2
Jã¹nxa¹jau³su²:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxai³tã² sa²hau³ko³tũ¹hai¹nxa³ha²kxai³ ĩ³kwa̱i²kxai¹na¹hẽ³na¹. Nxai¹na¹kxe³su² ĩ³ãin²ta³lxai¹na¹hẽ³na¹. Jã¹xai¹na¹ha³tã¹. Nxa¹jau³su² nxa¹hẽ¹la². Nxe³sxã³ ĩ³ãin²ta³lxi²nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³kxi²sain¹te²a² yũ³ai¹nhĩ̱²nxa³wa². Wxãi²na² so¹lxi³ ĩ³ãin²ta³lxi²nx2ta¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² so¹lxi³ ĩ³ka³li³kxi²sah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Jã¹nxe³na¹jau³su² ũ³wha²li¹la¹hẽ³la². Wxã³sxã³ ĩ³ka³lih³kxi²sah¹lxa³nha²kxai³ hãi¹sxã³ ĩ³ãin²ta³lxi²sah¹lxi¹nha²kxai³ sah²lxin¹kxa²ya̱n³txi³su² nxa¹hẽ³la². Nxe³sxã³ ka³li³ha¹kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³yah³lhi³nũ³nhĩ̱³nxa¹lxa³. Nxe³ju³ju¹tai²na² ĩ²te²sa¹wa². Jã¹nxe³na¹ju³kxai³lu² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha³li¹la³kxi¹nx2ta¹txã³nxai³tã² ãin²ti³sxã³ nã̱n³ti³ten³khaix1sa³hẽ¹la². Hxi²waun³ta³kxi²nha²khai¹nxe³nx2ta¹hẽ¹la². Ĩ³ãin²txi³te³ji¹khi³. Nxe³nx2ta¹hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ a³lxi²nx2ta¹ju³ta² so¹lxi³ ĩ³yau¹ũ¹te³lhxã³ nxe³nx2ta¹hẽ¹la².
Ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nx2ti³kxe³su² ne³wã²na³yah³lxin¹jau³su²
A²nxe³jah¹lai²kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³jah¹lai²kxai³lu² ĩ³ãin²ta³kxi²khaix1na¹hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ ĩ³ãin²ta³kxi²nx2ti³nũn³na²hẽ³la². Nxe³nx2ti³kxe³su² ũ̱n³txi³ ĩ³kwa̱i²kxi²yah³lxi³txa³hẽ¹la². Thãi³ti³la²sxã³ ĩ³ye³kxain¹yah³lxi³hẽ¹la². Kxã³kxai³ ĩ³wait1si¹hain¹yah³lxin¹jau³su² ã²na³la². Nxe³ha²kxai³la¹ hĩ¹nai²kxai³la¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³tai³tã² nxe³wã²na³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹la², hxi²ye¹ta³lxi³txi³kxa²ya̱n³ti³sa³. Jã¹nxe³jut3su² a³lxain¹yah³lxin¹jau³su² ĩ³yau¹ũ³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxa¹jut3su² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha³li¹la³kxi¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Wain³txi³ sa²yxo²wet1sah³lxin¹ju³ta² ĩ²nxa²lxi³te³lhxã³ nxe³ye¹nx2ta¹wa². 10 Ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³tai³tã² ne³wa²na³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ te²yã¹nxe² ne³wã²na³nũ³na¹tu¹wa². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ĩ³ãin²ta²kxi²nha²sxã³ yxau²xai³lah²lxan³jau³su² ne³wã²na³nũ³na¹tu¹wa². Kris²tu³jah¹la² ye³na² nxe³ye¹nx2ta¹wa². 11 Sa³ta³na²jah¹la² ko̱³nxe³ti³ kãi³sa̱in³si¹nhẽ³ju³ta³nũ³a² ã³ne³wxe³nũh¹ki̱³tã³la². A²nxe³jah¹la² Sa³ta³na²jah¹lai²li² ĩ³ki³ha¹kxi²nẽ³kxa²ya̱n³txi³su² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³txai¹tã² ne³wã²na³kxi²nũ³na¹wa².
Pau²lah³lai²li² hxi²waun³ta³kxi²jau³su²
12 Nxa²ha¹te¹ Tro³a²te²thĩ³na² ã³wi¹ha¹hĩ¹nai³tã² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ¹te³lhxã³ nxa¹hĩ¹nai³tã² o²la³kxi²na¹ju³ta³nũ³a² ã²la² ãu¹la³kxi²sa³na²hẽ³la².
— Wi¹lhit1sxã³ o²la³kxi²na¹tũ¹xã¹. 13 Na¹ta¹ hxi²waun³txi³sa³hẽ¹la². Ti²to³jah¹la² txa²wã¹lon³yah³lo²su² kxah³la² ha²kxai³ ĩ³ha¹txi²sa²nxa³ha²kxai³ hxi²waun³txi³khaix1sa³hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ ã³waix3sxã³ Ma³se³to²na²ko³nãu³a² ai³na¹hẽ³la².
Je³su²jah³la² ĩ³ka³lih³kxi²nẽ³jau³su²
14 Kxã³nhxĩ¹nai³tã² Ro³ma²no²ko³nãu³a² yxau²xai³lain¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² he¹lain¹to³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³ka³tu̱³ta¹ ã²la² nũ³kxũn³te²na² sa²kxai³lu² a²ko̱¹ko̱¹nũ̱³ka̱³txa² sa²yu³lho¹tain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Hã²wxãn³txa³ ĩ³xi²tãu³a² sa²yu³lho¹tũ̱³ka̱³txai²na² tẽ³nũ²la² a²ha³lo²khai³xa² ã³nxai³nũ²la² a²nũ̱³ka̱³txi³khai³xa² wã²nã³ũ¹hain¹to³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Ka³lih³kxi²nyhain¹to³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxain¹kxa²yã¹nxe³jut3sũ³nxe² a²nũ²a² sa²yu³lho¹kxa²yãx1sĩ¹na¹wa². Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² nũ³kxũn³jah¹la² yã¹nx2na³la². A²kxã³nxai³tã² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² so¹lxi³ yxau²xai³sĩ¹na¹ju³kxai³lu² sa²yu³lhot1sa²sĩn¹jut3sũ̱³na³la². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ Je³su²jah³la² sa²yxo²wet1si¹hai¹na¹jau³nũ³su² a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ¹hain¹to³hxai²na¹hẽ³la². Jã¹nxe³nha¹hĩ¹nãn¹te²tu̱³ Je³su²jah³la² sa²yxo²wet1sĩ¹na¹kxai²nãn²tu̱³ ka³li³sa²to³sĩ¹nha²wa². Nxe³sĩ¹na¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²to³sĩ¹na¹wa². Te²yã¹nxũn³ju³ta² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² tẽ³sxã³ sxi²jen³ti³nãu³xa² ã³nxai² ĩ²li³je³na² ã³nxai² nxe³sĩ¹na¹tãu³a² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² wi¹jau³xai²na² sa²kxai³lu² ĩ̱³yau³xa² wi¹lũ³jau³hũ̱³na³la². To¹nha²ki̱³jau³hũ̱³na³la². Nxe³kxe³su² a²nũ²a² u²lyxau³kxan²ti³ ĩ̱³nxũn³so¹ai¹nhĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³sĩ¹na¹tãu³a² a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ jau³jau¹xai²na² ĩ³tih³nxain¹sĩ¹nhxai²na¹hẽ³la². 15 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² a²yen³nãu³a² yã¹nxũn³sĩ¹na¹wa². Ha³nxe²a² wi¹lũ³tho³xa² yã¹nxe³sĩ¹na¹wa². A²nxe³tho³tho¹xai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³nxũn³so¹ain¹te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ²sain¹to³sĩn¹na³la². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²wet1sĩ¹na¹ju³ta² ĩ²sain¹sĩn¹na³la². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² yo³ha² wxa²wa²su¹te²nãu³xa² ĩ²sain¹sĩ¹nha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hũ¹te²nãu³xa² ĩ²sain¹sĩ¹nha²kxai³ nxe³sain¹to³sĩn¹na³la². 16 Ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hũ¹nẽ³te²su² te²a² ko̱³tũ³nũ¹hain¹sĩ¹na¹wa². Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² yo³ha² wxa²wa²su¹te²nãu³su² te²a² wi¹lũ³nũ¹hain¹sĩ¹na¹wa². Nxe³ju³tai²na¹ ĩh¹te²ta̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wain³txi³ ĩ³yau¹ũ¹si¹jau³su² hxi²kan¹te²la³ hĩ̱³ki̱³te²la¹xã³? 17 Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yau³ã̱³lxi³ti³ ĩ³hen³txi³te²sa²sĩ¹nxa³wa² yen³kxih³te³la³ka³. Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ³sa²si¹hã³sa²tũ̱³ka̱³txi³su² sĩ¹na¹wa². Nxe³sĩ¹na¹ha²kxai³ e³lxah¹ ĩ³hen³txain¹jah¹lo²nãu³su² nha¹wa², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²nẽ³lha²kxai³la². Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²kxi²sa²sĩ¹nha²kxai³ yxau²xai³sĩ¹na¹wa².