2
E Kraist eia la sosole la luma te La Tahalo Uru
Taritigi amuto ge piligi taro la vulovulo la iruru tomi, umala amuto ge pou tavu la gabutatalala ale kama kokora soio tegiteu e tabarabara mutou. Umala amuto ge visigolo, umala amuto ge tutugolo veia amuto taritigi, umala amuto ge hate saga tavu la golugolu tegiteu ale isapolo, umala tai veia amuto ge veimulimuli egiteu e tabarabara mutou. Eala moli amuto ge tuha tavu vagari moli la merera te La Tahalo Uru, mai la pepeso eia tuha tavu la susule tilala veia ge susua. Mai amuto ge liu bibibi la merera te La Tahalo Uru, amuto ge tubu tataho, la kalulu mutou ge mahuli. La vuhula, amuto mai ale tomu lalaiti la gilogo te La Tahalo Uru veia eia malama.
Taritigi veia amuto ge tuga tavu La Uru, eia magiri mai la tori, eia mahuli. Egiteu la valalua la iruru egite muku piletia veia eia kama taritigi, eala moli La Tahalo Uru hilovitia veia eia la riau sesele tetala. Me amutou tai ale tetala, taritigi amuto ge sugu taro la mahulila tamutou soio te La Uru, amuto ge mai la sosole la luma tetala, eia ge vimagiri amutou, amuto ge la tahalo la marokala ale ge sau tola la lotu tetala, amuto ge vaisale bibibi seselea te la isale Iesus, eia ge isu la vaisalela tamutou ele.
Mai sesele la merera te La Tahalo Uru te La Buk Tabu Ale Pala, eia tovo mulia giteu e Iuda te la guluvi te Latula mulimuli, eia veia maie:
Hiloa, eau hiloviti isa la sosole ale taritigi,
veia te la mautu tegiteu
la valalua me hatavivile taku,
eau ge tigi la luma.
Mai isa ge gabu tikumu la sosole taku
veia eia ge vimahulia, eia kama ge galo,
la vuhula la sosole la luma taku eia vagari sesele.
La sosole te La Tahalo Uru, eia mata mai ale taritigi tamutou ale tautaulailo tetala, eala moli egiteu ale kama gabu tikumua, egite ge hilo la merera te La Tahalo Uru isa lou, eia ge puru soio tegiteu. Te La Buk Ale Pala, La Tahalo Uru viteteli egiteu e Iuda ale sau tola la igogolu tetala, eia veia giteu maie:
La sosole ale amutou la valalua la tiligi la luma taku, amuto muku piletia veia eia kama kokora,
eia igoie magiriti kabili,
eia bole tomiti la tikumu la igogolu taku.
Eala moli egiteu ale kama lolo
la merera te La Tahalo Uru,
egite ge tutuaki ovola, egite ge boru.
Sesele, egite kama lolo La Tahalo Uru, egite kati vahiliti tigi la igogolu tetala, la vuhula egite touti la merera tetala, eala egite viluati, la viputumulila te La Tahalo Uru ale magiri palati te la silokola eia mai ale puruti soio tegiteu. Eala moli amutou ale tetala, amuto kama mai egiteu alele, ouka. La Tahalo Uru, eia hiloviti amutou veia amutou la maratatila tetala sesele. Amutou la tahalo me la tavile ale maroka te La Tahalo Uru, amutou la valalua me hatavivile la matagaga, amutou tetala seseleti. Eia hiloviti amutou veia amuto ge veipala la igogolu tetala ale uru, eia tola taro amutou loio te la maligoma veia amuto ge pou la balavala te la matagaga tetala ale taritigi pepeho sesele. 10 Pala, amuto kama la valalua me hatavivile tetala, amuto logala moli, eala moli eia tolati amutou soilo veia amuto ge tetala seseleti. Pala, amuto kama rovi la gilogo tetala, eala moli igoie amuto sau tolatia, amuto matagaga tatahoti ovola.
Etatou la bilalaha moli te La Tahalo Uru
11 Amuto tabarabaragu, amuto pou la mosi moli omai te la mahulila te la vovo, eala eau kaka vagari sesele amutou veia amuto umala ge gotigu rivu lou veia ge pou tavu lou egiteu la vulovulo te la vovo ale kama kokora, la vuhula egiteu la vulovulo alele mai ale vaubi bibibi soio te la kalulu mutou veia ge bilia. 12 Amuto rovia, amuto pou kabili tegiteu la valalua la maligoma, eala eia taritigi pepeho veia la pulolou tamutou ge maroka tataho veia mai mulimuli egite ge saupupu amutou, egite ge mata kilala tigi te la vulovulo mutou ale taritigi, egite ge vuvulo, egite tai ge vaisale La Tahalo Uru te la haro ale eia ge beu loua.
13 Taritigi amuto ge pou tataho, amuto ge gabutala tigia veia amutou la valalua me hatavivile te La Uru, amuto ge roromuli tataho egiteu la valalua tomi ale oata tamutou, egiteu la mulugaluga tomi ale sau tola e gavman te la isale Sisa, eia la uru mutou omai te la maututula. 14 Amuto ge roromuli tai egiteu la mulugaluga tomi, mai egiteu e mesistret ale pou te la kiloli la iruru soio tegiteu ale kama kokora, egite pou tai te la vei tatahola soio tegiteu la valalua me hatavivile ale taritigi. 15 Amuto ge pou tataho mai ale eau veitia mutou ele, la vuhula la masasagala te La Tahalo Uru soio tamutou, eia maie: Eia masagea veia la vulovulo mutou ale taritigi eia ge taho robo la vikara bububula tegiteu la valalua me hatavivile ale gima la valolo te Kraist ale taritigi.
16 Amutou la valalua me hatavivile te Kraist moli sekela, eala amuto kati ligi lou te la merera te la tahalo isasa, eala moli amuto umala ge gabutatalea veia amuto ge mulimuli bulalahu la gabutatalala tamutou isasasa. Eia kama koramuli taia veia amuto ge pou kokovu te la vulovulo isahari ale kama kokora, veia amuto mavulahati te la merera te ururu, eala amuto ge mulimuli bulalahu la gabutatalala tamutou. Eala moli eia taritigi pepeho veia amuto ge pou tataho mai la bilalaha te La Tahalo Uru sesele. 17 Togo la valalua me hatavivile tomi, vipuhi tigi tataho me egiteu la valalua me hatavivile tomi te Kraist, gabu tikumu La Tahalo Uru, sau tola tai la tilogo ale uru soio te la mulugaluga te gavman tamutou.
Etato ge sovei e Kraist
18 Mai la igogolu taume eia la igogolu la bilalaha, eme ge roromuli tataho la merera tomi te la uru taume, eme ge togoa. Mai eia ge taritigiamu, eme ge togoa, mai eia ge kaharare taiamu eme ge togoa, eme kama ge tou. 19 Mai eme ge igoa maie, La Tahalo Uru ge vibalavame, la vuhula oio te la vulovulomu ale taritigi, ale eme kama vikara papai te la kaharela te la uru taume, eme veipalatia mai ele veia eme rovi la masasagala te La Tahalo Uru tavume. 20 Mai eme ge vareagagi moli, la uru taume ge kuemei, me eala eia kama koramulia veia eme ge vei tataho loume veia eme magiri vagari, la vuhula eia kueme te la kiloli la vareagila taume lou. Eala moli mai eme ge pou tataho, me la uru taume ge kue bulalahu molime mai te la igototolola tetala lou, ale La Tahalo Uru ge hiloa, eia ge vibalavame oio vola, la vuhula eme pou makovu moli te la iligiligi. 21 Ale la tilola te La Tahalo Uru tavu etatou mai ele, veia etato ge pou makovu moli te la viligiligila mai e Kraist. Eia gabu la iligiligi ale uru veia ge turia gatou la gauru ale taritigi oio vola, veia etato ge mulimuli la vulovulola ale taritigi. 22 Eia la iruru ouka oio tetala, eia kama rovi la vikarara la visigologolola tai. 23 Ale egite goio vikara bareala, eia kama koli la merera tegiteu. Eia gabu la iligiligi ale uru pepeho, eala moli eia kama igo totolo egiteu veia ge koli bara la iruru tegiteu soio tetala. Eala moli eia sugu taro moli la mahulila tetala soio te La Tahalo Uru ale matata, eia ge mata muli la vulovulo la valalua me hatavivile tomi. 24 E Iesus, eia bole la iruru tegatou tomi oata te la tauvalautu, eia gabu la iligiligi ale uru pepeho veia etato ge vulo taro sesele la vulovulo la iruru, veia etato ge rovi la vulovulo ale matata te la mahulila tegatou. La iligiligi ale te Iesus, me la kasosola ale pagegele, eia vimahuliti amutou. 25 Amuto pala ruru vulovulo moli mai egiteu la sip ale kavovou bulalahu moli, la gabutatalala tegiteu ouka, egite ruru soio la hohoi. Eala moli te la imamala ale igoie, amuto beutia soio te La Tahalo La Vibaumuli tamutou, eia La Tahalo La Vibaumulila te la kalulu mutou tomi isasasa, eia ge sau tola amutou.