit soat kabia õn g̃ebum eykay iam. Kapikpig̃ cĩcã õn Deus peam ocokcok cekay buye. Kawẽn idipat muwẽnuwẽn õn soat kaka dag̃. Ixe ipot ekawẽn muwẽnuwẽn õn. 10-11 Eyjo pin cĩcã oce. Deus biõg̃buk omutaybitbin iam eymukũyjo pin cĩcã õn. Ibiõg̃buk a'õbi eya'õmucan ojuy õn big̃ ma eyetabut am Jesus kay. Imẽneju:
— Roma ka watwat com cuy omujum ece — i õn e'em cebe. — Ebikuy bima juy omujum ece — i õn e'em cebe.
Soat em imẽn õn e'em Deus eju kawẽnwẽn pima. 12 Õn acã g̃u jeya'õmucan eywebe big̃ ma eyetabut am. Jewewa'õmucanucan pit acesop big̃ ma wuyetabut am cekay. Big̃ ma eyetabut epe'e wetabucap co buje. Õn tak big̃ ma wetabut oce eyetabucap co buje.
13 Okitpitpiyũ, soat em cuk adi cu ojuy og̃uy eykay. Iboam eymukũyjo pin õn. Imẽnpit soat em omuju'ũm'ũm osunuy. Eywebe Deus ekawẽn muwẽn pin cuk adi og̃uy big̃ ma eyetabut am Jesus kay apẽn eybadipyũ oitabun iap co'i―Judeu'ũmayũ oitabun iap co'i.
14 — Omuwẽnuwẽn cuy eg̃uy soat kaka dag̃ayũ be — i juk o'e Jesus Cristo owebe.
Imẽnpuye Cristo juy og̃uwẽnuwẽn soat pe―cewag̃õnayũ be, cewag̃õn'ũmayũ be dak. Deus ekawẽn cuy og̃uwẽnuwẽn itaybicayũ be, itaybit'ũmayũ be dak. 15 Imẽnpuye obicokcok cĩcã kawẽn idipat muwẽn ãm eywebe, Roma ka watwat.
16 Deus ja'õbacaan kawẽn idipat kay itabucayũ daxijojom. Koap Judeuyũ daxijojom itabut puje ip. Judeu'ũmayũ dak taxijojom itabut puje ip. Imẽneju obisũsũn g̃u kawẽn idipat muwẽn ãm soat ka watwat pe―obicokcok cĩcã ma. 17 Kawẽn idipat co buje, wuyetaybit apẽn Deus wuymucũg̃ucũg̃ iam.
— Jesus Cristo kay itabucayũ acã cũg̃ ma oxe — i'e'em Deus. Soat kabia: — Big̃ ma itabut ip cekay — i'e'em Deus.
Imẽn e'em Deus ekawẽntup: — Deus emumucũg̃yũ soat em itait jeedop ip Deus xe itabut ip puye, — i.
18 Deus kabi be omuy. Ixe itakoma jĩjã jekay'ũmayũ kay, ikẽrẽat mujurũg̃rũg̃'ukayũ kay. Ibu'u jĩjã ip Deus ekawẽn co am―kawẽn icẽmat co am, ikẽrẽat mujurũg̃rũg̃ ojuy jĩjã ip puye. Ikẽrẽat mujurũg̃rũg̃'ukayũ kawẽn idipat muwẽnap muba'oreren tak ip ibu'u warara'acayũ dak itabut am ibuye. 19 Deus kuy apẽn ixe e'em iam o'g̃utaybin ijodiacat. Imẽn apẽn Deus e'em iam itaybit put cebe ip. Inaka cekay g̃u jĩjã ip. Imẽnpuye Deus ipiatpi'ajojoan cebe ip. 20 Deus ma ijo ba'ore wuywebe. Ixe bit soat o'g̃ug̃ẽ ipi dag̃acat. Ixe emumug̃ẽ jo buje, wuyetaybit soat podi ma Deus ya'õbaca iam―ya'õbacaap i'ũm g̃u iam. Wuyetaybit tak ixe acã Deusat iam. Kuyje itaybit osodop ip iboam ipi dag̃acayũ. Imẽnpuye “Deus kake iap iba'arẽm wuyxe” i'e ba'ore cebe ip. 21 Itaybit ma'g̃u ip Deus kake iam. Imẽnpit ibuyxim g̃u ip ikug̃.
— Ẽn acã Deusat — i'e'em g̃u ip. — Ẽn xipat cĩcã — i'e'em g̃u ip Deus pe.
Cũg̃'ũma jewag̃uyg̃uy ip. Kabiok tag̃ jekuku'ukat itaybit g̃u poma oju iam. Imẽnpuxim itaybit'ũma jewag̃uyg̃uy ip. Yag̃uy'ũm ip.
22 — Ocetaybit cĩcã ma oceju bit — i te'e ma e'em ip.
Deus xe bit itaybit g̃u jĩjã ip. 23 Imẽnpit Deus acã je'ũ g̃u. Soat em itait nuynuy. Ixeyũ bit ibu'u jĩjã ibuyxim Deus kuk am, ijo ba'ore buye. Imẽneju ijodiat co'iat mug̃ẽg̃ẽm ip wita'am, im tak, ourom tak. Soat ijodiacat pit je'ũ. Soat em g̃u itait nuynuy ip. Wasũ jo'iat tak imug̃ẽg̃ẽm ip, puca jo'iat tak, jewururug̃at co'iat tak. Jemumug̃ẽ wap jẽg̃'aecõg̃cõg̃ ip “Eyju acã Deusyũ ocexe” i'e am cebe.
24 Ikẽrẽat mujurũg̃ pin acã ip. Imẽnpuye jekupinap tag̃ ceku am ip Deus o'jepere. Imẽnpuye yukpiwatpi ma ip jekukum ikẽrẽat mujurũg̃rũg̃. Isũsũn'ũma ip jekukum jeweweju ikẽrẽat mug̃ẽg̃ẽm. 25 Imẽnpuye kawẽn icẽmat ip ibu'u napaap ekawẽn kay am.
— Ẽn acã a'õbuyxi — i'e'em ip soat mug̃ẽg̃ẽ'ukat pe g̃u―cemumug̃ẽ be acã.
Deus pe acã wuye'e but:
— Soat podi ma ẽn a'õbaca — i.
Soat em ma juy imẽn acece cebe.
26 Soat mug̃ẽg̃ẽ'ukat kug̃ g̃u ip ibuyxim―jemumug̃ẽ kug̃ acã. Imẽnpuye Deus o'jepere ip ikẽrẽat mug̃ẽ ãn. Imẽnpuye ag̃okatkat kay oibu'un ip aoyũ. Jewenuy'ũnakẽkẽm ã ip o'e jeweweju. 27 Imẽnpuxim ag̃okatkayũ aoyũ aoyũ kay oibu'un. Ag̃okatkayũ acã o'e ip cekay jĩjã. Jewenũn'o'om ã o'e ip. Imẽg̃ap pit ikẽrẽ jĩjã Deus xe. Imẽneju jeweweju ma ip ipiat'ajojom xipat'ũm cĩcã ip puye.
28 Deus ekawẽn kay pin g̃u ip. Itaybin pin g̃u ip kawẽn icẽmãn. Imẽnpuye Deus ip o'jepere ikẽrẽat kay g̃ebum am, warẽmtag̃ ceku am tak. 29 Imẽnpuye ka'ũma ma ixeyũ'in cũg̃ ma jekukum. Soat kabia warẽmtag̃ cĩcã ip jekukum Deus etabutpe, jebureyũ etabutpe dak. Ikẽrẽat mujurũg̃rũg̃xi ip. Itabikuku ip soat kay jebubun. Ikẽrẽm warara'acat kug̃ ip. Itabutkarey ip warara'acat kay. Warara'acat aokakaxi ip. Dapxixi'uk cĩcã ip. Warara'acat mug̃uykukukuxi ip. Soat em itakoma ip warara'acat kay. Warara'acat ekawẽn mukẽrẽrẽrẽnxi ip. 30 Warara'acat muymuyxi ip. Itakoma jĩjã ip Deus kay. Ibuyxim g̃u warara'acat kug̃ ip. Jewexe ip ya'õbuyxi.
— Oceju acã oca'õbaca — i napa ma e'em ip jewawẽg̃mubog̃ am jewexe. Soat em: — Apẽn g̃uto ace'e ikẽrẽan? — i'e'em ip jewewebe.
Kũyjobit'ũm cĩcã ip jebay a'õ kay. 31 Itaybit'ũm cĩcã ip apẽn cũg̃ ma iam, apẽn cũg̃ g̃u iam tak. Ja'õ dag̃ g̃u ip jekukum. Ka'ũma ma ikukpin cexe ip. Itabotaidabotbot g̃u ip warara'acat kay.
32 — Ikẽrẽat mujurũg̃rũg̃'ukayũ je'ju ipiat'ajojoap kay — i'e'em Deus. — Soat em jeedop ip ipiat'ajojom — i'e'em.
Itaybit ip iboap ekawẽn. Inaka ip big̃ ma buk ikẽrẽat kay. Icokcok ip e'em warara'acat pe ikẽrẽat mujurũg̃ ãm, jebuxim i'eat pin ip puye.