Tu'un Ndioo tāa racha'nu Mate
1
Sivi ndian kūu ñivi Jesuu taji'na
(Lc. 3:23-38)
Ña'a kùu sivi ma ndian kūu ñivi Jesucristu, ra kūu ñivi ma racha'nu David, chi'in racha'nu Abraham. Abraham kūu tatá ma Isaac, ta Isaac kūu tatá ma Jacob, ta Jacob kūu tatá ma Judá chi'in ma ndra yani ra. Judá kūu tatá ma Fares, chi'in Zara, ta ma ma'á vi kūu Tamar. Fares kūu tatá ma Esrom, ta ma Esrom kūu tatá ma Aram. Aram kūu tatá ma Aminadab, ta ma Aminadab kūu tatá ma Naasón, ta Naasón kūu tatá ma Salmón. Salmón kūu tatá ma Booz, ta ma ma'á ra kūu Rahab. Booz kūu tatá ma Obed, ta ma ma'á ra kūu Rut. Ta Obed kūu tatá ma Isaí. Isaí kūu tatá ma rey David. Ta ma rey David chi'in ma ña kūu ñasi'i ma Urías, vikan kūu tatá ma Salomón.
Salomón kūu tatá ma Roboam, ta Roboam kūu tatá ma Abías, ta Abías kūu tatá ma Asa. Asa kūu tatá ma Josafat, ta Josafat kūu tatá ma Joram, ta ma Joram kūu tatá ma Uzías. Uzías kūu tatá ma Jotam, ta Jotam kūu tatá ma Acaz, ta ra'ya kūu tatá ma Ezequías. 10 Ezequías kūu tatá ma Manasés, ta Manasés kūu tatá ma Amón, ta Amón kūu tatá ma Josías. 11 Josías kūu tatá ma Jeconías chi'in ma ndra yani ra, ma tiempu ña tīin ma ndra ñu'u' ñuu Babilonia ma ndian israelita, ta kuà'an na chi'in ndra iti' tikan.
12 Ta ora yā'a, ña tā'an na takan, tajan Jeconías kūu tatá ma Salatiel, ta Salatiel kūu tatá ma Zorobabel. 13 Zorobabel kūu tatá ma Abiud, ta Abiud kūu tatá ma Eliaquim, ta ra'ya kūu tatá ma Azor. 14 Azor kūu tatá ma Sadoc, ta Sadoc kūu tatá ma Aquim, ta Aquim kūu tatá ma Eliud. 15 Eliud kūu tatá ma Eleazar, ta Eleazar kūu tatá ma Matán, ta Matán kūu tatá ma Jacob. 16 Jacob kūu tatá ma Kusé, ra kùu ii ma Ndiya, ta Ndiya kūu ma'á Jesuu, ra kà'an yo ña kùu Cristu.
17 Ta takan kūu yi ña, chīyo uchi kumi ta'an ñivi ña kùu tata ma Abraham, nda kati kēta ma tiempu ña chīyo ma racha'nu David. Ta inga uchi kumi ma ndian kùu tata ma David chīyo, nda ora kēta ma kivi ña tīin ma ndra ñu'u' ñuu Babilonia ma ndian israelita, ta kuà'an na chi'in ndra ma iti' tikan. Ta inga uchi kumi ma ndian kùu tata ra chīyo, nda ma tiempu ikan, ta nda ma ora kāku ndio ma Cristu.
Nuu kàku ma Jesucristu
(Lc. 2:1-7)
18 Ma ora kāku Jesucristu, te'en kūu yi: ma Ndiya ña kūu ma'á ra, cha chā'a ña tu'un nuu ma Kusé, ña ni tanda'a ña chi'in ra. Va antea ña ndò'iin vi, yakan cha chāku'un se'an jā'a ndatu ma Ra kùu Tati Ií Ndioo. 19 Ta ma Kusé, ra ni tanda'a chi'in Ndiya, ti iin ra va'a, ta ndaa kùu ra. Cha'a' yakan kùu yi ña, töve kùuni ra ku'va ra ña koto ma ñivi ma ña chànini ra ja'a ra. Vati ma ña kùuni ra ja'a ra, kùu yi ña, kùuni ra ndakoo xe'e ra ña. 20 Ta ma ora juuni yanga chànini ra te'en, tajan iin ma tati ña jàkuu tiñu nuu ma Racha'nu, kēta yi nuu Kusé tañu ñuma'na ra, ta te'en nāka'an yi chi'in ra:
―Yo'o Kusé, ra kùu ñivi ma racha'nu David, na yü'viun ña ndàki'un ma Ndiya kùu ñasi'un ña, vati ma Tati Ií Ndioo jā'a ña ni koo ma se'an. 21 Yakan, ni koo se'an, ta ni jakunaniun ra, Jesuu. Takan ni kunani ra, vati ni jakakú ra ma ñivi ñuu ra cha'a' ma kuati jà'a na. ―Takan kàti ma tati tatun Ndioo chi'in Kusé ma tañu ñuma'na ra.
22 Ndisaa ña'a takan kūu yi, ikan na jachinu ma tu'un kā'an ma Racha'nu nuu iin ra kā'an chi'in tu'un yu'u ra, ti rakan te'en kā'an ra:
23 Ma ñayoko ña takä'an kì'vi chi'in nï'iin ra'ii, ni kuku'un se'an,
ta ni jakakuan yi,
ta ma ra kùu pa'a ikan ni jakunani na yi Emanuel,
ña kùuni yi ka'an yi: ìyo Ndioo chi'in yo.
24 Takan kūu ta ora ndākoo ndio ma Kusé ña kìxi ra, tajan jā'a ndio ra ma takua kā'an ma tati tatun Ndioo nuu ra, ta ndāki'in ndio ra ma Ndiya chūndaka ra. 25 Va vaji ndō'iin ra chi'an, va töve nī kixi ra chi'an, nda kati ya'a ji'na kāku ma ra kùu pa'a se'an, ra jākunani ma Kusé, Jesuu.