Los Hechos
de los apóstoles
1
Espíritu Santo mʉare queo sãgʉ̃ yiguĩji Dios, Jesús ĩ yire gaye
Yʉ baba Teófilo, ñati mʉ. Iti rʉmʉjʉ mʉre papera yʉ cõasʉocati Jesús ĩ yigore, ito yicõri ĩ riasore gaye mʉre papera cõacʉ yʉ. Ñajediro ĩ yigore mʉre gotigʉ macãrʉcʉ̃ro ĩ mʉja warajʉna ucasʉsacʉ yʉ. Ũmacʉ̃jʉ ĩ mʉjaroto riojʉa ĩ oca goti ucuronare beseyijʉ Jesús. Apóstoles wame cʉtiyijarã ĩna. Espíritu Santore tʉocõri, “Adi ña mʉa moaroti”, yiyijʉ Jesús ĩnare. Jesús ĩ godaja bero mʉcana tʉdi caticõri ĩ oca goti ucutoni ĩ cũanare goaĩoyijʉ Jesús. Jʉ̃arã masacõ rʉmʉri goa ñayijʉ Jesús, coji meje. Ĩ tʉdi catire gaye queno ĩna masisatoni biyaro goaĩoyijʉ Jesús, ĩ cũanare. Ĩnare goaĩocõri, “No ĩre tʉorʉ̃nʉrãreti ĩ rotirojʉ miojugʉ yiguĩji Dios”, yire oca riasoyijʉ Jesús ĩnare.
Ĩna rãca ñagʉ̃jʉ, ado bajiro gotiyijʉ Jesús ĩnare maji:
—Ado Jerusalénre wagobeja mʉa. Mani Jacʉ Dios ĩ gotiado bajiroti Espíritu Santo ĩ ejarotire bocatiya mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. Ito yicõri, coji meje mʉare goticʉ yʉ itire, yiyijʉ Jesús ĩnare. Iti rʉmʉjʉ ñeñaro mʉa yirise jidicãja bero mʉare idé guñi Juan. Ito bajiri nocõ mejeti Espíritu Santo queo sãgʉ̃ yiguĩji Dios mʉare, yiyijʉ Jesús ĩ cũanare.
Macãrʉcʉ̃rojʉ Jesús ĩ mʉja ware gaye
Jesús rãca minijuacõri ado bajiro seniĩayijarã ĩna ĩre:
—Jane mejejʉ romano masa gʉa ya sita ẽmacõri gʉare moa rotiyoñi ĩna. ¿Adocãta ĩnare bucõagʉ̃ yigʉjada mʉ? Ito yicõri, ¿ado gʉa rotigorajʉ mʉcana gʉare jʉdacõa rotigʉ yigʉjada mʉ? yiyijarã ĩna Jesure.
Ĩna ito yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ Jesús ĩnare:
—No yicõri masire ma mʉare. Mani Jacʉ Dios, ĩ masirisena ĩ yirotire, ĩ sĩgʉ̃ti masiami itire. Masibea mʉa. Di rʉmʉ, di rodo, di ʉ̃mʉa, yi masibea mʉa. Dios sĩgʉ̃ti masiami ĩ yirotire. Adijʉa ña mʉa masiriseoni. Espíritu Santo ĩ wadiroca, oca sẽorise ejaro yiroja mʉare. Ito yicõri gãjerã cʉtorijʉ wacõri, ĩnare yʉre bʉsirã yirãji mʉa. Jerusalénjʉ, Judea sitajʉ cʉni, Samaria sitajʉ cʉni, macãrʉcʉ̃ro ñarocõjʉti, yʉre bʉsirã yirãji mʉa, yiyijʉ Jesús apóstol mesare.
Iti ĩnare goti tĩocõri, ĩre ĩna tibojaroca riti ũmacʉ̃jʉ mʉja wasʉoyijʉ Jesús. Ito bero ide bueri iti ejarocati, ruyubiticoayijʉ Jesús ĩja. Ito bajiri tʉdi tibisijarã ĩna Jesure. 10 Ĩ mʉjagorajʉ macãrʉcʉ̃rojʉ ti mʉo ñayijarã ĩna. Ito bajiro ĩna ti mʉo ñaroca ñajasaroti Dios ñaro gãna jʉ̃arã ángel mesa goa rʉ̃gʉ̃yijarã ĩna tʉ. Yutabuju bʉto yorise sãñarã ñayijarã ĩna. 11 Ado bajiro gotiyijarã ĩna:
—Mʉa Galilea gãna, macãrʉcʉ̃rojʉ ti mʉo rʉ̃gõbesa. Ãni Jesuti, macãrʉcʉ̃rojʉ mʉja wacʉ, mʉcana ĩ mʉja waja, mʉa tiado bajiroti mʉcana tʉdi ejagʉ yiguĩji ĩja, yiyijarã ángel mesa Jesús ĩ cũanare.
Judas ñajacʉre wasoarona Matíasre ĩna besere gaye
12 Olivos wame cʉtiri tʉriajʉ ñayijarã Jesús ĩ cũana. Ito bero Jerusalénjʉ tʉdicoayijarã ĩna ĩja. Sõjʉ meje ñayijʉ iti cʉto. Coji cõrecõ ñayijʉ iti cʉto. 13 Cʉtojʉ ejacõri ĩna ñari wijʉ mʉja wacõri, co sãnimʉ weca sãjayijarã ĩna. Ĩna ñayijarã ado bajiro wame cʉtirã: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, ito yicõri Alfeo macʉ Santiago. Ito bero gãjerã ñayijarã Simón celote gaye tʉoĩagorʉ, ito yicõri Santiago macʉ Judas. Itocõ ñayijarã ĩna. 14 Sĩgʉ̃re bajiro ʉsi cʉticõri minijuasotiyijarã ĩna Diore bʉsirona. Jesús ocabajirã, ito yicõri Jesús jaco María, gãjerã romia cʉni cojʉti minijuacõri Diore bʉsiyijarã ĩna.
15 Iti rʉmʉriti Jesure masirã minijuayijarã. Co ãmojeno masa ñayijarã ĩna. Ĩna wato wʉmʉ rʉ̃gʉ̃cõri, ado bajiro gotiyijʉ Pedro ĩnare:
16 —Tʉoya yʉ ñarã mʉa. Jane mejejʉ mani ñicʉ David ñayorʉ, Espíritu Santo ĩ rotija ucayoñi, Judas ĩ ñarotire. “Jesure ĩna ñiatoni gotigʉ yiguĩji Judas wame cʉtigʉ”, yi tʉoĩa yugʉ ito bajiro ucañi David ñayorʉ. Iti ĩ ucayore bajiroti rẽtacʉ. Ado bajiro rujeayijʉ Dios ĩ bʉsire. Tʉote mʉa, yiyijʉ Pedro ĩnare.
17 ’Judas cʉni mani rãca cocati Jesús rãca riasotiquĩ. Ito yicõri mani rãca moaquĩ. 18 Mani rãca moacacʉ ñabojagʉti Jesure ĩna ñiatoni oca meniñi ĩ. Ito bajiro ñeñaro ĩ yija bero yucʉgʉ ũmacʉ̃jʉ mʉja wacõri ĩ ya ãmʉmajʉ jũgʉbo siayijʉ. Ito bajiro yicõri bubu quedi yojayijʉ. Ito bajicõri godacoayijʉ ĩja. Ito bero ũmacʉ̃jʉ wada yojacõri ĩ ya jeraga joto watojʉ ĩ ya gʉdamisi budi yojayijʉ. Ĩ ñajacʉ ñeñaro yire wajana sʉori ĩ ñajacʉ ya niyeru ãmicõri cojʉ sita waja yiyijarã gãjerã. 19 Jerusalén gãna itire tʉobʉjacõri, “Acéldama”, wame yiyijarã iti sitare. Ĩna ocanama, “Sĩare waja ĩna waja yira sita ña”, yireoni ñayijʉ. 20 Jane mejejʉ David ñayorʉ ado bajiro ucañi:
Wagoado ñaro yiroja ĩ ya wi. Masa ñamenaji ĩ ya wire. Ito yicõri gãji moa wasoagʉ yiguĩji ĩ ya moare, yi ucañi David ñayorʉ, yiyijʉ Pedro ĩnare.
21-22 ’Ito bajiri Judasre wasoato mani. “Jesús ĩ godaja bero mʉcana tʉdi catiami”, yi masigʉ̃re mani beseja quena. Ito yicõri Juan Jesure ĩ idé guroca tirʉ, ito yicõri Jesús ĩ mʉjaja tigorʉre mani beseja quena. Gãjire beserʉja manire, mani rãca ñacacʉre. Ito yicõri Jesús ĩ wa ucuroca wa ucurʉre beserʉjarãji mani. Ito bajigʉre ãmarʉjarãji mani, yiyijʉ Pedro ĩnare.
23 Pedro ĩ bʉsija bero, ito ñarã jʉ̃arã ʉ̃mʉare beseyijarã ĩna. “José Justo Barsabás wame cʉtigʉ quenami”, yiyijarã ĩna. “Matías ĩ cʉni quenami”, yiyijarã ĩna. 24 Ito bajiro yicõri, Diore ado bajiro seniyijarã ĩna:
—Dios gʉa Ʉjʉ, mʉ masia masa jeyaro ĩna tʉoĩarise gaye. Ito bajiri gʉare ĩoña mʉ beserʉre. 25 Judasre wasoarocʉ ito yicõri gʉa rãca riasotirocʉre ĩoña gʉare. Judas gʉare wagoquĩ ñeñaro yi ãmogʉ̃. Ito bajiri adocãta ñeñaro yirise waja, waja yiadojʉ ñaguĩji ĩ, yiyijarã ĩna Diore senirã.
26 Ito yija José Justo wame gʉ̃tagãjʉ uca wõyijarã ĩna, ito yicõri Matías wame gajegajʉ. Itigari gʉ̃tagãri queocõri, “Tito maji, ñimʉ ñati Dios ĩ beserʉ”, yiyijarã ĩna. Gʉ̃tagã iti quedija ticõri, “Matías ñami Dios ĩ beserʉ”, yi masiyijarã ĩna. Ito bajiro bajicõri ĩna rãca ñasʉoyijʉ Matías coga gʉbojeno ñarã tʉ. Jʉa gʉbojeno ñarocʉ ñayijʉ ĩ.