2 Tesalonisẽnses
1
Pau²lah³lo²na¹xai²na² Si²lah³la² Ti³mo²jah³la² nxe³sĩn¹sxã³ ũ³wha²li¹lhxã³ ũ³hũ²xai³nx2ti³nha¹wa². Wxa²nũ̱³ka̱³txa² Te³sa³lo²ni³ka²thĩ³na² yxau²xai³yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Je³su²jah³la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² ũ³wha²li¹lhxã³ ũ³hũ²xai³nx2ti³nha¹wa². Nxe³nx2ti³nha¹te² ĩ³nxãi²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² sa³wi³ha³lxain²txi³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² sa³wi³ha³lxain²txi³ yah³lxi¹lxa².
A²nxe³jah¹lo²nãu³xa² kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³si¹hi² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa²lxi³si¹hi² nxe³nx2ti³si¹jau³su² ten³sa²sĩn¹nha²wa².
O²la³kxi²ki̱³kxa² yo³ha² ĩ³yĩ¹li²kxi²nẽ³jau³su²
3-4 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ka³li³sa²sĩn¹nha²wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ã²la² nũ̱³kxũn³sxã³ sa²yxo²we¹ti² wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² ã²la² kãin² a³lxi²waun¹nyhu¹i² nxe³yah³lxi³sĩn¹ta¹hi¹nhẽ¹la². Yah³lxi¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³sĩ¹na¹te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³nãi³. Tũ̱¹ka̱³txai²li² wxa²wãn³txa² kxan²ti³ sa²yxo²we¹txai¹nha²kxai³ ĩ³sa²nẽn¹kxi¹nxa²sĩ¹na¹nhai¹. Nxe³sĩ¹na¹jau³xa² wain³na³la². Jã¹xah³lxin¹ju³kxai³lu² wxa²nũ̱³ka̱³txa² kãin²khãu³nha² a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³ko̱x1ko̱¹son²ki² nxe³nx2ti³ta¹hai¹nhẽ¹la². Nxe³nx2tain¹kxan²ti³ ha³ya³kxa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹txa³i² ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nyhu¹i² yah³lxi³sĩn¹ta¹hi¹nhẽ¹la². Nxe³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ĩ³hen³txain¹sĩ¹nhxai²na¹hẽ³la². Ju¹tai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²sĩn¹to³ha¹wa².
Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² khãuh³nxa²lxi³ta¹hai¹nhẽ¹la². Nxe³nxa²lxain¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²wet1 kãi²non³yah³lxi¹nha²kxai³ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹ kãi²non³yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Nxe³yah³lxin¹kxa²yo³su² Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² wain³txi³ ũ³yho³hi¹nx2ti³ju³ta² e³lxah²lxi²na³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²ai²na² ã³wi¹yhah³lxin¹ju³ta³nũ³a² wain³te²lo³txa²ti³tu¹wa². Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wain³ye²kxe³jau³su² e³kxi¹nx2ti³tu¹wa². Nxe³nx2ti³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wãn³txa² sa²yxo²wet1sai¹nxa³tũ̱³ka̱³txa² khãuh³lxa³ti³nx2tain¹na²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ hã²wxãn³txa³ khãuh³lxa³ti³nx2tain¹kxa² yã¹nxe³sxã³ khãuh³lxa³tain¹nũ³na¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ti³tu¹wa². Nxe³ha²kxai³ Je³su²jah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lan²tu̱³ a³ka³nxi²tãu³a¹ oh³xan¹tũ̱³ka̱³txa² nũ̱³kxũn³te²su² te²a² ka³lxa¹txi³ tẽ³la³xi²tu¹wa². Ha³nxe²hũ̱³ju³ta² tẽ³xi²tu¹wa². Nxe³hĩ¹na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² khãuh³lxa³ti³nx2tain¹ju³ta² ã³wa²su¹tũ¹nx2ti³tu¹wa². Jã¹nxe³nx2ti³kxa² yã¹nxe³sxã³ ã³wa²su¹tũ¹sa²nũn³sĩn¹tu¹wa². Nxe³hĩ¹na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² e²nain¹te²su² te²a² Je³su²jah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² te²su² te²a² nxe³te²nãu³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa²yo³ha² ko̱³nxe³te²lo³tain¹tu¹wa². Nxe³ain¹te³nah¹lxi¹ khãuh³lxa³ti³sa²tẽ³si¹nyhain¹tu¹wa². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² yen³nãu³a² sa²sai¹sa²tẽ³si¹nyhain¹tu¹wa². Jã¹nxain¹jut3su² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² sa²kxai³lu² wxi²kan¹sxã³ ã³waix3sa²tã³si¹ha²kxai³ a²wxi²kin³ti³ton³ju³ta² ĩ²ai¹nxa³ha²kxai³ nxe³si¹hain¹tu¹wa². 10 Jã¹nxe³ju³kxai³la¹ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la²kxai³lu² a³ka³nxi²hĩ¹na² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² a²yxo²ha³kxa¹ wxi²kin³ti³to³nain¹tu¹wa². Nxe³kxa²yu³su² kãin² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹tu¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ wxãi²nãu¹ ĩ³nxai²na² kxãn³su² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³sĩ¹na¹jau³xai³tã² yxo²ĩ²yah³lxin¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² te²yã¹nxe³sxã³ wxi²kin³ti³to³ni² ĩ³sa²nẽn¹kxi² nxe³yah³lxain¹nũ³nĩn¹tu¹wa².
11 Nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxain¹to³sĩ¹nhxain²na²hẽ³la². Jãx1sĩ¹na¹wa². Nxe³ha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² wain³txi³ ĩ³tih³nxe³nx2ti³tu¹wa². Wi¹lhin¹sxã³ yxau³yah³lxi³si¹hin¹ja³kxa³nũ³su² Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² ĩ²sxã³ so¹nx2ti³na³la². Nxe³kxe³su² sa²hxi²kat1si¹nxa²lxi³jau³su² Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²sĩn¹to³ha¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ wi¹kãi³ju³ta² so¹lxi³ ten³yah³lxi¹lxa². Jau¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² e³ki²to³sĩ¹nhxai²kxai³ jãx1sĩ¹na¹wa². 12 Jã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ã̱³xa² wi¹kãi³yah³lxin¹ju³ta² ĩ²nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kain¹tu¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ye²yah³lxin¹jau³su² sa²nẽn¹kain¹nũn³tu¹wa². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lan²tu̱³ nxe³ya³sxã³ thãi³ti³la² a³lxi¹nx2tai¹nha²kxai³ ju¹tai²na² yxo²ha³kxa¹ nxe³nx2tain¹tu¹wa².