Tutu uvi ña tāa racha'nu Xuva
1
Nduva'a kuii kunda'vini Xuva ma ndian ìyo kuenda Ndioo
Yu'u iin ra kuxini ndian chìnuni, tài tutu i'ya kuenda yo'o iin ña'a ña kùu iin ña kāchin Ndioo ña kùu̱n iin ñivi ra, ta juuni tài yi kuenda ndian kùu se'un ndia. Ndicha kuii ña ya'a kùuni̱ nde'i ndo. Ta yüvi yu'uni va juuni ndisaa ndian nàkoto ma tu'un ndaa, juuni kùuni na nde'e na ndo ndia. Yakan va nduva'a kùuni̱ nde'i ndo cha'a' ña cha chìto yo ma tu'un ndaa, ta ma tu'un ikan ti na tüva ni naani yo yi, vati endeeni koo yi chi'o. Ma Racha'nu Ndioo ra kùu Tatá yo chi'in ma Racha'nu Jesucristu ra kùu Se'e ra, na ku'va ra ma ñamani ra nuu ndo ta na kunda'vini ra ndo, ikan na koo vii ndo chi'in ta'an ndo. Ta na takan ja'a ra chi'in ndisaa yo ña nàkoto ma tu'un ndaa, ta juuni ndisaa yo ña ya'a kùuni yo nde'o ta'an yo ndia.
Yakan va nduva'a kuii chisii̱ vati ndē'i uvi uni ndian kùu ñivi ta'an ndo ña chìnuni ndicha ma tu'un ndaa, ta jà'a na takua kà'an ma Ndioo Tatá yo ña na ja'a yo. Ta vitin ndyo'o ndian chìnuni, chìkain ñamani nuu ndo ña na ndakimani ndo ma ñivi ta'an yo ña kùuni na nde'e na ta'an na ndia. Ta ma tu'un ña tài kuenda ndo ma vitin, ti na yüvi tu'un chaa kùu yi kuenda yo, vati ma tu'un ña cha chīni yo nda ora kīcha'a yo chìnuni yo kùu yi. Yakan va jàna'a yo ña ya'a kùuni yo nde'o ma Racha'nu Ndioo ora chàkuu yo kuenda jachi'o ma tu'un ña kà'an ra, vati cha kātitu'un ma Ndioo Tatá yo chi'in yo ña ìyo yi ña na koo yo kuenda kùunio nde'o ma ndian kùu ta'an yo, takua cha chīni ndo ma ora kīcha'a ndo chìnuni ndo niku.
Vati nuu ma ñu'u' ñuñivi i'ya chàkunuu nduva'a kuii kua'a' ma ndian janda'viña'a ìyo vitin. Ta juuni ma ndiakan kùu ma ndian töve ku'va na kuenda ña ma Racha'nu Jesucristu kùu ra iin ra'ii ndicha ora kāku ra ma nuu ñu'u' ñuñivi i'ya. Takan kà'an na ña kùuni na janda'viña'a na yo, vati xaani na nde'e na ma Racha'nu Jesuu. Yakan va na ja'a ndo kuenda nuu ndo chi'in ma tu'un jàna'a na, koto jänaa ndo ma ya'vi ña jākanaa ndo cha'a ma tiñu cha jà'a yo kuenda Ndioo. Vati ìyo yi ña ni'i ndo tandi'i ña va'a ña chà'a ma Racha'nu Ndioo Tatá yo nuu ndo.
Ta ndian tiso tiaga siki ña jà'ani na ña kà'an na ma tu'un ña jāna'a Cristu nuu yo, kùuni yi ka'an yi ña na tüva ìyo ma Racha'nu Ndioo chi'in na tuva kua ikan jà'a na. Vati tu endee kuà'an yo iti' ra takua jàna'a ma Racha'nu Cristu, kùuni yi ka'an yi ña ìyo ma Ndioo Tatá yo chi'in yo, ta juuni ìyo ma Racha'nu Se'e ra chi'in yo ndia. 10 Ta tu ìyo nda ndian chaa nuu ìyo ndo va tüvi jàna'a na tu'un ndaa takua kà'an ma tu'un jàna'a ma Racha'nu Cristu, va'aga ña na töve kàña'a ndo chi'in na, ta ni kü'va ndo ve'e ndo kundaa na ndia. 11 Vati tu ìyo ndaa ndyo'o ña tìñu'u ndo na, kùuni yi ka'an yi ña indukuni kùta'an ndo chi'in ma ña kini ña jà'a na ndia.
Ma tu'un nuu ndi'inia ña kà'an Xuva
12 Ìyo kua'a' ga ma tu'un ña kùuni ka'in chi'in ndo, vati töve kùuni̱ tai yi nuu tutu. Va'a ga ña ku'un mai ma nuu ìyo ndo, ta ikan natu'un ta'an yo yi, ikan na sii kùuni ndisaa yo.
13 Ta vitin ma ñivi ta'an ndo ndian ìyo i'ya, ndian kāchin ma Ndioo, tàchi na iin saludu nuu ndo. Ta takan na kuu yi. Amén.