16
La tilau vikapopo la uati ale ge suli la lotu oio e Ierusalem
Eau veia ge vikara matagaga soio tamutou te la tilau vikapopo la uati ale ge suli la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru oio la gale e Iudea, egite pou la savelela. Amuto ge igo molia mai eau veitia giteu la lotu tomi oio la gale e Galesia veia egite ge igoa. Te la haro tabu tomi, amuto ge tau raragi la galevi la uati bakisi tamutou isasasa, mai isa pogati la uati uru, eia ge tau raragi la uati ale uru, mai ge ouka, eia ge tau raragi la uati ilua moli. Amuto ge tau raragia mai ele, mai eau ge guvi, amuto kamati ge marapa te la tilau vikapopo la uati. Ale eau ge gomai tamutou, eau ge kekesi bakisi la vikara matagagala, ge abia giteu la bilalaha ale amuto hiloviti egiteu, eau ge baha egiteu soio e Ierusalem, egite ge vahari tomi la uati tamutou. Mai la igogolu taku tai bakisi ge oio e Ierusalem koramuli eau tai ge goio vola, egite soioge ge tilimuliau soio e Ierusalem ele.
E Pol masagea veia ge hari lalai egiteu e Korin
Eau ge goio muga e Masedonia, mulimuli eau ge goio tamutou ele. Eau soioge ge pou tabaa bakisi tamutou, kara la leavala ge kaluvu, te la mahati eau ge hiliti taro lou amutou, amuto ge tataro tigiau soio te la tuluga taku lou soio te la gale isahari. Eau kama masaga ge pariri, ge gomai hari tamutou veia ge pou golo moli, ge tuga lou. Eau veia ge igo seselea mai ale eau veitia, ge pou tabaa sesele, mai La Uru ge masagea. Eala moli eau veia ge pou tabaa muga omai Epesas, kara te la haro La Pentikos, la vuhula la gauru omai kopeti ale eau ge vauru la igogolu te Kraist. La igogolu uru omai, egiteu tai ale vigima soio te la igogolu te Kraist, egite tai usu. Eala eau veia ge pou muga omai Epesas ge igogolu vagari muga lou omai.
10 Mai e Timoti ge hari lalai amutou, amuto ge baumuli tigia, la vuhula eia tai la bilalaha te La Uru mai eau. 11 Isa umala ge vile e maura. Amuto ge suli tatahoa, amuto ge baha taro tataho taia, veia eia ge gomai rivu lou taku, la vuhula eau pou tali e Timoti miteu me tabarabara gatou te la igogolu te Kraist isahari lou ele, veia egite ge beu loua somai taku.
12 Tio, la merera isa lou, eia te tabara gatou e Apolos. Eau tutu tola vagariale Apolos ele veia eia ge vikapopo legiteu e tabarabarala te Kraist ale gomai tamutou, eala moli eia kama masaga. Mai eia ge raragi tigi veia ge tuga, eia tai ge gomai tamutou.
La tapasi la vikararala
13 Taritigi amuto ge mata rara, amuto ge magiri vagari te la tautaulailo tamutou soio te Kraist. Amuto ge vagari moli, amuto umala ge taga. 14 Me amuto ge vipuhi tigi tataho te la isale Kraist, la vulovulo la gilogo ge volu oio tamutou ele.
15 Amuto rovia veia e Stepanas megiteu la karakara tetala, pala muga te la valalua tomi oio la gale e Akaia, egiteu ele vulo halaba soio te Kraist. Egite suli pepeho la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru, egite kama gabutatala isa lou la paga. Eala, eau tutu tola vagaria mutou e tabarabaragu ele, 16 veia amuto ge roromuli la valalua ale taritigi mai egiteu ele, me egiteu tomi ale visuli baoli legiteu te la igogolu te Kraist. 17 Ale e Stepanas, e Portunatas me Akaikas gomai hari lalaiau, eau sagege pepeho, la vuhula amuto e Korin kama koramulia ge gomai, eala moli egite taho tolu gilemulitiagu la pulolou tamutou veia la mahulila tamutou eia taritigi moli. 18 Egite vimata kaseka lou eau, me egite ge beu loua soio tamutou, egite soioge ge vimata kaseka tai amutou. Taritigi etato ge matagaga veia egiteu la tahalo sesele te Kraist, etato ge togo egite.
19 Egiteu la valalua me hatavivile te la lotu tomi te la gale Esia, egite toi la haro sesele soio tamutou ele. e Kuila mira me Prisila tai, egira veia mutou la haro sesele te la isa La Uru gatou, me egiteu la valalua me hatavivile tomi tai ale lotu vikapopo oio la luma tegirua. 20 Egiteu tomi e tabarabara mutou te Kraist ale omai Epesas, egite tai toi la haro sesele soio tamutou e Korin. Taritigi amuto ge vilapu lima te la isale Kraist mai la vulovulo gatou ale tetala.
21 Eau, e Pol, eau kekesi la merera alele me la limagu sesele.
22 Mai isa kama ge rovi sesele La Uru veia ge pou la tilogo me la gilogo soio tetala, eia ge vilua! La Uru e Iesus, taritigi eme ge gomai hari!
23 Taritigi la gilogo te La Uru gatou e Iesus, eia ge pou tamutou tomi. 24 Te la isale Kraist Iesus, eau e Pol tai baha la merera la gilogo taku somai tamutou. Eala moli ele.
Eau e Pol.