2
Itire tʉoĩagʉ̃, “Ĩna bojori bʉjabe yirocʉ ĩna tʉ tigʉ wabea yʉ”, yi tʉoĩacʉ yʉ. Mʉa bojori bʉjaroca yʉ yija, mʉa sĩgʉ̃jʉama yʉ wanʉroca yigʉ maniboguĩji. Mʉa ña yʉ queno wanʉ quenaroca yirã. Ito bajiri mʉa bojori bʉjaroca yi ãmobea yʉ. Mʉa bojori bʉjabe yirocʉ mʉa tʉ wabiticʉ yʉ. Papera riti mʉare cõacʉ yʉ maji. Mʉa tʉ yʉ ejaroto riojʉa oca queno ãmogʉ̃, “Ado bajiro mʉa yire ãmoa yʉ”, yi papera cõacʉ yʉ mʉare. Mʉa tʉ ejacõri mʉa bojori bʉjare ti ãmobea yʉ. Mʉa tʉ ejacõri mʉa wanʉre ti ãmoa yʉ. “Yʉ wanʉja ticõri, wanʉrã yirãji ĩna cʉni”, yi tʉoĩa yʉ. Ito bajiri mʉa tʉ yʉ waroto riojʉa oca quenogʉ̃ mʉare papera cõacʉ yʉ. Iti rʉmʉ iti mʉare papera cõagʉ̃ bʉto tʉoĩacʉ yʉ. Yʉ ya ʉsijʉ bojori bʉjacõri, bʉto oticʉ yʉ. Mʉa bojori bʉjajaro, yirocʉ meje iti mʉare papera cõacʉ yʉ. “Manire ti mai ñañi Pablo”, mʉa yi masitoni mʉare papera cõacʉ yʉ iti rʉmʉ.
Ñeñaro yire ãcabojoya, Pablo ĩ yire gaye
Mʉa wato gagʉ ñeñaro ĩ yire tʉoĩacõri bojori bʉjacʉ yʉ. Yʉ sĩgʉ̃ meje bojori bʉjacʉ. Ĩ ñeñaro yire ticõri bojori bʉjana mʉa cʉni. Bʉto bʉsa ĩ bʉjatobitiroca mʉa yire ãmobea yʉ. Minijuacõri ĩ ñeñaro yire waja ĩ tʉo bʉjatobitiroca yiyija mʉa. Ito bajiro yicõri ĩre bucõayija mʉa. Itocõti ĩ bʉjatobitiroca mʉa yire ãmoa yʉ. Ito bajiri adocãta ĩ ñeñaro yirisere mʉa ãcabojore ãmoa yʉ. “Mʉ ñeñaro yirise mʉre ãcabojoa gʉa. Mʉcana gʉa rãca mʉ ñare ãmoa gʉa ĩja”, ĩre yi mʉa baba cʉtire ãmoa yʉ. Ito bajiro mʉa yibeja, yoari bojori bʉjacõri Cristore sʉya jidicãgʉ̃ yiguĩji gajea. Ito bajiri mʉcana ĩre mʉa ti maire ãmoa yʉ. “Gʉa rãca mʉ ñare ãmoa gʉa”, yi ĩre mʉa baba cʉtire ãmoa yʉ ĩja. Iti rʉmʉjʉ iti gaye mʉare papera cõacʉ yʉ. “Yʉ rotirise ĩna cʉdi jeoja ticʉja yʉ”, yi tʉoĩacõri papera cõacʉ yʉ mʉare. 10 Ĩ ñeñaro yirise mʉa ãcabojoja, yʉ cʉni ĩre ito bajiroti ãcabojogʉ yigʉja yʉ. Iti rʉmʉ ĩ yʉre ñeñaro yibojarocati, ito bajiro yicʉja yʉ, sĩgʉ̃re bajiro mʉa tʉoĩa wanʉtoni. Ito bajiro ya yʉ Cristo ĩ tiro riojo. 11 “Sĩgʉ̃re bajiro mani tʉoĩabitiroca yi ãmoami rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanás manire”, yi tʉoĩa mani. Ito bajiri sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõri mani gãmeri ãcabojoja quena. Ito bajiro mani yija, manire rẽtocũ masibiquĩji Satanás.
Troas cʉto ejacõri Pablo ĩ bʉjatobitire gaye
12 Gaje gaye mʉare goti ãmoa yʉ. Ado bajiro bajia iti. Troas wame cʉtiri cʉto ejacõri queno Cristo oca masare riasocʉ yʉ. “Gʉare gotibesa”, yibiticã masa. Queno yʉre boca ãmicã ĩna. Ito bajiri Jesucristo ĩ ejabʉarisena sʉoriti masare queno riaso masicʉ yʉ. 13 Masare queno riasobojagʉti yʉ ya ʉsijʉ bʉto tʉoĩacʉ yʉ. Mani yagʉ Titore ti bʉjabiticõri yʉ ya ʉsijʉ bʉto tʉoĩacʉ yʉ. Ito bajiri Titore ãmarocʉ ĩnare ware goticõri Macedonia sitajʉ wacʉ yʉ.
Cristore mani tʉorʉ̃nʉja rẽtocũrã mani ñaroca Dios ĩ yire gaye
14 Jesucristore tʉorʉ̃nʉcõri yʉ ñeñaro yirisere rẽtocũ masia yʉ. Ito bajiro yʉ baji ñaroca Jesucristo rãca yʉ baba cʉti wanʉroca yiñi Dios. Ito bajiro Dios ĩ yijare, “Queno ya Dios mʉ”, ya yʉ ĩre. Adi rʉmʉri no yʉ riaso ucurijʉti, Jesure masa ĩna tʉorʉ̃nʉroca yami Dios. Sʉti quenarise iti sʉti bataro bajiro cojʉ rʉyabeto Dios oca bata ejaro ya. 15 “Masa ĩna ñeñaro yirise waja goda ĩsigʉ̃ yami yʉ Macʉ”, yi ticõri wanʉyijʉ Dios. Jesucristo oca masare mani riasoja ticõri, manire wanʉagʉ̃ yiguĩji Dios. Coji rʉyabeto masare mani Dios oca riasoja, masa jeyaro ĩ oca masirã yirãji. Jeame ʉ̃jʉrojʉ warona cʉni, jeame ʉ̃jʉrojʉ ĩna wabore ñaroca Dios ĩ masoana cʉni ĩ oca masirã yirãji ĩja. Masare Dios oca mani riasoja queno sʉtiro bajiro bajia ĩre. Ito bajiro masare mani gotija ticõri, wanʉgʉ̃ yiguĩji Dios. 16 Jeame ʉ̃jʉrojʉ waronare Dios oca yʉ riasoja, ʉ̃nirise queno sʉti quenabiti robo bajia ĩnare. Jeame ʉ̃jʉrojʉ ĩna wabore ñaroca Dios ĩ masoana ĩ oca yʉ riasoja, ĩnareama queno sʉti quenaro robo bajiro bajia. “Dios ocare yʉ tʉorʉ̃nʉja catitĩñagʉ̃ yigʉja yʉ”, yi tʉoĩama ĩnama. Yʉre Dios ĩ ejabʉabejama ĩ oca gotiado ma yʉ. 17 Niyeru bʉjarona riti masare Dios oca riasorã jãjarã ñama ĩna. Dios oca ñasarise meje riasoama ĩnaõna. Riojo meje riasoama ĩna. Ĩna ãmoro bajiroti riasobojama. Ĩnare bajiro meje riasoa yʉama. Dios ĩ tiro riojo queno tʉoĩacõri masare riasoa yʉ. Cristo oca yʉ riasotoni Dios ĩ cũrʉ ña yʉ. Ĩ oca queno masare riasoa yʉ. “Queno masare riasoami Pablo”, yi tiguĩji Dios yʉre.