2
Naja kua ìyo yi ña ja'a yo ora kà'an yo chi'in Ndioo
Takan kūu ta vitin va ni ka'in iin tu'un ka'nu nuu ndisaa ndo ña na ndakan ndo nuu Ndioo, ta na naka'an ndo ra cha'a' ndisaa ñivi ñuñivi. Ta juuni na ku'va ndo ta'vindioo nuu ra, ikan na koo va'a ndisaa na. Ìyo yi ña ka'an yo chi'in ra cha'a' ma ndra kùu kalecha'nu, ta cha'a' ndisaa inga ndra ìyo tiñu chi'in ndra ndia. Yakan va ìyo yi ña ja'a yo ndisaa yakan, ikan na tüvi nde'o tundo'o, ta vii koo yo chi'in tandi'i ñivio, ti takan kùu koo va'a yo nuu Ndioo, ikan na kuu yo ñivi iñu'u ta ndaa. Ta nduva'a kuii va'a ña jà'a yo takan, ti ma Ndioo ra jàkakú yo, ya'a chìsii ra ora jà'a yo takan. Vati ma Racha'nu Ndioo kùuni ra ña na kakú ndisaa ndo, ta kuu koto ndo ma tu'un ndaa. Vati uvanuu Ndioo, kùu ra ña takani ìyo, ta juuni uvanuu ra ña tāchi ra kùu ra ña jàndo'iin ra yo chi'in Ndioo. Ta rakan kùu ra Jesucristu, ta kùu ra iin ñivi takua kùu maa yo. Vati ma Racha'nu Jesucristu, chā'a ra ña ka'ni ñivi ra, ta na takaa na ra nuu kruu cha'a' ma kuatio, ti takan jā'a ra, ikan na kuu kakú yo nuu ma kuatio. Ta ña'a kùu ma tu'un ña jāna'a Ndioo nuu yo, ti ma kivi ña kāchin ra kùu yi. Ta juuni cha'a' rakan kùu yi ña kāchin Ndioo yu'u, ña kùi iin tatun ra, ikan na katitu'in ma tu'un Cristu nuu kua'a' ñivi, nuu ndian yüvi judíu ndia. Yakan va tüvi janda'viña'i ndo ti ña ndicha kùu ma ña kà'in kuenda Cristu, ti ìyo yi ña jana'i nuu ndian yüvi judíu, ti ña ndaa kùu yi tu chinuni na tu'un Cristu.
Takan kūu yakan va ndyo'o ndra kùu ndra'ii, kùuni̱ ña na ndoni'i ndo nda'a' ndo ora kà'an ndo chi'in Ndioo ndanikuni ma nuu kàchika ndo chi'in anima va'a ndo, ta tüvi kàyuni ndo ta töve kànita'an yu'u ndo ndia. Ta ma ñivi ña'a, kùuni̱ ña ku'un vi ja'ma nda'vini ta iñu'u ña tüvi ya'a ya'vi ndaa. Va chàkuni kanduu ña jandondacha vi vi, ti ìyo ñivi ña ya'a jàndovii vi ma ixi xini vi takua jà'a ma ñivi ña'a ña chùtaka sukun oro a yuu tacha kuenda ña jàndondacha vi vi. Ta yüvi takan ìyo yi ña ja'a vi. 10 Vati kùuni Ndioo ña na koo va'a vi chi'in ma ña chìnuni vi tu'un ra, ta chi'in ma ña va'a ña jà'a vi, ti takan jà'a ma ñivi tìñu'u Ndioo, ta jàka'nu vi ra. 11 Yakan va ma ñivi ña'a, na taso'o taxiini vi ma tu'un va'a Ndioo ta na jachi'in vi ma ña kà'an ra. 12 Ta juuni na tüvi chà'i ndatu nuu ma ñivi ña'a ña jàna'a vi tu'un Ndioo nuu ndra'ii, ta ni tüvi va'a ña ka'nda vi tiñu nuu ndra ndia. Tiá va'a ña na taxiin kindoo vi. 13 Vati ma Racha'nu Ndioo, ji'na jātuvi ra ma ra nàni Adán tajan jātuvi ra ma Eva. 14 Ta yüvi rakan jānda'viña'a ma kui'na, ti Eva kùu ma ña jānda'viña'án'. Ta ora jā'a ña ma ña kā'an Ndioo ña tüvi ìyo yi ña ja'a ña, kōyoan iin tichi kuati. 15 Va ma ñivi ña'a, kùu kakú vi tuva ja'a va'a vi ma tiñu Ndioo takua kùu vi ñivi chàkoo se'e. Vati tu chìnuni vi ma tu'un Ndioo, ta tu kùuni vi nde'e vi inga ñivi, ta kuu vi ndian ií kuenda ra, ta na töve ya'a ndu vi ma tiñu ña chā'a Ndioo ña na ja'a vi.