La carta a los
Hebreos
1
Ĩ Macʉna sʉoriti ĩ oca cõayijʉ Dios, yire gaye
Jane mejejʉ mani jacʉsabatiare ĩ oca goti ĩsiri masana sʉoriti coji meje oca cõayijʉ Dios. Jeyaro ĩ ãmoro bajiro ĩ oca goti ĩsiri masana sʉoriti ĩ oca cõayijʉ Dios masare. Ito bero canʉ bʉsati ĩ Macʉna sʉoriti ĩ oca manire cõayijʉ Dios. Ũmacʉ̃jʉga tuti, jacajʉga tuti cʉni meniyijʉ Dios. Ito yicõri ĩ Macʉna sʉoriti jeyaro adi sita gaye rujeoyijʉ Dios. Jeyaro dise rʉyabeto ĩ rʉcotoni cũyijʉ Dios ĩ Macʉre. Ũmacañi ĩ busuja ticõri, “Ito bajigʉ ñaguĩji ũmacañi”, yirãji mani. Iti bajiroti, Dios Macʉ ñasagʉre mani tija, “Ito bajigʉti ñaguĩji Dios cʉni”, yirãji mani. Ĩ Jacʉ robo bajigʉti ñami Jesús. Ĩ oca bʉto masire gaye ña. Ito bajiri ĩ ocana sʉoriti adi macãrʉcʉ̃ro gaye jeyaro ña jedia ĩja. Ĩti mani ñeñaro yirise waja, waja yi ĩsiyijʉ. Ito bajiro ĩ yija bero, ũmacʉ̃jʉ mʉja wacõri Dios ya riojocadʉja rʉ̃cʉbʉorajʉ rujiyijʉ ĩ.
Ángel mesa rẽtoro ñasagʉ ñami Dios Macʉ, yire gaye
Dios rãca rotigʉ ñari, ángel mesa rẽtoro ñasagʉ ñami Dios Macʉ. Ángel mesa rẽto bʉsaro ĩ ñatoni ĩ Macʉre cũyijʉ Dios. Ito yicõri ĩna wame rẽto bʉsaro wame ñasarise ĩ Macʉre wõyijʉ Dios. Ito bajiri ĩ Macʉre riti ado bajiro gotiyijʉ Dios:
Yʉ Macʉ ña mʉ. Adi rʉmʉ masa ĩna tʉoro riojo, “Ãni yʉ Macʉ mʉa Ʉjʉ ñami”, yigʉ yigʉja yʉ, yiyijʉ Dios ĩ Macʉre.
Ángel mesareama, “Ito bajiro bajirã yirãji mʉa”, yibisijʉ Dios. Ĩ Macʉre riti tʉoĩagʉ̃ mʉcana ado bajiro gotiyijʉ Dios:
Ĩ Jacʉ ñagʉ̃ yigʉja yʉ. Ito yicõri yʉ Macʉ ñagʉ̃ yiguĩji ĩ, yi gotiyijʉ Dios, ĩ Macʉre tʉoĩagʉ̃. Ángel mesareama ito bajiro yibisijʉ Dios.
Ĩ Macʉ ñasagʉre ĩ cõara rʉmʉ ado bajiro bʉsiyijʉ Dios mʉcana:
Ángel mesa ñarocõti mʉre rʉ̃cʉbʉo jedicoajaro, yi gotiyijʉ Dios.
Ángel mesare tʉoĩagʉ̃ ado bajiro bʉsiyijʉ Dios:
Ángel mesare yʉ rotija, ejori mino iti wẽaro bajiro ejori yʉre cʉdirã yirãji. Jea queno ʉ̃jʉrise bajiro sẽo quenaro yʉre moa ĩsirã yirãji ĩna, yi gotiyijʉ Dios, ángel mesare tʉoĩagʉ̃.
Ĩ Macʉre bʉsigʉ ado bajiro yiyijʉ Dios:
Dios ña mʉ. Masare rotitĩñagʉ̃ yigʉja mʉ. Ĩnare mʉ rotija queno yigʉ ñari riojo rotigʉ yigʉja mʉ.
Queno yire gayere riti queno wanʉa mʉ. Ñeñarisereama tʉo te ña mʉ. Ito bajigʉ mʉ ñajare Ʉjʉ ñasagʉ mʉre cũa yʉ. Mʉ baba mesa rẽtoro rʉ̃cʉbʉorʉ mʉ ñaroca ya yʉ. Ito yicõri bʉto mʉ wanʉroca ya yʉ, yi gotiyijʉ Dios ĩ Macʉre.
10 Gaje ado bajiro bʉsiyijʉ Dios ĩ Macʉre:
Yʉre bajiroti Ʉjʉ ñasagʉ ña mʉ cʉni. Cajerojʉti adi sita ñarocõti rujeocʉ mʉ. Ito yicõri ũmacʉ̃jʉ gãna jeyarore rujeocʉ.
11 Iti mʉ rujeore ñarocõti jedicoaro yiroja. Yutabuju iti bʉcʉaro bajiro, bajiro yiroja iti ñarocõti. Ito bajibojarocati mʉáma ñatĩñacõgʉ̃ yigʉja.
12 Yutabuju ruacũcõri gaje ĩna wasoaro bajiro iti jeyarore wasoagʉ yigʉja mʉ. Mʉáma ñaro bajigʉti ñagʉ̃ yigʉja. Mʉreama godare gaye mano yiroja. Ito bajiri ñatĩñacõgʉ̃ yigʉja mʉ, yi gotiyijʉ Dios ĩ Macʉre.
13 Ĩ Macʉre riti ado bajiro gotiyijʉ Dios:
Ado yʉ ya riojocadʉja rʉ̃cʉbʉorojʉ rujiya. Mʉ wajanare mʉ roti masiroca yigʉ yigʉja yʉ, yi gotiyijʉ Dios ĩ Macʉre. Ángel mesareama ito bajiro yibisijʉ Dios.
14 Ĩ Macʉ bajiro roti masirã meje ñama ĩna. Ʉsire bajiro ruyumena ñama ángel mesa. Diore moa ĩsiri masa ñama ĩna. Ĩ masoana mani ñajare jaje quenarise manire yigʉ yiguĩji Dios. Ito bajiri manire ĩna ejabʉatoni ángel mesare cõayijʉ Dios.