Primera carta de San Pablo a
Timoteo
1
Timoteore Pablo ĩ papera cõare gaye
1-2 Ñati yʉ baba Timoteo mʉ. “Quenajaro”, ya yʉ mʉre. Yʉ ña Pablo adi papera mʉre uca ñucagʉ̃. “Yʉre masogʉ̃ yiguĩji Jesucristo”, yi mani tʉoĩa yugʉ, ĩ cũrʉ ña yʉ. Dios yʉre ĩ rotijare Jesucristo ocare goti ucuri masʉ ña yʉ. Tʉoya Timoteo mʉ. Jesucristore tʉorʉ̃nʉjaro yirocʉ, mʉre riasocʉ yʉ. Ito bajiri yʉ macʉ robo bajiro bajia mʉ. Mani Jacʉ Diore mʉre yiari senia yʉ. “Ĩ queno ñaroca yiya. Ĩre ti maiña. Ito yicõri ñe oca manoti ĩ ñaroca yiya”, yi Diore seni ĩsisotia yʉ mʉre yiari. Mani Ʉjʉ Jesucristore cʉni ito bajiroti seni ĩsisotia yʉ mʉre yiari.
Rʉore oca riasorãre tʉorʉ̃nʉbesa, Pablo ĩ yire gaye
Macedonia sita wacʉ, “Ado Efeso cʉto tujaya mʉ”, yicʉ yʉ mʉre. Ito gãnare oca riojo riasomenare, “ ‘Jidicãña mʉa’, yiya”, yirocʉ ito mʉ tujare ãmoa yʉ. Ĩna ñama, “Dios oca ñasarise riasorã ña gʉa”, yibojarãti ĩ oca riojo riasomena. “Bʉcʉrã oca riaso jidicãña mʉa”, yiya mʉ ĩnare. Ito yicõri, “ ‘Ado bajiro yiyijarã mani ñicʉsabatia’, mʉa yi gotirisere jidicãña mʉa”, yi gotiya mʉ ĩnare. Iti oca ĩna gotija jaje ñacõri jedirise meje ña. Ito bajiri iti oca masare ĩna riasoja ricati riti ĩna tʉoĩaroca yirãji ĩna. “Cristore mani tʉorʉ̃nʉja ticõri, manire masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi masare mani riasore ãmoami Dios.
Ito gãna gãmeri ĩna ti maire ãmogʉ̃ ito bajiro rotia yʉ. Mani ñeñaro yirise jidicãcõri Cristo sĩgʉ̃reti mani bʉto tʉorʉ̃nʉja, “Ñe seti ma yʉre”, yi masirãji mani. Ito bajiro mani yi masija gãmeri ti mairã yirãji mani. Dios oca ñasarisere jidicãrã ñari, ñe waja mani gayejʉare tʉoĩa bʉsiama ĩna. Ito bajiro yicõri tʉoĩa wisama. Moisés ñayorʉ rotirise riasori masa ña ãmoama ĩna. Ito bajibojarãti ĩnamasi ĩna tʉoĩa bʉsirise, ĩna oca riasorise cʉni tʉo masibeama. “Queno riasorã ña gʉa”, yibojarãti ĩnamasi ĩna riasorisere tʉo masibeama ĩna.
“Moisés ñayorʉ ĩ rotirise quenarise ña”, yi tʉoĩa mani. Ĩ rotirisere masicõri, “Queno Diore cʉdibea yʉ”, yirãji mani. Queno yisotirãre meje ĩ rotirise cũñi Dios. Ñeñaro yirãjʉare ĩ rotirise cũñi. Cʉdimenare, Diore ti terã, ñeñaro yirã, ñeñaro bʉsirã, jacʉsabatiare sĩarã, ito yicõri sĩari masare cʉni ĩ rotirise cũñi Dios. “Ñeñaro yirã ña mani”, ĩna yi masijaro yirocʉ, ĩ rotirise cũñi Dios. 10 Romiare ajerãre, ʉ̃mʉa comasiti ñeñaro yirã, gãjerãre ñiacõri ãmi warãre cʉni, ito yicõri rʉori masa, “Dios ĩ tiro riojo riojo gotia gʉa”, yi rʉorã, ito yicõri oca ñasarise cʉdi ãmomenare cʉni ĩ rotirise cũñi Dios, “Ñeñaro yirã ña mani”, ĩna yi masitoni. 11 Jesucristo oca quenarise iti ña ñasarise. Iti oca yʉ riaso ucutoni yʉre cũñi mani Ʉjʉ Dios. Ĩ sĩgʉ̃ti ñami rẽtoro rʉ̃cʉbʉorʉ.
Yʉre queno yiñi Cristo, Pablo ĩ yire gaye
12 Ĩ oca yʉ riasotoni yʉ oca sẽoroca yami mani Ʉjʉ Jesucristo. “Yʉre tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ñami Pablo”, yicõri “Yʉre moa ĩsijaro”, yirocʉ yʉre cũñi Cristo. Ito bajiri, “Queno ya mʉ”, ya yʉ ĩre. 13 Iti rʉmʉjʉ yʉ ñeñaro ĩre bʉsibojarocati yʉre beseñi ĩ, ĩre yʉ moa ĩsitoni. Iti rʉmʉjʉ Jesure tʉorʉ̃nʉrãre ʉsirioro yisoticʉ yʉ maji, ito yicõri Jesure bʉsitusoticʉ. Ito bajiro ĩre yʉ yibojarocati yʉre ti maiñi Dios. “Yʉ Macʉre tʉorʉ̃nʉbicʉ ñari ĩre ĩ ñeñaro yirisere masibeami Pablo maji”, yi masiñi Dios yʉre. Ito bajiro yi masicõri yʉre ti maiñi Dios. 14 Yʉre ti maicõri jaje queno yiñi mani Ʉjʉ yʉre. Ĩre yʉ tʉorʉ̃nʉroca yiñi ĩ. Gãjerãre yʉ ti mairoca yiñi. Riti yʉre queno yiñi ĩ.
15 Ado yʉ mʉare gotiroti riti bajia. Ito bajiri mʉa tʉorʉ̃nʉja quena. Ado bajiro bajia. Ñeñaro yirãre masorocʉ adi sita wadiñi Cristo. Yʉ ñacʉ gãjerã ñeñaro yirã rẽtoro ñeñaro yicacʉ. 16 Ito bajiro yʉ bajibojarocati yʉre ti maicõri yʉre masoñi Dios. Ito bajiro yʉre yiñi Dios. “Gãjerã rẽtoro ñeñaro yigʉ Pablo ĩ ñabojarocati ĩre ti mai jidicãbisijʉ Cristo. Ĩre ti maicõri ĩre masoñi ĩ”, masa jeyaro ĩna yi masitoni yʉre masoñi ĩ. Ito bajiro ĩ yijare, “No Cristore tʉorʉ̃nʉrãreti ĩna ñeñaro yirisere ãcabojogʉ yiguĩji Dios. Ĩnare masocõri ĩna catitĩñaroca yigʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa mani. 17 Ito bajiri ĩre rʉ̃cʉbʉotĩñarʉja manire. Ado bajiro ĩre yi rʉ̃cʉbʉorʉja manire: “Mʉti ña gʉa Ʉjʉ catitĩñagʉ̃. Godarocʉ meje ña mʉ. Sĩgʉ̃ mʉre tigorʉ maquĩji. Ñimʉ mʉ robo bajigʉ maquĩji. Mʉ sĩgʉ̃ti ña rẽtoro masigʉ̃”, yi rʉ̃cʉbʉotĩñarʉja mani Diore. “Ito bajiro bajitĩñajaro”, ya yʉ.
18 Tʉoya yʉ maigʉ̃ Timoteo mʉ. Yʉ macʉ robo bajiro tʉoĩa yʉ mʉre. Ado bajiro rotia yʉ mʉre: Ñarocõti Dios ĩ mʉre cũre ito bajiroti yiya mʉ itire. “Diore queno cʉdigʉ yiguĩji”, yiyijarã Diore goti ĩsiri masa mʉre tʉoĩa yurã. Ĩna goti yuado bajiroti rʉ̃mʉ́re cʉdibe yirocʉ, Diore queno moa ĩsiña. 19 Diore tʉorʉ̃nʉ jidicãbesa. Mʉ tʉoĩarise quenarise mʉre iti gotija, tʉorʉ̃nʉña mʉ itire. Coriarã ñama ĩna tʉoĩarise iti gotibojarocati tʉorʉ̃nʉmena. Ito bajiro yicõri Diore tʉorʉ̃nʉ jidicãma ĩna. 20 Ito bajiro yicã Himeneo ito yicõri Alejandro cʉni. Diore tʉorʉ̃nʉ jidicãcõri ñeñaro bʉsicã ĩna ĩre. Ito bajiri, Diore ñeñaro ĩna bʉsirise jidicãjaro yirocʉ, rʉ̃mʉ́ ĩnare ʉsirioro ĩ yi codeja camotabiticʉ yʉ.