6
Me-Nasaleta Tomoꞌotoqa Ieisu Ibaileni
Ieisu mekanatovemulivo ivila vaituqana inaqo taunina kanatuvadeye nakabataulai waineye. We Kaiata Kabaveyawai** Kaiata Kabaveyawai* (Sabate) wete kaiatanina Yaubada ivesinueni waineye iveyawai—Kabavelamu 2:2. waineye Ieisu vanuqa kabavelaukui* naqeneye ivelamu iekaivevena. We tomoꞌotoqa puedi no waineye imiamia we tutuyanina inoqai nuadi ivilele. We kaisekavadiqa ivelautoliedi ediavo ivo, “Kaiebei dede nanuauya puena ikewai?” we “Banikodiqa nayagova bwaigina?” we “Banikodiqa no imai mesai kabanuavilele* ivavalabubunidi?” Kaisekavadiqa ivesipupu ivo, “De kaia tokaiyoqona, Meli natudi we Diemesi, Diosepa, Iudasa wete Saimoni tatadi. We novunavo kaniabadi taiau tamiamia.” Beqa ibaileni ge wayaqidi inavetumaqaneni. Ieisu waidie ivesipupu ivo, “Mali tomoꞌotoqa Yaubada natovesipupu ivekimatanedi we tomoꞌotoqa taunidi divanuqe wete disusuvo ge idavekimatanedi.” 5-6 We tomoꞌotoqa ge idavetumaqaneni, beqa nuana ivilele. Beqa ge kanasala tamo vakai kabanuavilele* inavalabubunidi no waineye, we kaia tomoꞌotoqa waidie dimana iyatodi ikavegiagiamaidi no vikainina waineye. We kaia ikakapavivila vanuqa waidie iekaivevena tomoꞌotoqa waidie.
Ieisu Kanatovemulivo Kadikuma 12 Ivetunedi Iekaivevena Vanuqa Waidie
Ieisu kanatovemulivo kadikuma 12 iqoledi ivetunedi kailuqa kailuqa inaqo vanuqa sulidi sulidi waidie. We veluluna iveledi vaitabu kapoidi inavelulunapeledi we igiavepakalidi ivo, “Ge tamo vakai kwaikewai mitauyanina waineye kaia miutoqana—kanikani gebuka, kaleko meyawanina gebuka wete gileu kamuyawana waineye gebuka. Kami kaqe yapayapa kwaikwesenidi, we ge tamo kaleko kwaikewadi.” 10 We ivonedi ivo, “Vakai vanuqa waineye kwainaqo kago inamwasanemi, tamo tomoqo navanuqe taiauda kwaimiamia kaiata kanamatatabu kanaketoava vanuqanina kwaikiaweni. 11 We kago kwaimai vanuqa waidie kaditomoꞌotoqa ge inamwasanemi wete bonami ge inanoqai, kwaikiawedi, we kamikaqe yapayapa kaupualina kwaitutuvutuqi inaobu. Beqa no kadivemataluana waidie inanuavila!” Tutuyanina me-Diu tosasala inavila inamai mali vikaieꞌeqa Isileli waineye divalabubuna kaqedi kaupualina inalauvutuvutuqi diketoava waineye, vagi nigodibei inamaqeta vaituqana. Kago Ieisu kanatovemulivo de mesai inavalabubunedi, wete tomoꞌotoqa no vanuqanidi waineye inayagovi, “Ivo kima ge maqemaqetama, mesai tomoꞌotoqa eqavoi ge Diu.” Apositolo Dilituqa 13:50-51
12 Beqa isauyedi tomoꞌotoqa waidie iesipupu ivo, “Mikapoina waidieꞌeqa kwainuavilami, we kwaisivilami Yaubada waineye.” 13 We vaitabu kapoidi ikewaluguaqetedi, we olibe* bunamana beqa toviqa puedi kunukunudi ibunamadi ikavegiagiamaidi. Diemesi 5:14
Kini Elodi Nanuanuana Ieisu Gumanina Dioni Tobabitaiso
14-16 We vikai puedi waidie tomoꞌotoqa Ieisu paipaina iesipupu, paina gunabei kanawavaqa valeana isapayavuleni. We tupwaidiavo tomoꞌotoqa iesipupu, “Kanagumanina Dioni Tobabitaiso we no waineye tomoꞌotoqa wapadi gamwadie iyawasa vaituqana beqa noko kabanuavilele* ivalabubunidi.” Tupwaidiavo tomoꞌotoqa wete iesipupu ivo, “Kanagumanina Ilaitia ivila vaituqana imai.” Wete tupwaidiavo ivo, “Kanaweye Yaubada natovesipupu basenaqai mesai Yaubada natopalimatamatana imiamia.” We Kini Elodi valea dede inoqai Ieisu nalituqa paipaina we Elodi ivo, “Dede Dioni Tobabitaiso! Base tamo tutuya gunabei tolauqavia avetuneni inaqo kodona igusuya, we deqoina iyawasa vaituqana!” 2 Kini 2:1-15; Malakai 4:5-6 Kini Elodi: Elodi Anitipasi, Galili Kanatogumeta.
17-20 Dede vesipusipupunina. No tutuyanina waineye Ieisu navekaivevena ge idavelamu, we Elodi taina Pilipi mwanena inaqidi vavinenidi kadiwavaqa Elodiasa. Tutuyanina waineye Dioni Elodi waineye ivesipupu ivo, “Komu, ge kanasala taimu mwanena kinaqidi,” beqa Elodi natolauqaviavo ivetunedi inaqo Dioni ikavikavini iyoqoni vanuqa kabakaimatavuloqa waineye iginoleni. We Elodi tutuya puena wayaqina Dioni inamai waineye taiau inaesipupu, we tutuyanina Dioni waineye iesipupu Elodi nuana ikapo we nuana ivilele, paina Dioni vakai ivesipupuyedi nuana ikewai, we wayaqina inaevaneneqeni. We Elodiasa kadikapoka ioqalaotoqa Dioni waineye wayaqidi inaluvewapai, we Elodi iyagovi Dioni gumanina tomoqo giamaiotoqina wete totonotonovina Yaubada waineye beqa igololoyeni we italabodebodeni. No paipaina, Elodiasa ge kanasala Dioni inaketoqiluveni inaluvewapai.
21 We tutuyanina Elodi natubuqa patina ivalabubuni, we Elodiasa dikawasasa imai kaiatanina Dioni inaketoqiluveni inaluvewapai. Kaiatanina waineye kanikani ivalabubuni gabemani kaditogumetavo, tolauqavia kaditogumetavo wete gumanidiavo guyoguyodi Galili waineye paipaidi. 22 We Elodiasa natudi vavinena imai isuya, we Elodi wete kanaulatauvo igiavemwasanidi. Beqa kini vavinenina kaniabana ivelautolieni ivo, “Vakai wayaqimu? Kanasala vakai wayaqimu aivelemu.” 23 We ivonadabadaba waineye ivo, “Yaubada waineye avonalaga vakai kivelaukuieni paipaina aivelemu mesaida Yau guvikai mesaida komu.”
24 Matautauda kaniabanina isauyeni inana waidie ivelautoliedi ivo, “Vakai aivelaukuieni?” We inana ibaivila ivo, “Dioni Tobabitaiso kunukununa.” 25 Vedimadimanaeqa kaniabanina ivila inaqo kini waineye Dioni kunukununa ivelaukuieni ivo, “Sideqoina wayaqigu Dioni Tobabitaiso kunukununa takula waineye kidodoqi kivelegu.” 26 Kini Elodi nuana ikapo, we paina base dikani kanaulatauvo taiauda waineye ivonadabadabaqa beqa ge wayaqina vavinenina inakatupwaieni. 27 Beqa tamo tolauqavia ivetuneni ivoneni ivo, “Kunaqo Dioni Tobabitaiso kodona kugusuya kunukununa kumaieni.” We tamo Elodi natolauqavia itovoi itauya inaqo Dioni kodona igusuya, 28 we kunukununa takula waineye idodoqi imaieni kaniabanina iveleni ikewai inana iveledi.
29 We tutuyanina Dioni kanatovemulivo valeana inoqai, kaiatanina waineye imai Dioni vovona§ Ge mekanayagova Dioni kunukununa vakaiebei waineye ikenokeno. ikewai inaweni ovuye* iyatoi, me-Diu tubudiavo kaditaumata waineye.
Ieisu Tomoꞌotoqa 5,000 Ivekanidi
(Madiu 14:13-21; Luke 9:10-17; Dioni 6:1-14)
30 Ieisu naꞌapositolovo 12 ivila imai Ieisu waineye ivoneni vakai ivalabubunidiqa wete ivekaivevenediqa tomoꞌotoqa waidie. 31 We tutuyanina waineye tomoꞌotoqa puedi imaimai waidie wete ivilavila waidieꞌeqa beqa Ieisu we kanatovemulivo ge tamo lana idakenokeno inakani. Beqa Ieisu ivonedi ivo, “Komi kaisemiqa kwaimai we yoko taikiawedi tainaqo kwaiveyawai kawalawamaiqe.”
32 We kaisekavadi wageye idodoqa itauya ibala Waya Galili waineye ge tamo tomoꞌotoqa vikainina waineye idamiamia. 33 We tutuyanina inaqonaqo tomoꞌotoqa puedi ikisedi we iyagovidi beqa tomoꞌotoqa vanuqa matatabudi waidie waya doleneyeꞌeqa italakwavini. We noko vikainina waineye naqaida ilekwa mulineye Ieisu mekanatovemulivo waga beqa ilekwa ilugu.
34 We tutuyanina Ieisu iobu wageyeꞌeqa yoko bwaigina imiamia ikisedi mesai sipi ge mekaditovekisabodaboda beqa nuana inaqei waidie Yaubada valeana iesipupuyedi. Isikeli 34:11-15; Ielemaia 23:5-6; Numela 27:17
35 We gunabei lavilavie kanatovemulivo imai waineye ivoneni ivo, “De vikainina waineye ge tamo aitoi idamiamia, we valavala gunabei inaketoniveni. 36 Beqa tomoꞌotoqa kuvetunedi inanaqo gweda vivideye we vanuqa vivideye waidie taunidi kadi inagimwane.” 37 We ibaivila ivonedi ivo, “Komi kaisemi kanikani kwaiveledi inakani.” We ivoneni ivo, “Be banikodiqa, dede 200 gileu o dinali** Guliki 200 denarii. Tamo denarius mesai takona kaiata tamoqana kanalituqa kanamatatabuqa paipaina. bwaigina kago taikaiyavuyavuleni beledi paipaina beqa tomoꞌotoqa yoko inakani!”
38 We Ieisu ivelautoliedi ivo, “Beledi kaivia waimie? Kwainaqo kwailauwala.” Tutuyanina ibabanedi ivoneni ivo, “Beledi dimanina we iqana kailuqa imiamia.”
39 Matautauda Ieisu yoko ivonedi, “Kwamiabui katugugunaeqa mosomoso kalakalawidi tabwadie.” 40 Beqa imiabui katuguguna waidie tupwaidiavo katuguguna waidie 50 wete mesai tupwaidiavo waidie 100. Isauyedi 18:21 41 We Ieisu beledi dimanina, iqana kailuqa ikewadi ikisalaga abama waineye paipaidi ivelaukui Yaubada waineye, matautauda beledi igiatomwai wete iqana kanatovemulivo iveledi we tomoꞌotoqa waidie ikalaqeiedi. 42 Tomoꞌotoqa matatabudi ikani kadisala, 43 we kanatovemulivo tomoꞌotoqa nigidi beledi tupwatupwadi wete iqana tupwatupwadi igwagwadi ginae kanayoko 12 iveadaqidi. 44 We tomoqovo kadiyoko 5,000 ivekanidi, we vevine gwagwama taiauda ge idawawadi. Madiu 14:21
Ieisu Bwasi Tabwaneye Itauya
(Madiu 14:22-33; Dioni 6:15-21)
45 No waineye vedimadimanaeqa Ieisu kanatovemulivo 12 ivonedi inadodoqa wageye inagumeta inabala Waya Galili Betisaida waineye, we Ieisu kaisena imiamia yoko inaveyavulidi. 46 No waineye Ieisu yoko iveduduwedi ivo, “Eee, kwanaqo,” we Ieisu kaisena itovoi itauya inaqo koya waineye ilaga ivelaukui. 47 No lovananina waineye Ieisu kanatovemulivo diwaga naqeneye Waya Galili gamwaneye inaqonaqo, we Ieisu kaisena kavale imiamia. 48 We ikisanaqo kanatovemulivo itoge ibeubeuta paina yaqina kaia ivileviledi. We saiqanaqa vanuqa inakawananaqai kawakawaie isauyeni waidie itauya inaqonaqo bwasi tabwaneye itauya didiga mesai nigodibei kago idakiawedi. Isauyedi 33:19; Iobi 9:8,11 49 We tutuyanina ikisanaqo Ieisu ikiseni bwasi tabwaneye itauya imaimai we ivemegoi ivo, “Oge yalua?” Ikwekweleni. 50 Tutuyanina tovemulivo puedi ikiseni igololo bwaigina. We vedimadimanaeqa Ieisu ivonedi ivo, “Kwainuavatu. Kanayau. Ge kwaigololo!” †† “I am” o, “Yau amiamia.” Isauyedi 3:14 51 Matautauda wageye idodoqa kanatovemulivo waidie, we yaqina ivekwada iniwalova. Kanatovemulivo nuadi ivelele, 52 paina gunabei ikiseni base beledi waineye ivalabubunidi ivepue, we giladi ge kanasala beledi kanakiakiaya ivalabubuni idanuakawananaqaia; nuadi tabodadi ge idakawabwegabwegadi.
Ieisu Toviqa Puedi Ikavegiagiamaidi Genesaleta Waineye
(Madiu 14:34-36)
53 We ibala Waya Galili waineye imai Genesaleta waineye no waineye diwaga ilaipweni. 54 Ieisu mekanatovemulivo wageye iobu tomoꞌotoqa puedi Ieisu ikinanai. 55 We ilaukwavina inaqo vikai puena waidie toviqa ikewadi imaiedi tupwaidiavo mesevusevudi vikainidiavo waineye gunabei inoqai Ieisu imiamia. 56 We vikai puedi waidie Ieisu inaqo mesai vanuqa siaidi, vanuqa bwaigidi o tanoqa kadigwedeye tomoꞌotoqa toviqa ikewadi inawedi kabavegimwane waineye iyatodi. We Ieisu ivelaukuieni ivo, “Kanasala kamukalekoqa gudina kitagwanema kadakavikavini?” We puedi ikavikaviniqa Ieisu naveluluna beqa ivegiagiamai.

*6:2: Kaiata Kabaveyawai* (Sabate) wete kaiatanina Yaubada ivesinueni waineye iveyawai—Kabavelamu 2:2.

6:11: Tutuyanina me-Diu tosasala inavila inamai mali vikaieꞌeqa Isileli waineye divalabubuna kaqedi kaupualina inalauvutuvutuqi diketoava waineye, vagi nigodibei inamaqeta vaituqana. Kago Ieisu kanatovemulivo de mesai inavalabubunedi, wete tomoꞌotoqa no vanuqanidi waineye inayagovi, “Ivo kima ge maqemaqetama, mesai tomoꞌotoqa eqavoi ge Diu.”

6:11: Apositolo Dilituqa 13:50-51

6:13: Diemesi 5:14

6:14-16: 2 Kini 2:1-15; Malakai 4:5-6

6:14-16: Kini Elodi: Elodi Anitipasi, Galili Kanatogumeta.

§6:29: Ge mekanayagova Dioni kunukununa vakaiebei waineye ikenokeno.

6:34: Isikeli 34:11-15; Ielemaia 23:5-6; Numela 27:17

**6:37: Guliki 200 denarii. Tamo denarius mesai takona kaiata tamoqana kanalituqa kanamatatabuqa paipaina.

6:40: Isauyedi 18:21

6:44: Madiu 14:21

6:48: Isauyedi 33:19; Iobi 9:8,11

††6:50: “I am” o, “Yau amiamia.” Isauyedi 3:14