3 Joãu
1
Txai²li² Jo³ãu²ah³lo²na¹xai²na² yah³lo²na¹xai²na² e³kxi¹nx2ha¹tu¹wa². Wxãi²na² Kai²ah³lo³si¹lxa². A³lxi²nxa²ha¹jah¹lo²si¹lxa². Ki³han³nxa³wa².
Nxex3sa²lxa². A³lxi²nxa²ha¹wa². Wxa²ẽ¹nãu³ai²na² wi¹lhãu²non³sxã³ yxaun¹ju³ta² ĩ²nxa²te²sa¹wa². Nxĩ¹nha²kxai³ wa²su¹wa²su¹yxaun¹ju³ta² ten³sa³ha²kxai³ wxa²wa³ka³la² wi¹lxai³ju³ta² ten³sa³ha²kxai³ nxe³sa³nha²wa². Txa²wã¹wã³tã̱³nãu³xa² wxã³hĩ¹nai³tã² wxa²ha³ta̱³nxa² e³kxi²sain¹to³hẽ¹la². Wãn³txa² ya²la³lyau³xa² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²wet1sxã³ yxau²xai³ta¹hi¹nhẽ¹la². Nxe³sain¹jau³xai²na² e³kxi²sain¹jau³xa² ĩ³wi¹lxo³kxi²sai¹nhẽ¹la². Ju¹tai²na² so¹lxi³ ten³sa³nha²wa². Txa²wẽ³ha³lxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² ya²la³lyau³xa² sa²yxo²wet1sxã³ yxau³ain¹kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³khaix1sa³tu¹wa². Wãn³txa² yau³xã̱³xa² ĩ³wi¹lxo³kxi²sain¹jau³xa² yũ²nxa³wa².
Kai²ah³la² ĩ³sa²nẽn¹kxi²jau³su²
Nxe³sa²lxa². A³lxi¹nxa²ha¹wa². Txa²wã¹wã³tã̱³nãu³xa² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹te²nãu³xai²na² wi¹wi¹nxe² ã³hi²nũ¹nũ³hai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ wain³txi³ kãi³hĩ̱³nxa¹lxa². Kxã³nxãn²txi³ ĩ²ũ¹hai¹nxãn³kxan²ti³ wi¹kãi³ũ¹hain¹ta¹hi¹nhẽ¹la². Ju¹tai²li² wain³txi³ kãi³i¹lxa². Nxai¹nĩn¹sxã³ tũ̱¹ka̱³txai²na² a³lxi²si¹hai¹nĩn¹ju³ta² ĩ³hen³txi³sain¹sĩn¹na²hẽ³la². Je³su²jah³la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³te²ki³nãu¹xa² nxe² ĩ³hen³txi³sain¹sĩn¹na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ ã³waix3txain¹kxai²nãn²tu̱³ yen³kxa² hau³kot3sxã³ ũ³hũ¹txai¹nhẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² a²sa³wi³ha³lxi³su² ha²kxai³ wi¹kãi³ũh¹txai¹nhẽ³la². A²nxe³te²nãu³xai²li² Je³su²jah¹lai²na² wãn³txa² ĩ³tih³nxe³te³lhxã³ a³li³ain¹ta¹hẽ¹la². Hai³txi³ a²nũ²a² yxo²ĩ²ai¹nxa³te²na² yen³kxi³la³ te³nain¹ta¹hxa³hẽ¹la². Nxai¹nha²kxai³ txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² yxo²ĩ²te²ki̱³na¹xai²na² so¹lxi³ ãu¹la³kxain¹yah³lxin¹ju³ta² wain³na³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² ya²la³lyau³xa² u²lxi³ ha³ta̱³nxe³jau³xa² kãi³ũ¹nhũ³nhĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ĩ³tih³nxain¹kxe³su² ã³non²ta³kxi²nũ¹hain¹ki̱³tã³la².
Ti³o³tre²fah³la² Te³me²tri³o³jah¹la² he¹ain¹jau³su²
Nxa²ha¹te¹ txa²ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹hẽ³la², Je³su²jah³la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na²sa¹. Yxãn¹ta¹ Ti³o³tre²fah³lai²na² sa²kxai³lu² sa²yxo²wet1sai¹nxa³hẽ³la². Sa²yxo²ã³sain¹na²hẽ³la². Ne³ka³ta²sxã³ yxau²xai³ju³ta³nũ³su² so¹lxi³ ten³jah¹lo²su² na³la². 10 Nxe³ha²kxai³ wxã³na¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² ĩ³ye³kxai¹na¹tu¹wa². Ko̱³nxe³ti³ e³ti³hit1sain¹ta¹hẽ¹la². Ki³ha¹kxi²sxã³ e³kxi²ta¹hẽ¹la². Nxe³kxa²yu³su² txa²wã¹wã³tã̱³nãu³xa² Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²nãu³xan²tu̱³ ã³wxã³ain¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹le³kxi²nũ¹hai¹nxa³ha²kxai³ yen³kxa² ãu¹la³kxi²nũ¹hai¹nxa³ha²kxai³ nxain¹ta¹hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹ a²nũ²a² ã̱³xai²na²:
— Ãu¹la³kxai¹na¹tũ¹xã¹. Ain¹jau³su² kxan²ti³ hãi¹nxã¹si¹hain¹jau³su² kwa³na³ain¹ta¹hẽ¹la². Nxe³sxã³ ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³te²ki̱³na¹xa² ã³waix3si¹hain¹jau³su² kwa³na³kxain¹ta¹hẽ¹la².
11 Nxex3sa²lxa². A³lxi¹nxa²ha¹jah¹lo²si¹lxa². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yã¹txa³hẽ¹la². Wi¹kãi³txa²hẽ³la². Nxe³sxã³ wi¹kãi³sxã³ yxau²xai³te²na² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wẽn³su² na³la². Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³te²na² sa²kxai³lu² hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²ain¹jah¹lo²su² ti³he¹nxa³wa².
12 Nxa²ha¹te¹ Te³me²tri³o³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ wi¹le³kxain¹ta¹hẽ¹la². Ya²la³lyau³xa² wi¹le³kxi²ta¹hẽ¹la². Te²yã¹nxe³jau³xa² wi¹le³ũ¹nhũ³na¹wa². Ya²la³lyau³xa² so¹lxi³ e³a¹tai¹ti²tu³wa². Jã¹nxa¹wa².
Jo³ãu²ah³lai²na² a²ne³ki³san¹jau³su²
13 Jã¹nxe³jut3su² wãn³txa² yau³ka³lxa¹txi³ ũ³wha¹li¹la³kxi¹nxa²ha¹jau³xa² yũ²na³la². Yxãn¹ta¹ ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹lha²nxa³lho³la². 14-15 Ye³jen¹na² wxã³sxã³ ĩ²nxa²ha¹tu¹wa². Na²ha¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ne³nxẽ³na² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹tu¹wa². Wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ³wi¹lhi²nxe³sxã³ yxau²xai³lin¹ju³ta³nũ³a² ten³sa³nha²wa². Wxa²ya̱³lxi³nãu³xai²na² a²ha³ta̱³nxa² ũ³sa²si¹hã³ũh¹nxain¹na³la². Ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹jau³su² ã³wa²su¹ya³nxa²ha¹wa². Ta³lun²ya³nxa²ha¹wa².