3
Cristore ĩna sĩabojarocati tʉdi ĩ catiroca yiñi Dios. Ĩre mʉcana tʉdi catiroca yicõri ũmacʉ̃jʉ ĩ ya riojocadʉja rʉ̃cʉbʉorajʉ ruji rotiyijʉ Dios. Cristore mani tʉorʉ̃nʉroto riojʉa Diore masibiticõri godacãna robo bajirã ñacʉ mani maji. Ito bajiri ñeñaro yirise jidicãcõri Cristore mani tʉorʉ̃nʉsʉocati rʉmʉ tʉdi catirã robo bajiro mani bajiroca yiyijʉ Dios manire. Ito bajiri ũmacʉ̃jʉ Dios rãca catitĩñarã yirãji mani. Ito bajiri ĩre wanʉrã ũmacʉ̃jʉ ĩ gaye mani tʉoĩaja quena. Adi sita gayere tʉoĩa wanʉsabitirʉja manire. Ũmacʉ̃jʉ Cristo gaye bʉto bʉsa mani tʉoĩa wanʉja quena. Jesucristo ĩ goda ĩsirena sʉoriti mani ñeñaro yirise ãcabojoñi Dios. Ito bajiri mʉcana tʉdi ñeñaro yi ʉyabitirʉja manire. Mʉcana tʉdi mani ñeñaro yi ʉyabe yirocʉ, manire tirʉ̃nʉgʉ̃ yiguĩji Cristo. Ito yicõri ũmacʉ̃jʉ Dios rãca mani catitĩñatoni manire tirʉ̃nʉgʉ̃ yiguĩji Cristo. Mani ya ʉsijʉ Cristo ĩ quedi sãjagoana ñari ĩ́na sʉoriti catia mani. Ĩti ñami catitĩñare ñasarise rʉcogʉ. Tʉdi ĩ goaĩori rʉmʉ masa jeyaro ĩre rʉ̃cʉbʉorã yirãji. Ĩ ñarã ñari, ũmacʉ̃jʉ ĩ rãcati wanʉrã yirãji mani cʉni.
Cristore boca ãmicõri mama ʉsi wasoare gaye
Ito bajiri adi macãrʉcʉ̃ro ñeñaro mani yirise jidicãgorʉja manire. Rocati romiare yibitirʉja manire. “Isore ãmoa yʉ”, yi tʉoĩabitirʉja manire. Mani ya rujʉna ñeñaro mani yirise jidicãrʉja manire. Gãji ya gajeonire ʉobitirʉja manire. Gajeonire mani tʉoĩa wanʉja, Diore rʉ̃cʉbʉorã meje ña mani. Ito bajiro ñeñaro yirãre junisinicõri, ĩna cʉdibitire waja, ĩnare bʉto waja senigʉ̃ yiguĩji Dios. Iti rʉmʉjʉ adi sita gãna bajiro tʉoĩacõri ĩnare bajiroti ñeñaro yicʉ mani cʉni maji. Adi rʉmʉri jeyaro mani ñeñaro yirise jidicãja quena. Junisinibitirʉja manire. Ti tebitirʉja manire. Ti tudibitirʉja manire. Gãjerãre bʉsitubitirʉja manire. Mani ya risena oca ñeñarise bʉsibitirʉja manire. 9-10 Ñeñaro mani yi ʉyarise jidicãcõri mama ʉsi wasoana ña mani ĩja. Ito bajiri mʉcana tʉdi gãjerãre socabitirʉja manire. Dios manire rujeorʉ ejabʉasotiami manire ĩ ãmoro bajiro mani yitoni. Bʉto bʉsa ĩre mani masiroca yami Dios, Cristo ĩ queno yiado bajiro mani yitoni. 11 Cristo ĩ quedi sãjana ñari sĩgʉ̃ rĩa ña mani ĩja. Ito bajiri, “Judio masa ña gʉa. Judio masa meje ña mʉama”, yire ma ĩja. “Wiro tagoana ña gʉa. Wiro tagoana meje ña mʉama. Riasotigoana ña gʉa. Riasotigoana meje ña mʉama. Gãjerãre moa ĩsirãona meje ña gʉa. Gãjerãre moa ĩsirãona ña mʉama”, yire ma ĩja. Sĩgʉ̃ti ñami mani Ʉjʉ, ĩ ñami Cristo. Ito bajiri Dios ĩ tija sĩgʉ̃ rĩa bajiro bajirã ña mani.
12 Dios ñarã ña mani ĩja. Manire ti maicõri, manire beseñi Dios, ĩ ñarã mani ñatoni. Ito bajiri mani cʉni gãjerãre mani ti maija quena. Ito yicõri ĩnare mani ejabʉaja quena. “Gãjerã rẽtoro quenagʉ̃ ña yʉ”, yi tʉoĩabitirʉja manire. Gãjerãre sẽoro rotibitirʉja manire. Manire gãjerã ʉsirioro ĩna yibojarocati junisinibitirʉja manire. 13 Mani gãmeri ejabʉaja quena. Manire gãjerã ĩna ñeñaro yibojarocati ĩnare junisinibitirʉja manire. Itire mani ãcabojoja quena. Mani ñeñaro yirise Jesucristo ĩ ãcabojado bajiroti gãjerãre cʉni mani ãcabojoja quena. 14 Gãmeri mani ti maija, iti ña rẽtoro ñasarise. Dise gaje rotire rẽtoro ñasarise manoja. Mani gãmeri ti maija, sĩgʉ̃ bajiro riti tʉoĩarã yirãji mani, Dios ĩ ãmoro bajiroti. 15 Cristo ĩ ãmoro bajiro riti mani yija, ñe oca manoti mani ya ʉsijʉ queno wanʉ quenarã ñarã yirãji mani. “Ĩre cʉdia yʉ”, yi masicõri, mani ya ʉsijʉ queno wanʉ quenarise rãca ñarã yirãji mani. Ito bajiro mani ñatoni ĩ ñarã sĩgʉ̃re bajiro mani tʉoĩaroca yicãñi Dios. Ito bajiri, “Queno ya Dios mʉ”, yitĩñarʉja manire, Diore rʉ̃cʉbʉorã.
16 Mani ya ʉsina Cristo ocare tʉorʉ̃nʉcõri wanʉre rãca ĩre cʉdi ñasotirʉja manire. Ĩ ocare queno masicõri gãmeri mani riasoja quena. Ito yicõri mani goti rẽtobuja quena. Diore wanʉrã, ĩre basa sẽato mani. Ĩ oca tutire ticõri sẽato mani. “Queno ya Dios mʉ”, ĩre yi rʉ̃cʉbʉo sẽato mani. 17 Dise rʉyabeto mani bʉsija cʉni, mani moaja cʉni, “Jesucristo ñami yʉ Ʉjʉ”, yi tʉoĩacõri, ito bajiro yirʉja manire. Cristore tʉorʉ̃nʉcõri ĩ ejabʉarisena, “Queno ya Dios mʉ”, mani Jacʉ Diore yi rʉ̃cʉbʉorʉja manire.
Cristore tʉorʉ̃nʉrã ñari mani bajire gaye
18 Tʉoya romia mʉa, mʉare bʉsigʉ ya yʉ. Mʉa manʉjʉsabatia yiro bajiroti cʉdiya. Mani Ʉjʉ Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã ñari, ito bajiroti mʉa yija quena.
19 Tʉoya ʉ̃mʉa mʉa, mʉare cʉni bʉsigʉ ya yʉ. Mʉa manojosãromiare queno ti maiña. Ito yicõri sẽorise rãca rotibesa mʉa. Quenoti ĩnare rotija quena.
20 Tʉoya rĩaca mʉa, mʉare bʉsigʉ ya yʉ. Mʉa jacʉsabatia yiro bajiroti cʉdisotiba mʉa. Ito bajiro mʉa yija ticõri, wanʉgʉ̃ yiguĩji Dios.
21 Tʉoya rĩa cʉtirã mʉa, mʉare bʉsigʉ ya yʉ. Mʉa rĩare ʉsirioro tudibesa mʉa. Biyaro ĩnare mʉa tudija tʉocõri, tʉo oca sẽomenaji ĩna. Ito bajiri mʉare cʉdi ãmomenaji ĩna.
22 Tʉoya gãjerãre moa ĩsirã mʉa, mʉare bʉsigʉ ya yʉ. Mʉa ʉjarãre queno cʉdiya mʉa. Ĩna tiroca cʉni, ĩna tibeto cʉni ĩnare queno cʉdisotiba mʉa. Mʉa ʉjarã ĩna tiroca riti mʉa moaja, “Gʉare ti wanʉjaro ĩ”, yi tʉoĩa mʉa. Ito bajiro mʉa yija queno moa ĩsirã meje ña mʉa. Mani Ʉjʉ Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã ñari, mʉa ʉjarãre queno moa ĩsija quena. 23 Dise rʉyabeto mʉa ʉjarã ĩna rotirise wanʉre rãca moa ĩsija quena. Temenati moaja quena. “Yʉ moarise tiami Cristo”, yi tʉoĩacõri, ĩre moa ĩsirã robo bajiro mʉa ʉjarãre cʉni queno moa ĩsiña mʉa. 24 Cristo sĩgʉ̃ti ñami mani Ʉjʉ ñasagʉ. Ĩre moa ĩsirã ya mani. Itire ãcabojabesa. Manire queno waja yigʉ yiguĩji. Mani catitĩñaroca yigʉ yiguĩji Cristo. 25 No ñeñaro yigʉreti waja senigʉ̃ yiguĩji Dios. Queno ti bese masigʉ̃ ñari, masa ĩna ñeñaro yigoadocõti waja senigʉ̃ yiguĩji Dios.