3
Nuu chìkan Paulu ña na naka'an na Ndioo cha'a' ra
Ndyo'o yani, cha'a' nuu ndi'inia chìkan ndi nuu ndo ña na ka'an ndo chi'in Ndioo cha'a' ndi, ikan na kuita kuati ma tu'un cha'a' Jesuu ña kàtitu'un ndi ninii ma ñu'u' ñuñivi, ta na jachi'in na ta na tiñu'u na yi, takua jà'a maa ndo ndia. Ta juuni na ka'an ndo chi'in ra, ikan na jakakú ra ndi ora chàkunuu ndi nuu ìyo ndian ya'a kini xini, vati yüvi ndisaa na chìnuni tu'un Cristu. Vati ma Racha'nu Jesuu iin ra ndaa kùu ra ti jàchinu ra ma ña kà'an ra, ta chà'a ra tundeeni ra kuenda ndo ta kùmi ra ndo, koto ki'vi ndo ma iti' kui'na. Ta ìyo tundeeni ma Racha'nu chi'in ndi, ta cha'a' yakan kùu yi ña chìto ndi ti jà'a ndo ma kua kātitu'un ndi nuu ndo, ta juuni chìto ndi ti takan ni ja'a ndo tiá iti' nuu ndia. Ta na tindee ma Racha'nu ndo ña na kuuni ga ndo nde'e ndo ma ndian ta'an ndo, takua kùuni ra nde'e ra ndo, ta ora ndè'e ndo tundo'o, na jandeeni ndo takua jāndeeni ma Racha'nu Cristu.
Ìyo yi ña jatiñu ndo
Ndyo'o yani, kàtitu'un ndi nuu ndo chi'in ndatu Racha'nu Jesucristu ña na jachiyo ndo ndo xiin ma ndra yanio ña suchan, ña tüvi kùuni ndra jàtiñu ndra. Ta ndrakan juuni töve jàchi'in ndra ma kua jàna'a ndi ña ìyo yi ña ja'a yo. Ti takua maa ndo cha chìto ndo ma kua jà'a ndi, ta takan ìyo yi ña ja'a ndo. Vati ora chīyo ndi chi'in ndo, tüvi nī chiyo suchan maani ndi, ti jātiñu ndi. Ta juuni jāta ndi ma ña chāchi ndi nuu ndo, ti tüvi kùuni ndi kuu ndi ndian jàtañu nuu ndo. Yakan va nduva'a kuii ni'i jātiñu ndi nduvi ta niñuu ma ora ikan. Ma ña ndaa ti ìyo yi ña jakachi ndo ndi niku, va ndyu'u nī kuuni ndi ndakan ndi yi nuu ndo. Vati kùuni ndi jatiñu ndi, ikan na nde'e ndo takua jà'a ndi, takua ikan ìyo yi ña ja'a ndo ndia. 10 Ta ora chīyo ndi chi'in ndo, te'en kātitu'un kachin ndi nuu ndo: Ma ndian yanio ña tüvi kùuni jatiñu, ta na tüvi ìyo yi ña ku'va ndo ña kachi na. 11 Ta chīto ndi ña ìyo ndian yanio tañu ndo ña tüvi kùuni jatiñu, ta ni tüvi nànduku na ma tiñu jà'a na vaji ìyo yi. 12 Yakan va chi'in sivi Racha'nu Jesucristu, kà'an ndi cha'a' ndisaa ndiakan, na kicha'a na jatiñu na, ikan na koo vii na. Vati takan ìyo yi ña ja'a na, ta kuu ni'i na ña kachi na.
13 Va ndyo'o yani koto tïsoni ndo ña jà'a ndo ma ña va'a. 14 Ta tu ìyo ndian ta'an yo ña tüvi jàchi'in ña kà'an ma tutu i'ya, na tï'iga ndo kuenda na. Ta na jachiyo ndo ndo xiin na, ikan na koo tukanuu nuu na. 15 Va koto küxaani ndo nde'e ndo nuu na, vati na kundayu'u ndo na ta jakuninaa ndo na, taku iin yani ndo.
Ma tu'un nuu ndi'inia ña kà'an Paulu nuu na
16 Ta maa ma Racha'nu kùu ra ña chà'a ña koo vii ñivi. Ta ma Racha'nu na ku'va ra ña na koo vii ndo chi'in ta'an ndo ndisaa tiempuni. Ta na koo ma Racha'nu chi'in ndisaa ndo.
17 Yu'u Paulu, tài letra i'ya chi'in nda'i, ikan na koto ndo ti mai kùu ma ra tàchi yi nuu ndo. Vati mai takan tài ma nuu ndi'inia nuu tandi'i ma tu'un jà'i. 18 Ta ma Racha'nu chito'o yo Jesucristu na ku'va ra ma ñamani ra nuu ndo. Ta takan na kuu yi. Amén.