2
Sa²wa²su¹tũ¹nhẽ³jau³su²
Jã¹nxe³jut3su² ha²kxai³ wãn³txa² ya²la³lyau³xai²li² ain³kxi²ki̱³jau³xai²li² wi¹lain³kxi²a³sah¹lxi³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ wi¹lain³kxi²ki̱³sxa³kxai²nãn²tu̱³ wãn³txai²li² yo³na² ã³nẽ³lha³ta²wa². Nxe³sxã³ wãn³txu¹tai²na² oh³xan¹tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² wãn³txa² ya²la³tu̱³jau³su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ a²nũ²a²nãu³xai³tã² te²la³ wãn³txai²li² wi¹lain³kxi²nha²sxã³ sa²yxo²we¹tai¹nxa³te²nãu³xai³tã² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa²yo³su² sa²so¹ain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³jut3su² txa²wã¹nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²li² te²yã¹nxa²sxã³ sa²wa³su³tũ¹nhẽ³jau³nũ³a² ã³na¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ã³non²ta³kxi²nẽ³te²la³ hai³txi³ yũ³nẽ³lxa³lho³la². Jã¹nxe³ju³tai²li² Je³su²jah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹lo²su² hi²sen³kxai³lu² txa²nũ² wãn³txa² sa²wa²su¹tũ¹nhẽ³jau³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³lain¹na²hẽ³la². Nxe³nẽ³lhãn²ka³tu̱³ yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa² jau¹xain²txi³ ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³lain¹na³la². Nxe³nẽ³lain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹ẽ¹nai²na² sa²wa²su¹tũ¹nhẽ³jau³nũ³a² ya²la³lai²la¹wi¹. Nxe³nẽ³lain¹na³la². Nxe³ti̱³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ĩ³ye³ũ¹hain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ye³ũ¹hain¹te³nah¹lxi¹, kãin² wã³nxĩn¹nũ¹hai¹nha²kxai³ a²nũ²a² hxi²ka¹nai¹nxa³kxe³su² ĩ³kãi³ha²kxai³ a²nũ³kxũn³ju³ta² on²txai¹nha²kxai³ nxe³ju³tai²na² yxo²ha³kxa¹ nxe² ĩ³ye³ũ¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³kxa²yu³su² Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹la² ĩ³la³kxi²nũ¹hain¹kxe³su² ũ³hũ²xai³ain¹ju³ta² te²yã¹nxe³sxã³ ĩ³ye³ũ¹hain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³jau³su² ha²kxai³la².
Je³su² Kris²tu³jah¹la² sa²wa²su¹tũ¹nhẽ³jah¹lo²su¹
Nxe³sxã³ yãn³txai²na¹ oh³xan¹tũ̱³ka̱³txa²kxai³lu² ha³lo²a² txah²ko³nũ³a² ĩ³yũ¹txa³ko³nũ³a² hai³txi³ ũ³hũ¹ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la², ã³wa³kxẽn³txa³si¹jau³sa³. Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe²e³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²khai³xa² ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³su² hxi²ka¹nai¹nxa³kxan²ti³ ne³wã²na³ai¹nxãn³te²la¹xã³? Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ a²nũ²a² tah²nãu³xai²li² wi¹lĩ²ai¹nĩn¹te²la¹xã³?
Nxe³sxã³ oh³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² hxi²kan¹sxã³ ãn³sen³sai¹ain¹si¹nhĩ¹lxi¹. Jũ¹nxa² yan¹nãu³a¹ te²yã¹nxe³te²tu̱³ nxe²yxau³ain¹tu¹wi¹. A²nxe³te²nãu³xa² wxi²kin³ti³ton³si¹hai¹nĩ¹nha²kxai³ ĩ³sa²nẽn¹kxi²ha²kxai³ nxai¹nĩ¹nhẽ¹li¹. Yen³kxa² whãi²na¹ ã³wa³kxẽn³to³tai¹nĩ¹nhẽ¹li¹.
Yen³kxai²na² a²yxo²ha³kxa¹ wxa²hxi²ka² ũh³wxe³nũ¹hai¹nĩ¹nhẽ¹li¹.
Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ju³kxai³lu² yen³kxai²li² ũh³wxe³nũ¹hain¹kxe³su² ũ³hũ²hxa³tai¹nhẽ¹la². Hai³txi³ a²yen³kxi³la³ wã³ko³nxa³wa². Nxe³yãn¹ta¹ hĩ¹nai²li² txa²wã¹ye³nai²na² ĩ²ki̱³sxa³wa². Ũh³wxe²hxa³tũ¹hain¹kxe³su² ĩ²ki̱³sxa³wa². Ĩ²ki̱³sxa³kxan²ti³ Je³su²jah³lho²khai³su² ĩ²ki̱³tã³la². A²nxe³jah¹lo²kxai³lu² kxã³nhxĩ¹nai³tã² oh³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² ã³sen³sai¹si¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ kwẽ³kxa² ka³lxa²nxa³hẽ³la². A²nxe³hĩ¹nai³tã² Txa²wã¹sũ̱³nai²li² wi¹lĩ²ũ¹nhẽ³kxe³nũ³su² jah¹lo²kxai³lu² Je³su²jah¹lo²kxai³lu² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² khãuh³lxa³txi³nha²sxã³ ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Ya³lu²kxi²nẽ³nxa²ha¹te¹ nxe³sxã³ hĩ¹na² sa²kxai³lu² wxi²kin³ti³ton³ni² kãin² sa²nẽn¹kxi² nxe³ti³hit1ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² yen³kxa² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³yũt1si¹jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ yen³kxai²li² ĩ³yũt1si¹kxa² wi¹lha²tẽ³si¹jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Je³su²jah³lo²nu¹ta²kxai³lu² ye³khãuh³lxa³thin³khaix1nha²sxã³ ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²na² hi²sen³kxai³lu² txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ã³wa²su¹tũ¹nhẽ³jah¹lai²la¹wa². Nxe³nũ¹nhẽ³lhxã³ Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² ĩ³hxi²ka¹ta³lun²sxã³ yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ju³tai²na² wain³ye²na³la². A²nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ hã²wxãn³txa³ oh³nãu³nũ¹ka³na¹ Sũ̱³na² ha³lo²a² yxau²xai³ki̱³tu¹wa².
11 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Je³su²jah³lai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² Ta²hai²la¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² sa²han³kxi²ti³nẽ³na³la². Nxe³nẽ³lha²kxai³ Sũ̱³nu²kxai³lu² a²wẽ³ha³lxi³su² ti³hi¹tẽ³na³la². Nxe³ti³hi¹tẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Je³su²jah³la² hi²sen³su² ãu²li²nẽ³lxa³wa². Yxãn¹ta¹ e³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Txa²lon³ti³tãu³su² yxah³lxi¹lxi¹. Nxe³nẽ³na³la². 12 Nxe³sxã³ e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³nãi³. Txa²lon³txi³tãu³xa² a²yxo²ha³kxa¹ wxi²kin³ta³ton³nĩn¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³ai¹na¹tu¹wi¹. Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³nãu³a² sa²nẽn¹kxi¹nxa²ha¹jau³su² ĩ³hain³kxai¹na¹tu¹wi¹.
Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 13 Te²yã¹nxe³jau³xa²sa¹, ãh¹ e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³nu²khai³xa² yxo²ĩ²a¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Te²yã¹nxe³to³ha²kxai³:
— Wẽ³ha³lxa² Sũ̱³na² ũ³hũ¹sa³kxa² txai²na² sa²yxo²we¹txa²te³lhxã³ sĩ¹na¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
14 Jã¹nxe³jut3su² wẽ³ha³lxa²kxai³lu² a²sĩ̱³khai³xa² yũ² a²ti³ha²yau³khai³xa² yũ² nxain¹na³la². Nxai¹nha²kxai³ Je³su²jah³la² sa²kxai³lu² tũ̱¹ka̱³txa² yã¹nxe² wen¹nũn³te²jai¹ti²tu³wa². A²nũ²khai³su² yũ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta²kxai³lu¹ Sa³ta³na²jah¹lo²su² te² hi²sen³su² a²nũ²a² ĩ³ya²lu¹tain¹ju³ta² hxi²kan¹te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³te²a²yan³txi³su² Je³su²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Ya³lu²kxi²nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²ta³a² a²hxi²kan¹jah³lo²kxai³lu² ĩ³ya²lu¹tẽ³ju³ta³nũ³a² hxi²ka¹nxa³ti³hi¹tã³la². 15 Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²ai²li² ya³lu²kxi²ju³ta³nũ³a² yu̱h³lxi³sxã³ yxau²xai³te²la³ ã³non²ta³kxi²si¹nhẽ³jau³su² Je³su²jah¹lo²kxai³lu² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Ya³lu²kxi²nẽ³lha²kxai³ a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²a² ya³lu²ju³ta³nũ³a² yu̱h³lxa³kxi²nha²sxã³ yxau²xai³ju³ta³nũ³a² wxa²wa²su¹tu¹wa². 16 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² oh³xa² sa²si¹hã³tũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta³la³ Je³su²jah³la² hxi²ki³kxai³lu² sa²wa²su¹te³lhxã³ wxã³ta¹hxai²nxa³ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²ne³tah²nãu³su² te²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² Je³su²jah³lain²txi³ sa²wa²su¹te³lhxã³ wxã³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 17 Nxe³ha²kxai³ a²lon³ti³tãu³xa²kxai³lu² nxe³tũ̱³ka̱³txa² yã¹nxe³khai¹xa² Je³su²jah³la² nxe³sih¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Wã³nxĩn¹te²a² a²si³yxau³jah¹lo²su² te²lo³tã³la². Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² ĩ³ye³ũ¹nhẽ³na³la². A²nxe³jah¹lan²tu̱³ wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³tẽ³lha²kxai³ wi¹wi¹nxe² kãi³ũ¹nhẽ³lha²kxai³ nxe³te²sẽ¹la². A²nxe³ju³kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² a²wah³xa² sa²wa²su¹tẽ³na³la². 18 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² a²kxã³nxa² Je³su²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹jau³nũ³su² khãuh³lxa³ti³nũ¹hain¹na²hẽ³la². Nxe³kxan²ti³ hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³xa³hẽ³la². Nxe²nxa³ha²kxai³lu¹ nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹jau³nũ³su² khãuh³lxa³ti³nũ¹nhẽ³kxai²nãn²tu̱³ Je³su²jah³lo²kxai³lu² ã³non²ta³kxi²nẽ³kxi³nũ³su² hxi²kan¹nũ¹nhẽ³na³la².