2
La igogolu te Pol ale pala oio tegiteu, eia sesele
Amuto tabarabaragu, amuto rovia ale pala amite hari lalai amutou, la igogolu tamiteu oio tamutou eia sesele, amite kama valolo bulalahu. Amuto rovia veia oio la mautu e Pilipai, egiteu la valalua la gima, egite viligi amiteu, egite vile malago sesele amiteu, mulimuli ovola amite goio tamutou ele oio e Tesalonaika. Amite taga, eala moli La Tahalo Uru tegatou eia vivagari amiteu veia amite ge valolo moli amutou, amite kama ge taga. Amite igo seselea mai ele, amite vei matagagea mutou mai ele veia la valolo ale taritigi eia loio sesele te La Tahalo Uru. Me usu pepeho oio la mautu tamutou ele, egite vaubi somai tamiteu, eala moli amite kama taga, amite vagari tavu moli la valolo. Me ale amite valolo amutou te la isale Kraist, amite igogolu sesele, amite kama visigolo, amite kama veia ge vauru lou amiteu, amite kama veia ge abi tai la uati tamutou. Amite tai kama galo te la masova la mererale veia la paga ale amite kama rovi la masovala amite ge veipala bulalahu molia soio tamutou, ouka. Ale amite valolo amutou, amite vikara moli te la masasagala te La Tahalo Uru, ale eia sugu taroa miteu la merera la mahulila tetalale veia amite ge valolola. Amite kama valolo veia la valalua ge vei tataho amiteu, eala moli amite vagari veia ge visagege La Tahalo Uru te la igogolu tamiteu, eia mata muli la gabutatalala tamiteu, eia rovia eia taritigi moli. Amuto rovi molia, me amite ge toi sesele taia soata te La Tahalo Uru, amite kama ali la ilo mutou, veia amite ge abi la uati tamutou. Eia sesele moli, La Tahalo Uru rovia. Amite kama magiri te la valolo veia amutou me la valalua isahari lou ge bole vauru la isa miteu, ouka.
Sesele, amite la bilalaha te Kraist, me eia koramulia mai ele veia amite ge kaka amutou bakisi la ilali ale amite pala pou oio tamutou, eala moli amite kama masaga, la vuhula amuto soukama ligi le amiteu. Eala moli amite vibaumuli tataho amutou mai la tavile ale eia baumuli e latula. Amite gogo pepeho amutou, mai alele amite kama masagea veia ge valolo moli amutou, amite masaga taia veia ge pou sesele kabili tamutou, veia amite ge suli pepeho amutou tomi isasasa. Amuto tabarabaragu, amuto soioge so gabutatala ale pala amite igogolu vagari te la haroharo me te la logologo tomi tai veia amuto kama ge vavala le amiteu ale pala amite pou oio tamutou ele, amite valolo le amutou la merera te La Tahalo Uru. 10 Amuto hilotia, me La Tahalo Uru tai hilotia, ale amite pou pala oio tamutou la valalua me hatavivile te Kraist, amite pou tataho moli, la vulovulo miteu maroka tomi moli, amiteu la iruru ouka. 11 Amuto rovia veia etato vipou tomi, etato mai e tau me latatu sesele. 12 Amite suli le amutou la merera ale taritigi pepeho, amite tutu tolea mutou veia amuto ge pou tataho moli, mai la pulolou ale koramuli la tahalo sesele te Kraist. La vuhula La Tahalo Uru, eia tolati amutou soata te la pulolou te la balila veia amuto ge pou la matagaga uru tetala.
13 Eala amite toi bibibi la vaisalela soata te La Tahalo Uru, la vuhula ale pala amuto loloti la valolo te la isale Kraist te la hare miteu, amuto lolo seseletia veia ale kama la merera te la vovo, ouka, ale la merera sesele te La Tahalo Uru, eia igogolu oilo te la tia gatou tomi la valalua me hatavivile tetala.
14 Amuto tabarabaragu, la viligiligila eia sibitala tavu tai amutou, mai ale pala eia sibitala tavu egiteu la valalua me hatavivile te la lotu ale oio e Iudea. Ale igoie egiteu la valalua tamutou viligiligi amutou, mai moli egiteu la valalua e Iuda pala viligi egiteu e tabarabara giteu. 15 Egiteu e Iudale, egite bili tomi egiteu la bilalaha te La Tahalo Uru ale pala, egite bili taro tai e Kraist, me ale igoie egite pitaro amiteu ale valolo te la isala. Ale mai ele egite igo hate mamasi La Tahalo Uru. Me egite gima la valalua tomi, 16 ale egite veia ge magiri robo la merera la mahulila te La Tahalo Uru veia la valalua la maligoma ale kama e Iuda, egite kama ge loloa, La Tahalo Uru kama ge vimahuli egiteu. Mai alele, egiteu e Iuda tau vikapopo la iruru tegiteu, me la iruru tegiteu mapaiti. Alele la igototolola te La Tahalo Uru eia pigi robo seseleti egiteu.
E Pol masaga pepehoa veia ge hari lalai lou egiteu
17 Amuto tabarabaragu, ale pala la valalua la gima basimulitiau loio tamutou, ale igoie eau vagari veia ge hari lalai lou amutou, eala moli ouka. Eala moli la gabutatalala taku eia soloio tamutou ele. Etato vipou baati lou mai ele, eau pou mai la tulagola sesele. 18 Eau, e Pol, me amiteu la bilalaha tomi, amite tovo lalaia vaka usu veia ge goio tamutou, eala moli e Satan eia magiri robo pasi la gauru tamiteu. 19 Me amite gabu pepeho pasi amutou mai ele, la vuhula amite lege sisigi pasi le amutou, ale amuto tilimuli tatahoti e Kraist. Ale e Iesus Kraist, La Uru gatou, eia ge beu loua, amite ge sagege sesele le amutou te la haro ale etato tomi ge magiri te la lagula. 20 Amite ge vaabi le amutou soio tetala mai la mapa, mai la vuliti tamiteu.