Tiako
1
Txai²li² Ti³a²kah³lo²sa¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² a²wa³kxẽ³no³ti² Je³su² Kris²tu³jah¹lo²su² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ a²wa³kxẽn³no³ti² nxe³sa²kxah³lo²sa¹wa². Txa²ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹lhxã³ ũ³sa²si¹hã³ũ¹nx2ta¹tu¹wa². I³sa³e²ah³lu¹tai²na² a²ne³tah²nãu³syah¹lxi¹lxa². A²nxe³jah¹lu¹tai²na² wẽ³ha³lxi³khai³xa² hxi²ka² hxan³sxã³ a²jã¹nxe² ha¹li¹ wxa²sa²so¹xi²nũn³sxã³ nxe³ 12 nxe³sxã³ a²wẽ³ha³lxi³lo³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³te²nãu³xu¹tai²na² a²ne³tah²nãu³syah¹lxi¹lxa². Ha³lo²a² ko³ka³lxa¹txi³ ha³ten¹txi³sxã³ yxau²xai³yah³lxi¹lxa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹te²nãu³ ĩ³nxa² ũ³wha²li¹lhã³ũ¹nx2ta¹wa². Wa²su¹wa²sun¹yah³lxin¹ta¹ji¹wa²? Txai²li² wa²su¹wa²su¹yxau³na¹wa². Jã¹yxah³lxin¹ta¹ji¹wa²?
Yxo²ĩ²ki̱³jau³su² a²hoh³lxi³su² ki̱³jau³su²
2-3 Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ txa²wã³tã̱³yah³lxi¹lxa². Nxe³sxã³ ha³lo²a² ko̱³ton³kxi¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ ka³li³sxã³ yxau³jah¹lxi³hẽ¹la². Nxex3jah³lxi³sxã³ ko̱³ton³kxi²si¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ã²la² ya³lo³txi¹jah³lxi³hẽ¹la². óna¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Nxe³sxã³ ya³lo³txi³khaix1yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² kãin²jah¹la² hxi²kan¹ti²hũ̱³nxe² yxau³yah³lxin¹tu¹wa². Yxãn¹ta¹ ĩ²li³te² ĩ³nxa² nxe²e³in¹kxai²nãn²tu̱³:
— Txai²li² a²hoh³lxi³su² nxa³nhai¹. Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wã̱³txi³sxã³ ĩ³hen³txi³txai¹nhẽ³la². Nxe³sxã³ ĩ³wã̱³txi³sxã³ ĩ³hen³txain¹yah³lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²sũ̱³nãi³. A²hoh³lxi³su² sa²nxa³nhai¹. A²hoh³lxi³sa²nũh¹sẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²hoh³lxi³sa²nũh¹nxa²tu¹wa². Wi¹lhin¹khai¹nxe³ha²kxai³:
— Ĩh¹nxe³tin¹jau³ta̱³ ĩ³wã̱³txi³san¹si²lxi¹. Nxe³nxain¹jau³su² ĩ³kwa̱i²kxi²nxai¹nxa³lho³la². Wi¹lhin¹sxã³ ũ³hũ¹nxa²tu¹wa². Nxe³yãn¹tah¹lxa¹ nxe² ĩ³wã̱³txi³sxã³ ĩ³hen³txai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ yxo²ĩ²khai¹nxe³sẽ¹la². Ĩ³wã̱³ta³kxi²nh²txa³hẽ¹la². Ĩ³wã̱³ta³kxi²nhãn¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ̱³ye³na² ũ̱n³je³na² yã¹nxe³hĩ̱³nxa¹lxa². Nxe³sxã³ it3ta² ũ̱n³txi³ sa²ne³so¹kxi²kxa² yã¹nxe³hĩ̱³nxa¹lxa². Ĩ̱³ye³na² sa²xit3sa²tã³i² sa²wa²lho¹xi² nxe³te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe³jut3su² wxãi²kxai³ ĩ³wã̱³ta³kxi²nhãn¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹jau³xa² yxo²ĩ² wi¹lxa³jau³xa² yxo²ĩ² nxe² sa²the³jah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Ju¹tai²li² wai³nxa³wa². Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ wã̱³txi³nhãn¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²hoh³lxi³sa²nũ¹nxa²ju³ta² wahx3nxĩn¹kxan²ti³ ĩ³tih³nxe³nxãn²nxa³lho³la². Nxe³jah¹la² he³la³kxa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wã̱³txi³nũ¹ha²kxai³ yau³ka³lxa¹txi³ sa²ne³ya²ta² ai³te²ju²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² a²hoh³lxi³sa²nũ¹hain¹ju³ta² yũ³ye²te²sxa³yu²hẽ³la². Te²yã¹xah³lxi³txa³hẽ¹la².
Yen³kxih³ki̱³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² yen³kxi³txa²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²su² te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a¹ wi¹lhin¹ye²jah¹lai²la¹wa². 10 Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² yen³kxi³yhe²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²su² te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a¹ wi¹lhin¹ye²jah¹lo²su²nũn³na³la². Nxe³yãn¹ta¹ kãin² yen³kxih³ye²kxan²ti³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²xa³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² hai³txi³ kãi²no̱³nxa³wa². Hi³yãu³sa³kxa² yã¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². 11 Hi³yãu³sa³kxai²li² a²wi¹lhĩ¹na² wi¹khaix1te²ju²hẽ³la². Nxe³ta¹ ye³je¹na² it3ta² a³lan²te²a² wxã³nũ²la² wãn³ya³lu²sxã³ ĩ³sa³li³te²ju³hẽ³la². Nxe³sxã³ a²wi¹ju³ta² a³lu²txi³ wi¹te²sxa³yu²hẽ³la². Te²yã¹nxe³ju³ta² yen³kxih³jah¹la² te²yã¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². Yen³kxih³sxã³ hin¹tãu³a¹ ya³lu²te²ju²hẽ³la². Jã¹nxe³ha³ta²wa². Hi³yãu³sa³kxa² a²txai²na¹ wi¹kxan²ti³ yan¹nãu³a¹ khon³tu¹wa². Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ yen³kxih³khaix1jah¹la² sa²kxai³lu² ya³lu²ju³ta² ye³jen¹na² yũ³hxai²na²hẽ³la².
Ko̱³nxe³ti³ kãi³sain³si¹nhẽ³jau³su²
12 Nxa²ha¹te¹ ko̱³nxe³to̱n³kxi²jah¹lo²su² te²an²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² nxũ²kwa̱i³lxũ¹sxã³ yxau³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhin¹khai¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². Nxũ²kwa̱i³lxũ¹nha²kxai³ wi¹lxo³kxi²ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² wi¹lhin¹sxã³ ĩ²tu¹wa². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²li² a³lxi²sain¹na³na¹. Txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sain¹nxa³xã¹. Nxe³ha²kxai³ wi¹lhin¹sxã³ ĩ²ai¹na¹xã¹. A²ẽ¹nãn¹jau³su² nxe³tu¹wa². 13 Nxe³ha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ o²la³kxi²sain³sain¹jau³xa² wxã³kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³txa³hẽ¹la². Ko̱³nxe³te²lo³txan³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ko̱³nxe³ti³ o²la³kxi²sain³sain¹te³na³li¹. Nxĩn¹jau³su² nxe² e³txa³hẽ¹la². Nxe³sxã³ ha³lo²a² ko̱³ton³kxi²nẽ³kxan²ti³ Sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² te³nxa³wa². Ko̱³nxe³ti³ kãi³jah¹lo²sxa³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ĩ²li³te²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹hain¹jau³su² o²la³kxi²nũ¹hai¹nxa³wa². 14-15 Nxe³yãn¹ta¹ wã²nxũ̱h¹a̱in³nha²sxã³ yxo²kwa̱in³sãn²ki̱³ka³tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nũ²la² hã²wxãn³txa³ kãi²not3sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³te²kxa³ya̱n³tu̱³ti¹ hã²wxãn³txa³ ya³lu²nẽ³te³nãu³a¹ hxi²kan¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² yxau³ju³ta³nũ³a² ã³wih¹sxã³ yxau³ki̱³sxa³lho³la². Nxe³tãu³ãn²tu̱³ti¹ Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² nxe²e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³ĩ¹nhẽ³li¹. Nxĩ¹nha²kxai³ yxau³khai³nxĩn¹ju³ta² ã³wih¹sxã³ yxau²nxãn³so³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³hĩ̱³nx2na³la².
16 Jã¹nxe³ha²kxai³ txa²wã³tã̱³yah³lxi¹nha²kxai³ a³lxi¹nx2ta¹nha²wa². Wxa²ẽ¹nãu³ai²na² wã²nxũ̱h¹ ã³ke³tũ¹kxi²nyhah¹lxi³txa³hẽ¹la². 17 Ha³lo²a² wi¹te²a² yxo²ha³kxa¹ oh³nãn¹ta³ko³nãu³a¹ wxã³nũ¹nhẽ³lha²kxai³ ko̱³nxe³ju³ta² oh³nãn¹ta³ko³nãu³a¹ wxã³nũ¹nhẽ³lxa³ha²kxai³ nxe³te²ju²hẽ³la². Yen³kxai²na² wi¹te²na² sa²kxai³lu² u³je³na³ka² i³la³kxa² we¹jah¹la² hxi²ka² wxã³nũ¹nhẽ³te²ju²hẽ³la². Ĩ³ã̱³lxi³to³nha²te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ jah¹lai²li² hai³txi³ ã̱³lxi³to³nha²jah¹lo²su² te²sxa³yu²hẽ³la². A²nxe³jah¹lai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹lai²la¹wa². 18 A²nxe³jah¹la² hi²sen³su² wã²nxũ̱h¹lxi³ wãn³txa² ya²la³lyau³xa² ũ³hũ¹nẽ³lain¹na²hẽ³la². Nxe³jau³xan²tu̱³ sa²yxo²wet1so¹ki̱³sa²kxai³ ĩ³kaix1sa²so¹nẽ³na³la². Sũ̱³na² wẽ³sa² hxi²ka¹kxa² yã¹nxe³ti³hi¹tẽ³na³la².
Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²nha²sxã³ kãi³ki̱³jau³su²
19 Txa²wã³tã̱³yah³lxi¹lxa². A³lxi¹nx2ta¹nha²wa². Wãn³txai²li² wi¹la³ na³ka²kxi¹jah¹lxi³hẽ¹la². Wa³su³txi³ ain³kxi²nha¹jxah³lxi³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ wa³su³txi³ e³yah³lxi³sãn²txa³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ wa³su³txi³ yxai¹yhah³lxi³sãn²txa³hẽ¹la². 20 Nxe³sxã³ ĩ³xa̱n³ta³kxi²jah¹lai²li² hxi²kan¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹la³ kãi³te²sxa³yu²hẽ³la². 21 Nxe³jut3su² ha²kxai³ kuh³lxa³thin¹yah³lxin¹ju³ta² ã³na¹yah³lxi¹nha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ha³kxa¹ ã³na¹yah³lxi¹nha²kxai³ nxex3jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³yah³lxi¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ³tih³nxe³nx2ti³jau³xai²na² wi¹lhin¹sxã³ yxo²ĩ²jah³lxi³hẽ¹la². A²nxe³jau³xai²na² sa²kxai³lu² txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² sa²hau³ko³tẽ³jau³xai²la¹wa².
22 Nxe³sxã³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ã³ke³tũ¹kxi²nyhah¹lxi³txa³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txai²li² kwa² ain³kxi²yah³lxin¹ju³ta² wai³nxa³wa². Wãn³txai²na² yxo²ha³kxa¹ wain³txi³ sa²yxo²we¹jah³lxi³hẽ¹la². 23 Jã¹nxe³sxã³ wãn³txai²li² kwa² ain³kxi²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²hũ̱³nhĩ̱³nx2na³la². Nxe³te³nah¹lxi¹, es³pe²ya²ka³lo³a² ĩ²nha²te²hũ̱³nhĩ̱³nx2na³la². A²nũ²khai³nãu³a² ĩ²kxi²nha²hĩ̱³nx2na³la². 24 Ĩ²nha²sxã³ kwa² a³li³hĩ̱³nx2na³la². A³li³te²ãn¹tu̱³ti¹ a²nũ²khai³nãu³ai²na² ha²ya̱³kxa² a̱in³nha²hĩ̱³nx2nxa³wa². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³ kwa² ain³kxi²jah¹lo²kxai³lu² hai³txi³ Sũ̱³na² wãn³txa²kxai³lu² a̱in³so¹jah¹lo²su²hĩ̱³nx2nxa³wa². 25 Yxãn¹ta¹ es³pe²ya²ka³lo³a² wi¹lĩ²nha²kxai²nãn²tu̱³ ne³wã²na³nha²nxa³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²ai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wain³jau³su² ain³kxi²jah¹lo²su² kxa²yãx1hĩ̱³nx2na³la². A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wain³jau³su² ha²kxai³ ko̱³nxe³ju³ta² ã³wa²sut1sxã³ yxau³ha²kxai³ ne³jau¹xai²na² wi¹lain³nha²sãn²sxã³ hã²wxãn³txi³te²lxi³ sa²yxo²we¹thĩ̱³nx2na³la². Sa²yxo²wet1sxã³ kãi³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² wi¹lĩ²ai¹nhĩ̱³nx2na³la².
26 Jã¹nxe³jut3su² a²nũ²a² ĩ²li³te²a² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Txai²li² Sũ̱³na² wãn³txa² wain³txi³ yxo²ĩ²a¹xã¹. Wi¹lhin¹khaix1na¹xã¹. Nxe³ta¹ a²yxo²e³jau³xa² wai³nxa³kxai²nãn²tu̱³ a²ẽ¹nãu³ai²na² ã³ke³tũ¹kxi²nha²hĩ̱³nx2na³la². Wã²nxũ̱h¹ yxo²ĩ²nha²jau³xa² wai³nxa³wa². Wã³nxĩn¹te²sxa³yu²hẽ³la². 27 Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Txa²wã¹wĩ³nu²su² ha²kxai³ yxo²ĩ²ki̱³ju³ta² ten³kxi²nẽ³na³la². Nxe³kxa²yu³su² sai³ki³nãu³xa²su² ta̱³nxa² tu¹ha² wha³te̱³son³te³su² ta̱³nxa² a²wẽ³sãi¹yah³la² ya³lu²kxi²ta¹ka³lxu³su² te²su² ta̱³nxa² ĩ²ain¹kxai²nãn²tu̱³ ai³sxã³ ã³non²ta³kxain¹ju³ta² wain³ni² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ã³na¹kxai²nãn²tu̱³ wain³ni² nxe³te²ju²hẽ³la². Jã¹nxe³jut3su² nxe² kãi³kxai²nãn²tu̱³ yxo²ĩ²nha²kxe³ju³ta² wã³nxĩn¹te²ju²hẽ³la². Ju¹ta² Txa²wã¹sũ̱³na² ten³na³la².