5
Etato ge pahutu tigi te la haro ale e Kraist ge beu rivua somai
Eala moli amuto tabarabaragu, eau kama gabutatalea veia ge kekesi matagagea mutou te la tapasi la haro ale e Kraist ge sibitala lou ovola. Eau kama koramulia veia ge lapu matagaga la gabutatalala tamutou mai ele, la vuhula etato tomi rovia veia la tapasi la harole, eia ge guvi karutu moli, mai la tahalo la pakalila, eia gala keke soio te la mautu te la logo veia ge pakali. Te la imamala alele la valalua me hatavivile ge veia mago “Taritigi pepeho, la tasi malimaliti”, eala moli la viluala ge sibitala karutu soio tegiteu. Eia ge sibitala sesele, mai la tavile ale savu, la iligiligi la piligo ge sibitala tavu seselea, eia kama koramulia ge hele taroa.
Eala moli amuto tabarabaragu, amuto kama pou te la maligoma veia amuto ge karutu te la guluvi te Kraist mai egite karutu la tahalo la pakalila ale gala kekeke. Amuto sibitala halabati te la matagaga, eala amuto masaga moliti la matagaga, mai la haro ale e Kraist ge beua. Eala, amuto kamati vagari tavu la maligoma. Mai alele eia kama taritigi veia etato ge mavuta, etato kama ge raragi mai egiteu la valalua la maligoma. Taritigi etato ge mata kaseka, etato ge baumuli tataho la vulovulo gatou mai ele. Te la logo, la paga maligoma, la valalua isahari mavuta, egite kama raragi te la paga ale guvi karutu, me egiteu isahari liu paua. Eala moli etato ale pou te la matagaga, eia kama koramuli etato ge tilimuli la vulovulo la maligoma mai alele. Etato ale rovi la matagaga, taritigi etato ge pahutu moli, etato ge gabu tikumu la merera te Kraist, ge sau tola molia ale eia veia ge vimahuli etatou. Etato ge vipuhi tigi tai, me la vulovulo gatou tomi ale taritigi ele ge galiau robo etatou. La vuhula eia kama la tilau te La Tahalo Uru veia etato ge vilua vikapopo legiteu la valalua la maligoma ale eia ge vilai egiteu, ouka. Eala moli la masasagala te La Tahalo Uru eia maie veia e Iesus Kraist ge vimahuli etatou. 10 La Uru gatou ele, eia peho robo etatou veia mulimuli la valalua me hatavivile tomi tetala ge pou vikapopo leia, etato ale so mahulihuli, me egiteu tomi tai ale pehoti. 11 Mai alele, eia taritigi veia amuto ge visuli baololi le amutou la merera ale taritigi ele, mai ale amuto ge vivagari lou amutou ele. Me eau rovitia veia te la pulolou tamutou oiole, amuto oio tilimuli seseletia mai ele.
La tapasi la merera
12 Amuto tabarabaragu, eau kaka amutou veia amuto ge togo egiteu ale La Uru vipou egiteu veia ge la mulugaluga la lotu oio la mautu tamutou ele. Egite vavala, egite vibaumuli amutou, egite vimatata tai la vulovulo mutouo. 13 Amuto ge togo egiteu, ge puhi tigi tai egiteu, la vuhula egite igogolu vagari kabili tamutou. Taritigi tai veia amuto tomi ge vipuhi tigi.
14 Me eau tutu tolea mutou e tabarabaragu veia amuto ge viteteli egiteu ale tuha malulu, ge vivagari tai egiteu ale tataga, ge suli tai egiteu ale kama magiri vagari. Amuto ge suli tataho egiteu e tabarabara mutou tomi mai ele, kama ge igo totolo harari.
15 Amuto ge baumuli tigi la vulovulo mutou veia umala isa tamutou ge koli la iruru ale e tabarala igotia soio tetala. Eala moli amuto ge visuli baoli, ge suli tai egiteu ale kama rovi la lotu.
16 Amuto ge sagegege moli te la haroharo tomi. 17 Amuto ge toro moli te la kilaka soata te La Tahalo Uru, amuto ge kaka bibibi moli, kama ge maila. 18 Mai la paga isa ge sibitala tavu amutou, amuto ge vei tataho moli La Tahalo Uru ovola, amuto kama ge gabutatala papai. La vuhula la masasagala te La Tahalo Uru soio tamutou eia mai moli ele, veia la tia mutou ge malilo tataho te Kraist.
19 Amuto umala ge bili la tivura La Kalulu La Marokala, eia igogolu oilo te la tia mutou ele. 20 Umala amuto ge vile tai la merera tegiteu ale veipala la merera te La Tahalo Uru. 21 Eala moli la vulovulo tomi moli, amuto ge mata mulia veia eia taritigi ka ouka. Mai alele, la vulovulo ale taritigi, amuto ge sau tola vagari molia, 22 eala moli la vulovulo ale kama kokora, amuto umalati ge hagagavi tavu loua.
23 Taritigi La Tahalo Uru ale vimaluti etatou la valalua me hatavivile tetala, eia ge sau tola amutou, eia ge vimaroka la tia mutou oilo. Me oio te la vovo mutou, te la gabutatalala tamutou me te la kalulu mutou tai, eia ge toi amutou veia amuto maroka. Eia ge vimaroka moli amutou, kara ale e Iesus Kraist La Uru gatou eia ge beu loua. 24 E Kraist ale tola tavuti amutou, eia ge sau tola amutou, eia ge vimaroka moli amutou mai ele kara ale eia ge guvi, la vuhula eia veitia, eia kama visigologolo.
25 Amuto tabarabaragu, taritigi amuto ge sau tola tai le amiteu la kilaka tamutou.
26 Taritigi amuto ge toi la haro sesele soio tegiteu la valalua me hatavivile tomi te la lotu, veia eau e Pol, eau toi la haro sesele soio tegiteu. 27 Me eau vei vagaria mutou te la isa La Uru gatou, amuto ge gigi la kekesi taku ele soio tegiteu la valalua me hatavivile tomi te la lotu, egite tomi ge loloa.
28 Taritigi la gilogo te Iesus Kraist, La Uru gatou, eia ge pou tamutou.
Eau e Pol.