4
Jesure tʉorʉ̃nʉ jidicãre gaye
“Adi macãrʉcʉ̃ro iti jedi wari rʉmʉri coriarã Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã ñabojarãti ĩre tʉorʉ̃nʉ jidicãrã yirãji”, recoti manire gotiami Espíritu Santo. Ado bajiro ñaro yiroja: Cristore tʉorʉ̃nʉ jidicãcõri rʉ̃mʉ́ ĩ rʉorise riasorãre tʉo sʉyarã yirãji ĩna. Ĩnare riasori masa ado bajiro bajirã ñarã yirãji ĩna. “Rʉorã ya mani”, yi masibojarãti ĩnare rʉorã yirãji ĩna. “Ñeñaro yirã ña mani”, yi masibojarãti itire tʉoĩacõri bojori bʉjamenaji ĩna. Manojo cʉtire gaye rẽorã yirãji ĩna. Coji gaye bare rẽorã yirãji ĩna. Ito bajibojarocati Jesure tʉorʉ̃nʉrã mani baroti bare cũñi Dios. Dios oca ñasarise tʉorʉ̃nʉcõri, “Queno ya Dios mʉ”, mani yijaro yirocʉ barere cũñi Dios. Ado robojʉa bajia: Ñarocõti Dios ĩ rujeore quenarise ña. Ito bajiri, “Adijʉa ña bare. Adi ña bare meje”, yi rẽobitirʉja manire. Ado bajirojʉa mani yija quena: Bare bʉjacõri, “Queno ya Dios mʉ”, yirʉja manire. “Bare dise rʉyabeto ña mani baroti”, yi gotia Dios oca tuti manire. Ito bajiri, mani baroto riojʉa “Queno ya Dios mʉ”, mani ĩre yija, “Baya quenarise ña”, yigʉ yiguĩji Dios.
Queno Jesucristore moa ĩsire gaye
Iti oca gãjerã Jesucristore tʉorʉ̃nʉrãre mʉ gotija, queno ĩre moa ĩsigʉ̃ ñagʉ̃ yigʉja mʉ. Dios oca ñasarise mani tʉorʉ̃nʉrisere mʉ riasoti jidicãbeja bʉto bʉsa Jesucristore tʉorʉ̃nʉ wacʉ yigʉja mʉ. Bʉcʉrã oca ĩna tʉoĩa rujeorere tʉorʉ̃nʉbesa. Dios ĩ cũre meje ña iti. Ito bajiri waja ma. Diore queno cʉdi ãmogʉ̃ ĩ gayere riasotiya. Mani moaja mani ya rujʉ sẽoroca ya mani. Ito bajibojarocati Dios gaye mani riasotija rẽto bʉsaro quena iti. Ĩ gaye riasoticõri mani ĩre cʉdija adi sita mani ñaroca, ito yicõri ũmacʉ̃jʉ ĩ tʉ mani ñaroca cʉni manire queno yigʉ yiguĩji Dios. Adi mʉre yʉ gotirise riti ña. Ito bajiri masa jeyaro ĩna tʉorʉ̃nʉroti ña adi. 10 “Catitĩñagʉ̃ ñami Dios”, yicõri ĩre tʉorʉ̃nʉa mani. Masa jeyarore maso masigʉ̃ ñami Cristo. No ĩre tʉorʉ̃nʉrãre masogʉ̃ yiguĩji. Ito bajiri gãjerã ĩna manire ʉsirioro yi codebojarocati mani moaroti Dios ĩ cũre moarʉja manire.
11 Adi oca yʉ bʉsirise masare riasocõri ĩnare cʉdi rotiya. 12 Mʉ tʉ ñarã Jesure tʉorʉ̃nʉrã ĩna queno yitoni ĩna tiro riojo quenarise riti yiya. Quenarise riti bʉsiya. Gãjerãre ti maiña. Cristore queno tʉorʉ̃nʉña. Queno tʉoĩacõri quenarise riti yiya. Ito bajiro mʉ yija ticõri, mamʉ mʉ ñabojarocati mʉre rʉ̃cʉbʉorã yirãji ĩna. 13 Yʉ ejaroto riojʉa masa ĩna tʉoro riojo Dios oca tuti ti gotiya ĩnare. Ito yicõri ĩna oca sẽoroca yirocʉ Dios oca riasoya masare. 14 Mʉ queno yi masiroca Dios ĩ mʉre yire itire jidicãbesa mʉ. Ito yʉ ñaroca ĩna ya ãmo moa jeocõri, “Adi ña mʉ moaroti Dios ĩ cũre”, yicã Jesure tʉorʉ̃nʉsʉoana. Ito bajiri mʉ masiroca Dios ĩ mʉre yire gaye yiya mʉ.
15 Adi oca yʉ mʉre gotirise cʉdirocʉ tʉorʉ̃nʉña. Ito bajiro mʉ yija ticõri, “Dios ocare bʉto bʉsa cʉdi masi wacʉ yami ĩ”, yirã yirãji ĩna mʉre. 16 Dise rʉyabeto mʉ yiroto riojʉa queno tʉoĩacõri mʉ yisotija quena. Queno riasorocʉ queno tʉoĩaña. Dios ocare jidicãbesa mʉ. Ito bajiro mʉ yija mʉre masogʉ̃ yiguĩji Dios. Ito yicõri mʉ riasorise tʉorʉ̃nʉrãre cʉni masogʉ̃ yiguĩji Dios.