3
Na ku'va ndo kuenda ña ma Racha'nu Ndioo ya'a kùuni ra nde'e ra yo, ta ndava nda se'e ra kùu yo kàti ra. Ta ndicha va'a ña takan kùu yi vati kàti ra ña ndisaa yo kùu yo se'e ra. Yakan va ma ñivi ñuñivi töve nàkoto na yo cha'a' ña töve nī nakoto na ma Racha'nu Ndioo niku. Yakan va ndyo'o yani ndian ya'a kùuni ndi nde'e ndi, cha kùu yo ma ndian se'e Ndioo vaji takä'an koto va'a yo naja kua ni kuu yo tiá iti' nuu, va cha chìto yo ti ma kivi ni nde'o ma Racha'nu Jesuu, ni ndakuu yo takua kàa ra cha'a' ña ni nde'o ra kua kàa ra. Vati tandi'i nda yo ndàtu ña ni nde'o ra ma ora ikan, vitin cha nàndoo ma anima yo, ta ndàkuu ií yo takua ií kùu ma Racha'nu Jesucristu.
Ta tandi'i nda yo jà'a kuati, vati tüvi jà'a yo takua kà'an ma ley ma Racha'nu Ndioo. Ta ora jà'a yo kuati, kùuni yi ka'an yi ña töve jàchinu yo ma ña kua kà'an ma Ley Ndioo. Ta juuni cha chìto va'a ndo ña ma Racha'nu Jesucristu kīchi ra ma nuu ñu'u' ñuñivi i'ya kuenda ña jànaa ra kuati yo, ta rakan ti iin ra tüvi ìyo nï'iin kuati kùu ra. Yakan va ndisaa ndyo'o ña indukuni ìyo ndo chi'in ra töva chàkuu ndo jà'a ndo kuati. Va takua ma ndian endee chàkuu na jà'a na kuati, na tüvi nī nde'e na ra ta ni tüvi nī nakoto na ra ndia. Yakan va koto kü'va ndo ña janda'viña'a nï'iin ñivi ndo, ndyo'o se'yu, vati ma ndian jà'a ma tiñu ndaa, ndiakan kùu na ma ndian ndaa takua iin ra ndaa kùu ma Racha'nu Cristu ndia. Va takua ma ndian endee jà'a kuati ndiakan kùu na ñivi kui'na, vati takani cha ja'án' ma kuati ikan, antea ña koo ma nuu ñu'u' ñuñivi niku. Yakan va cha'a' yakán' kùu yi ña kīchi ma Jesucristu ra Se'e Ndioo kuenda ña na jandi'i ra tandi'i nuu ma ña jà'a ma kui'na.
Vati nï'iin ma nda yo kùu se'e Ndioo, na küu ga ja'a yo ma kuati, vati cha ìyo ma ña ndito Ndioo chi'o takua kùuni ma Racha'nu ña na kuu yi. Ta cha'a' yakan kùu yi ña na tüva ìyo yi ña ja'a yo ma kuati. 10 Ta juuni chìto yo nda ndian kùu ma ndian se'e Ndioo ta nda ndian kùu ma ndian se'e kui'na. Vati ma ndian töve jà'a na tiñu ndaa ta juuni töve kùuni na nde'e na ma ta'an na, ndiakan yöve se'e Ndioo kùu na.
Ma ndian kùu ñivi Ndioo ndàkimani na ma ndian kùu ta'an na
11 Ma tu'un ña jā'a ña kīcha'a chìnuni ndo ma nunuu, kà'an yi ña ìyo yi ña kuunio nde'o ma ndian kùu ta'an yo. 12 Takan kàti yi ti tüvi kùuni yi ña ja'a yo takua jā'a ma ra nàni Caín, ra chīyo chi'in ma kui'na niku. Ta chā'ni ra ma ra yani ra. ¿Ta naja chā'ni ra ra?, kùuni ndo. Chā'ni ra ra ti töve va'a kùu ma tiñu jà'a ra ta ma tiñu jā'a ma yani ra ña va'a kùu yi.
13 Yakan va ndyo'o yani na näkanini ndo tuva tüvi kùuni ma ñivi ñuñivi nde'e na ndo. 14 Ta chìto va'a yo ña ndākoo yo ma ña chī'o, ta vitin cha kūu yo ndian ndito jà'a ma Racha'nu Ndioo cha'a' ña nduva'a kùunio nde'o ma ta'an yo. Ta tu tüvi kùunio nde'o ma ndian kùu ta'an yo, kùuni yi ka'an yi ña kùu yo takua kùu iin ra cha chī'í. 15 Yakan va tuva xaanio nde'o ma ndian kùu ta'an yo indukuni kùu yo takua kùu ma ndian chà'ni ñivi. Ta juuni cha chìto ndo ña ma ndian chà'ni ñivi tüvi ni'i na nuu koo ndito na chi'in Ndioo ndia. 16 Vati cha chìto yo ña ma Racha'nu Jesucristu kùuni ra nde'e ra yo. Yakan va chī'í ra cha'a' yo. Ta cha'a' yakan kùu yi ña kua ikan ìyo yi ña kuunio nde'o ma ndian kùu ta'an yo, ta na koo tu'va yo kuvio cha'a' na takua jā'a ma Racha'nu Jesucristu cha'a' yo. 17 Ta tu ìyo iin nda yo kuika ña ndè'o ña kumani iin nakuyi nuu ta'an yo ta tüvi kunda'vini yo ra ña tìndee yo ra chi'in ma ña soko yo, kùuni yi ka'an yi ña tüvi ñivi Ndioo kùu yo, ti tüvi kùunio nde'o ra, tu ja'a yo takan. 18 Yakan va ndyo'o se'yu, na jana'a yo ña ya'a kùunio nde'o ma Racha'nu Ndioo chi'in tiñu jà'a yo kuenda ra, ta yüvi chi'in ma tu'un kà'an nio.
19 Yakan va tuva ja'a yo takan cha chìto yo ña kuà'an yo iti' ndaa ma takua kùuni ma Racha'nu Ndioo, tajan cha kùu koo taxiin ma anima yo nuu ra. 20 Ta tu chàninio ña ma chinituni yo tisokuati yi yo, va tüvi cha'a' yo kuenda ña ma Racha'nu Ndioo ka'nu ga ra, ti chìto ra naja kua chàninio, ta naja kua chànini ma inga ñivi ndia. 21 Yakan va ndyo'o yani tuva tüvi tisokuati ma chìnitunio yo, na tüvi ìyo yi ña yu'vio jàyatin yo yo nuu ma Racha'nu Ndioo. 22 Vati ma Racha'nu Ndioo ni ku'va ra tandi'i ma ña ni ndakan yo nuu ra tuva ndicha ña jàchinu yo tandi'i ma ña kà'an ra, ta tu ja'a yo ma ña chàta'ani ra ña ja'a yo ndia. 23 Yakan va na chinunio tu'un kà'an ra cha'a' ma ra Se'e ra Jesucristu chi'in ña na kùunio nde'o ndisaa ma ndian kùu ta'an yo, ti ma tu'un ikan kùu ma tu'un ña Ndioo tāchi ra nuu yo ña na ja'a yo yi. 24 Vati taku yo jachi'in ma ña kà'an Ndioo, cha chìto yo ti ìyo ra chi'o ta ìyo yo chi'in ra, cha'a' ña chā'a ra ma Tati Ií ra ña na koo yi chi'o.