Filemõ
1
Fi³le³mõ²ah³lãi³. Txai²li² Pau²lah³lo²na¹xai²na² ain³kxi²san¹jau³nũ³a² ũ³wha²li¹la¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jah¹lo²su² na¹ha²kxai³ ũ³tĩ¹kxi²sain¹na²hẽ³la². Nxe³jah¹lo²sa¹wa². Txa²wã¹lon³na² Ti³mo²jah³la² ya³sxã³ ũ³wha²li¹le¹nx2ti³nha¹wa². Fi³le³mõ²ah³lo² ĩ³nxa² txa²ya̱³lxi¹nha²kxai³ wa³kon³kxi²ki̱³tai¹ti²tu³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹lhen³txi³ki̱³tai¹ti²tu³wa². A²nxe³sxã³ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² wxa²sxi²ha² ã³nũ²kxi²te²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² yxo²ha³kxĩ³nxa¹ ne³ka²kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ A³fi²a³ka³lxa² txa²wã¹wã³tã̱³ta²su² ha²kxai³ Ar³ki²po³jah³la² so³ta²to²jah¹lan²tu̱³ nxe³te²su² te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹lhen³txi³ya³sain¹jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe² ne³ka²kxi²sah¹lxi³hẽ¹la².
Nxa¹ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³ya³sxã³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³si¹hi² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa³lxi³si¹hi² nxe³nx2ti³si¹jau³su² ten³sa²sĩn¹nha²wa².
Pau²lah³lai²na² a²yxo²wãn³txa² Sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²jau³su²
Fi³le³mõ²ah³lãi³. A³lxi¹nxa²ha¹wa². A³lan²ta² hãi¹nxe³ti³xa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²xai³nx2to³ha¹wa². Ain³nxa²lxa¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²to³ha¹wa². Wxa²ha³ta̱³nxa² ain³kxi¹xi¹nx2to³ha¹hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²te²nãu³xa² ha³kxa¹ a³lxain¹to³ta¹hi¹nhẽ¹la². Je³su²jah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lo²su² ha²kxai³ kãi²non³sxã³ yxo³ĩ²ta¹hi¹nhẽ¹la². Jã¹nxĩn¹jut3su² ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²to³ha¹wa². Wxãi²nãu³ ĩ³nxai²na² txai²na¹xai²na² nxe³sxã³ yxo²ĩ²ki̱³sa²kxai³ hãix1te²ten³ti³ki̱³tã³la². Nxe³ha²kxai³ Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³ki̱³sa²kxai³ hãix1te²ten³te²ti³ yxau³ki̱³tã³la². Nxe³nũh¹ki̱³sa²kxai³ yen³kxa² wi¹te²a² ũ³hũ¹nẽ³na³la². Nxe³ju³tai²li² ã²la² kãi²non³te³lhxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²to³ha¹wa². Txa²wã³tã̱³xãi³. A³lxi²khai¹nxa²ha¹nha²wa². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ha³kxa¹ ã²la² kãi²non³sxã³ a³lxai¹nĩ¹nha²kxai³ ka³li¹txi²san¹nha²wa². Ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹san¹nha²wa². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nain¹ta¹hi¹nhẽ¹la². Nxe³na¹jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²to³ha¹wa².
Pau²lah³la² hxi²ka² O³ne²si³mo³ah³la² ũ³sa²si¹hã³xi²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²xai³ki̱³sa²kxai³ lo³nxe³nyhu¹ki̱³tã³la². Nxe³ha²kxai³ wãn³txa² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹tu¹wa². O³ne²si³mo³ah³lai¹tã² he¹hĩ¹nai³tã² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹tu¹wa². Nxe³na¹ha²kxai³ Kris²tu³jah¹lai²na² ĩ³kaix1sa³sxã³ ne³ti³hit1su² te²su² ha²kxai³ txai²na² sa²kxai³lu² hxi²kan¹txi³ kwa³na³nxa²hĩ̱³na¹wa². Yxãn¹ta¹ a³lxi²khaix1nxa²ha¹nha²wa². Nxe³nxa²ha¹ha²kxai³ hãi¹sxã³ ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹tu¹wa². Txai²na¹xai²na² Pau²lah³lo²na¹xai²na² yah³lon¹jah¹lo²na¹xai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²a¹ha²kxai³ ũ³tĩ̱¹kxi²sain¹jah¹lo²na¹xai²na² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹tu¹wa². 10 O³ne²si³mo³ah³lai²li² wa³kxẽn³yah³lo²lo³kxi¹nxa²jah¹lai¹tã² txa²wẽ³sa²yã¹nx2na³la². A²nxe³jah¹lai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Ũ³tĩ̱¹kxa² wxe³sain¹tãu³a² jah¹la² ne³khauh²xi²na¹hẽ³la². Ne³khauh²xi²sxã³ Kris²tu³jah¹la² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³ha¹hẽ³la². Nxe³nũ²la² ĩ³yau¹ũ³ha¹tãu³a² yxo²ĩ²ã³si³wxe³na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ txa²wẽ³sa² khai³xa² yã¹nx2na³la², O³ne²si³mo³ah³la²sa³. 11 A²nxe³jah¹lai²li² a²kxã³nxai³tã² ko̱³nxe³ti³hin¹khai¹yxe¹nxa²na²hẽ³la². Sa²yxo²ã³nxa²sxã³ ih³saun³nxa²tai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ kwẽn¹tai²na¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ² ã³si³wxe³ha²kxai³ ã³non²ta³kxi²sa²ju³ta² wi¹kãi³ũh¹sa²na³la². Txai²na¹xai²na² wi¹lhi²nxũ¹sa³ha²kxai² wxãi²na² wi¹lhi²nxũ¹nxa²ha²kxai³ nxe³ki̱³tã³la².
12 Nxe³ha²kxai³ ĩ³si¹ha¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³xi²na¹tu¹wa². Txa²ẽ¹nãu³ai²na² a³lxi²khaix1sa³kxan²ti³ ũ³hũ¹xi¹nxa²ha¹tu¹wa². 13 Ti¹ai²li² yxau³ya³sa²ju³ta² ten³sa³nha²wa². Ũ³tĩ̱¹kxi²sai¹nha²kxai³ yxau³na¹tãu³a² kãin² ã³non²ta³kxi²sa²na³la². Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² ĩ³hen³txai¹na¹ha²kxai³ tĩ̱¹kxi²sain¹na²hẽ³la². Nxe² tĩ̱¹kxi²nha²sxã³ yxau³na¹tãu³a² ã³non²ta³kxi²nuh¹san¹ju³ta² ten³khaix1sa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ u²lyxau¹nha²kxai³ hxi²kan¹nxã²nxa³hẽ¹la². Nxe²nxa³ha²kxai³ jah¹la² O³ne²si³mo³ah³la² kãin² ã³non²ta³kxi²sa²na³la². 14 Nxe³yãn¹ta¹ ã³non²ta³kxi²san¹ju³ta² kwa³na³nxa²hxa³lho³la². Wã²nxũ̱h¹ ten³nxa²kxai²nãn²tu̱³ nxe³sih¹nxa²ha¹jau³su² te³nhĩ̱³na¹wa². Hãi¹sxã³ ten³nxa²kxe³su² nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ yxau³sxã³ ã³non²ta³kxi²sa²hĩ̱³nx2na³la².
15 A²kxã³nxai³tã² ih³saun³nxa²lxi³tai¹ti²tu³wa². I³la³kxa² ka³lxa¹txi³ tĩ¹kxi²nũ¹nxa²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ hĩ¹na² wxa²li¹xi²nũ¹nxa²tu¹wa². Hai³txi³ jã¹nxe² ih³saun³nxãn²nxa³lho³la². Kan²txi³ yxau³nũh¹nxa²tu¹wa². 16 A²nxe³jah¹la² wa³kxẽn³yah³lo²lo³kxi¹nxa²jah¹lo²su² nxa³lho³la². Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ha²kxai³ txa²wã¹lon³yah³lai²la¹wa². A³lxi²khaix1na¹kxah³lo²su² na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ a³lxi¹nxa²ju³ta³nũ³a² kãi²non³tu¹wa². Wa³kxẽn³yah³lo²lo³kxi¹nxa²jah¹lo²su² ha²kxai³ Kris²tu³jah¹la² wãn³txa² yxo²ĩ²ha²kxai³ wxa²lon³su² ha²kxai³ nxe³jah¹lai²la¹wa².
17 Txai²na² wxãi²na² nxe³sxã³ ya̱³lxi²khaix1nyhu¹ki̱³tã³la². Nxe³nyhu¹ki̱³sa²kxai³ wxã³sĩ²nxa²ha¹ke³la³te²kxai³ wi¹lhit1sxã³ ã³wih¹si¹san¹jau³su² e³kxi²sa³hĩ̱³nxa¹lxa². Te²yã¹nxe³sxã³ O³ne²si³mo³ah³la² wi¹lhit1sxã³ ĩ³xi²si¹hin¹jau³su² ĩ³ye³kxi¹txai¹nhẽ³la². Ĩ³ka³lih³kxi²ti³ten³san¹kxai²nãn³tu̱³ wi¹lhit1sxã³ ĩ³xi²ti³hit1txai¹nhẽ³la². 18 A²kxã³nxai³tã² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nxa²tai¹ti²tu³wa², O³ne²si³mo³ah³la²sa³. Nxe³kxa² yo³ha² yen³kxa² kãi³kxi¹nxa²kxai³tã² a²yo³ha² wã³kon³kxai²nãn²tu̱³ ũ³yho³hi¹nxa²ha¹tu¹wa². 19 Txa²hxi²ka² ĩ²wha²li¹la¹wa². Nxe³na¹te³nah¹lxi¹:
— Txai²li² Pau²lah³lo²na¹xai²na² ũ³yho³hxi²na¹txã³nxa² ũ³wha²li¹lye¹nxa²ha¹wi¹. Nxa¹wa². Nxa¹jau³su² yxãn¹ta¹ a²kxã³nxai³tã² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nxa²ha¹ha²kxai³ yxo²ĩ² ã³si³wxen¹tai¹ti²tu³wa². Ĩ³yau¹ũ¹nxa²hxa³ke³la³te²kxai³ hai³txi³ yxo²ĩ²hĩ̱³nx2nxa³lxa². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ ka³te̱³na² wi¹tãu³la³ yũ¹lxa². A²nxe³jut3su² ne³wã²na³txa³hẽ¹la². 20 Txa²wã³tã̱³xãi³. Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ĩ¹nha²kxai³ ain³kxi²sẽ¹la². Kris²tu³jah¹la² ã³yu³txi²nyhu¹sxã³ yxau³ki̱³sa²kxai³ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹sẽ¹la².
21 Nxe³na¹jut3su² ũ³wha²li¹le¹nxa²ha¹wa². Wãn³txa² ũ³wha²li¹la³kxi¹nxa²ha¹jau³xai²na² ain³kxi²san¹jau³nũ³su² yxo²ĩ²nxa²ha¹wa². Nxe³kxa²yu³su² ã²la² kãi²non³sxã³ wet1sa³tũ¹xã¹. Nxa²ha¹nha²wa². 22 Jã¹nxũn³na¹ju³ta²sa¹ sxi²ha² sxa³sxã³ ãu³xi²na¹thĩ³nũ³a² ãu¹la³kxi²sa²hẽ³la². Nxe³sxã³ ũ³tĩ̱¹kxi²sain¹ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³nai²li² ĩ³hen³txĩ¹nha²kxai³ ain³kxi¹nxa²tu¹wa². Ain³kxi¹nxa²kxai²nãn²tu̱³ ã³ta³lu³txi²sain¹tu¹wa². Wxã³sxĩ²nxa²ha¹ju³ta³nũ³a² ĩ³hau³ko³tũh¹sain¹tu¹wa².
Pau²lah³lai²na² a²ne³ki³san¹jau³su²
23 E³pa³fra²sah³la² sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ̱¹kxain¹jah¹lo²su²nũn³na³la². A²nxe³jah¹la² a²ha³ta̱³nxa² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nxa²nũn³na³la². 24 Te²yã¹nxe³sxã³ txa²ya̱³lxa³nãu³xa² sa²kxai³lu² Mar²ko³jah¹lai¹tã² A³ris³tar²ko³jah³lai¹tã², Te³ma²sah³lai¹tã², Lu²kah³lai¹tã² nxe³ain¹sxã³ a²ha³ta̱³nxa² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nxain¹nũn³na³la².
25 Jã¹nxa¹jut3su² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³tu¹wa². Jã¹nxa¹jau³su² txai²li² Pau²lah³lo²na¹xai²na² ta³lu²na¹wa².