3
E Pol kaka egiteu veia egite ge sau tola leia la kilaka
Me la tapasi la merera taku soio tamutou e tabarabaragu, eia maie: Amuto ge sau tola le amiteu la bilalaha te La Tahalo Uru ale omaie la kilaka. Amuto ge sau tola amiteu mai ele veia la isa La Uru ge vavava harari soio te la maututula tomi, la valalua me hatavivile usu egite ge togoa. Eia ge mai lou ale pala amuto lolo vutiti la valolo tetalale, amuto vuloti soio te Kraist.
Taritigi amuto ge kaka tai La Tahalo Uru veia eia ge sigirobo amiteu veia egite la gima umala ge magiri robo amiteu te la igogolu la valolo te la isale Kraist. La vuhula la valalua isahari oio, egite kama gabu tikumu e Kraist veia la valolo tetala eia sesele. Egite gabutala gegegeru mai ele, egite viligiligi amiteue. Eala moli La Tahalo Uru eia oio, umala amuto ge gabutatala papapai. Eia ge sigirobo amutou te La Tahalo La Gima, eia ge vivagari tai amutou. La Tahalo Uru, eia kama koramulia ge sigolo taro etatou. Me amiteu tai ale omaie, amite gabutatala molia veia amuto oiole taritigi moli, amuto oio roromuli tomi moli la merera te La Uru ale amite veia mutou ovola, amuto kama ge maila taroa, amite rovia. Taritigi La Uru ge vimatagaga amutou ale La Tahalo Uru eia gogo pepeho amutou, amuto ge magiri vagari mai ele te la isale Kraist.
Umala etato ge pou bulalahu
Te la isale Iesus Kraist, La Uru gatou, amite karasuku vagari amutou veia amuto umala ge hagagavi tegiteu la valalua la lotu ale egite tuha malulu, egiteu ale kama tilimuli la merera tamiteu la bilalaha. Mai amuto ge sovei amiteu eia ge taritigi pepeho. Amuto rovia ale amite pou oio tamutou ele, amite kama tuha malulu. Amuto abia miteu la ilali, la vuhula amite vimari amutou te Kraist. Amite igogolu vagari sesele veia ge poga bakisi la uati tai ale ge koramulia ge vibaumuli amiteu te la iloto la ilali. Amite gabutalea mai ele veia amuto souka ligi la pulolou tamiteu oio tamutou ele. Eala amite igogolu veia amuto ge sivuti la gauru ale taritigi oio te la vulovulo miteu la bilalaha te Kraist mai ele. Eia koramuli seselea veia amite ge kaka amutou bakisi la ilali, eala moli te la igogolu tamiteu, amite turia mutou la gauru ale amuto tai ge vagari te la igogolu. 10 Ale amite so popou oio tamutou ele, amite veia mutou maie mago “Mai isasa eia tuha malululu, amuto umala ababiala la ilali.” 11 Me amite tutu tolea mutou mai ele, la vuhula amite lolotia veia egite isahari tamutou ele, egite tuha malululu, egite pou tavu moli la vikara papaila soio tegiteu e tabarabara giteu. 12 Te la isale Iesus Kraist, La Uru gatou, amite mera taro egiteu ale tuha malululu veia taritigi egite ge pou tataho moli, egite ge lagu tavu moli la igogolu ale ge koramuli la pulolou tegiteu.
13 Eala moli amuto tabarabaragu, taritigi amuto umala ge silaha taro la vulovulo ale taritigi. 14 Mai isa eia oio tamutou ele, eia kama ge roromuli la merera taku ele, amuto ge rovi tigia, amuto ge kisu taroa, eia ge mahela pepehotio. 15 Amuto umala ge gagimea, ouka. Amuto ge mera taro tataho molia, la vuhula eia tai e tabara mutou te Kraist.
La tapasi la merera
16 Taritigi La Uru gatou, eia sau tola la pulolou la sagegela tegatou tomi, taritigi la gilogo tetala ge pou tamutou tomi, la tia mutou oilo ge malilo tataho, te la haroharo tomi, me te la igogolu tomi ale amuto pou tavua. La Uru, eia ge pou tamutou.
17 Eau kekesi la isagu te la limagu sesele, male: “Eau e Pol, eau toi la haro sesele soio tamutou tomi la valalua la mautu e Tesalonaika.” Ale amuto ge rovia, ale la limagu ele, la kekesi taku eia mai moli ele. Mai la merera tomi taku ale eau kekesia giteu la valalua, eau vikaluvula la isagu mai ele. 18 La gilogo te Iesus Kraist, La Uru gatou, eia ge pou tamutou tomi. Eala moli ele.
Eau e Pol.