4
Yʉre ti maicõri ĩ oca masare yʉ riasotoni yʉre cũñi Dios. Ito bajiro yʉre ĩ yija, oca sẽoa yʉ. Ito bajiri ĩ oca riaso jidicãbea yʉ. “Rʉore ocana meje masare Dios oca ñasarise riasocʉja yʉ”, yicãcʉ yʉ. Yʉmasi yʉ tʉoĩa rujeore meje riasoa yʉ. Dios oca iti riasoro bajiroti riasoa yʉ masare. Dios ĩ tiro riojo ñasarise riti riasoa yʉ masare. Ito bajiri, “Riojo ñasarise masare riasoami Pablo”, yi masi jedirãji masa yʉre. Jãjarã ñama Cristo oca yʉ riasoja, tʉo masimena. Ĩ oca ĩna tʉo ãmobejare, ĩna tʉo masiroca yibeami ĩ. Ito bajiri ĩ oca tʉorʉ̃nʉbiticõri jeame ʉ̃jʉrojʉ warona ñama ĩna. Cristore ĩna tʉorʉ̃nʉbeja, ĩna tʉoĩa wisaroca yami Satanás wame cʉtigʉ. Ĩ ñami adi macãrʉcʉ̃ro ñeñaro yirã ʉjʉ. Cristo rʉ̃cʉbʉorʉ ĩ oca quenarisere ĩna tʉorʉ̃nʉre ãmobeami Satanás. Dioti ñami Cristo. Ito bajiri ĩ ocare ĩna tʉo masime yirocʉ ĩna tʉoĩa wisaroca yiñi Satanás. Masare yʉ riasoja, yʉmasi gaye meje riasoa yʉ. “Jesucristo ñami mani Ʉjʉ”, yire oca riasoa yʉ masare. Cristore tʉo maicõri ĩre moa ĩsigʉ̃ ña yʉ. Ĩre cʉdicõri ĩ oca mʉare riasoa yʉ, quenarise mʉare ejatoni. Adi macãrʉcʉ̃ro rujeo wacʉ, “Rãitĩarojʉ busuya”, yigorʉ ñami Dios. Ĩti ñami ĩ ocare mani ya ʉsijʉ tʉo masiroca yigʉ. Ito bajiri, “Rʉ̃cʉbʉorʉ ñami Cristo”, yi tʉoĩa mani. Cristore ti masicõri, “Ĩ robo bajiro rʉ̃cʉbʉogʉ ñami Dios”, yi tʉoĩa mani.
Cristore tʉorʉ̃nʉcõri queno ñare gaye
Gʉa ĩ cũana ñasarã meje ña. Ĩ ocajʉa ña rẽtoro ñasarise. Yʉ masirisena meje masare ĩ oca riasoa yʉ. Bʉto tʉoĩa masigʉ̃ meje ña yʉ. Ito bajiri yʉ riasoja tʉocõri, “Dios ĩ masirisena queno riasoami Pablo”, yi ti masiama masa yʉre. Masare Dios oca yʉ riasoja, coji meje tʉoĩa bʉjatobiticʉ yʉ. Ito bajiro tʉoĩa bʉjatobitibojagʉti Dios ocare riaso jidicãbea yʉ. “¿Disejʉa yisagʉ yigʉjada yʉ?” yi tʉoĩare jaia yʉ cojirea. Ito bajibojagʉti bojori bʉjabea yʉ. Jãjarã yʉre ti tudirã ñabojarocati Dioama yʉre jidicãbeami. Coji meje yʉre ñeñaro yicã masa. Ito yicõri yʉre jacajʉ tumecãcõacã masa. Ito bajiro yʉre ĩna yibojarocati mʉcana tʉdi wʉmʉ rʉ̃gʉ̃cõri masare Dios oca riaso ucucʉ yʉ. 10 No yʉ wa ucurojʉ ñama masa coriarã yʉre sĩa ãmorã. Jesure ĩna sĩado bajiroti yʉre cʉni sĩa ãmoama masa. Yʉre ĩna sĩame yirocʉ tirʉ̃nʉsotiami Jesús yʉre. Yʉre ĩ tirʉ̃nʉja ticõri, “Catigʉ ñami Jesús. Ĩ ñarãre queno tirʉ̃nʉami”, yi tʉoĩama masa. 11-12 Jesús oca yʉ riasojare, coriarã masa sĩa ãmosotiama yʉre. Yʉre ĩna sĩa ãmobojarocati Jesuama yʉre tirʉ̃nʉami. “Catigʉ ñami Jesús. Ito bajiri ĩ ñarãre tirʉ̃nʉami ĩ”, yi mʉare yʉ riasojare, yʉre sĩarona cʉníama masa. Ito bajiro ĩna yibojarocati Dios oca riaso jidicãbea yʉ. Jesure tʉorʉ̃nʉcõri, mʉa catitĩñare ãmogʉ̃ mʉare riasoa yʉ.
13 Dios oca tutijʉ ado bajiro gotiami sĩgʉ̃: “Diore tʉorʉ̃nʉa yʉ. Ito bajiri ĩ oca masare gotia yʉ”, yi gotiami sĩgʉ̃ Dios oca tutijʉ. Ito bajiro tʉoĩa yʉ cʉni. Diore tʉorʉ̃nʉcõri ĩ oca riaso jidicãbea yʉ. 14 Yʉre masa ĩna sĩa ãmoja güibea yʉ. Mani Ʉjʉ Jesucristo ĩ godabojarocati mʉcana tʉdi ĩ catiroca yiñi Dios. Ito bajiri Jesús yagʉ ñari, “Yʉ tʉdi catiroca yigʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa yʉ. “Mʉa rãca cocati ĩ ñarojʉ ũmacʉ̃jʉ manire ãmi wacʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa yʉ. 15 Quenarise gaye mʉa boca ãmitoni ito bajiro jeyaro rẽtacʉ yʉre. Jãjarã Jesucristore tʉorʉ̃nʉjaro, yirocʉ ĩ oca riasoa yʉ. “Manire ti maicõri manire queno yami Dios”, yi warã yirãji masa jãjarã bʉsa. “Mʉ ña rẽtoro rʉ̃cʉbʉorʉ”, yi rʉ̃cʉbʉo warã yirãji masa jãjarã bʉsa Diore.
16 Itire masicõri oca sẽoa yʉ. Jesús oca riaso jidicãbea yʉ. Yʉ ya rujʉ bʉcʉa jedi wabojarocati yʉ ya ʉsijʉama oca sẽo ña yʉ. Co rʉmʉ rʉyabeto yʉ oca sẽoroca yami Dios. 17 Adi sita ñagʉ̃ yʉ bʉjatobitire ñabojarocati yoari mejeti tʉoĩa wanʉ quenagʉ̃ yigʉja yʉ. Yʉ tʉoĩa bʉjatobitire ñaja yʉre queno yigʉ yiguĩji Dios. Ĩ rãca yʉ catitĩñaroca yʉre queno yisotigʉ yiguĩji Dios. Masare riasogʉ yʉ tʉoĩa bʉjatobitire waja yʉre queno yigʉ yiguĩji Dios. 18 Ito bajiri yʉ tʉoĩa bʉjatobitire itire bʉto tʉoĩa yibea yʉ. Ũmacʉ̃jʉ Dios queno ĩ yirotijʉare bʉto tʉoĩa yʉ. Mani ya rujʉ ñatĩñaroti meje ña. Ito bajibojarocati mani ya ʉsijʉama ñatĩñaroti ña. Ito bajiri ũmacʉ̃jʉ Dios queno ĩ yirotijʉare bʉto tʉoĩa yʉ.