4
E Pol tutu tola vagariale Timoti veia eia ge valolo la merera te La Tahalo Uru
1-2 Timoti, eau tutu tola vagariamu veia eme ge valolo la valalua me hatavivile La Merera te La Tahalo Uru. Ale eau tutu tola vagari seselea soio taume. La Tahalo Uru rovia, egira me Kraist Iesus ale mulimuli ge sibitala lou omai, eia ge mata muli la vulovulo la valalua tomi, egiteu ale mahulihuli, me egiteu tai ale pehoti. Ale la guluvi tetala eia hagagaviti, eia ge visibitala la viputumulila tetala me la pulolou la matagagala tetala omai te la maututula, eala eau vagari veia eme ge valolo la valalua me hatavivile La Merera tetala. Eme ge vagari veia ge tao talu la vulovulo ale kama kokora oio tegiteu; la valolo taume eia ge tivura veia egite ge gabu tikumua; eme ge karasuku tai egiteu veia egite ge sau tola sesele e Kraist. La igogolu taume ale eau abiamue, eme ge igo tataho seselea, eme umala ge piligi haria mai la valalua kama ge abi tigi la valolo taume, eme ge tovo tataho egiteu. Eme kama ge pou tali la imamala ale egite raragiti ge lolome, ouka, eme ge valolo moli, te la haroharo tomi. La vuhula la imamala mulimuli ge sibitala ale la valalua kamati ge masaga la merera ale sesele te la vimari te Kraist. Egite ge vimagiri egiteu la tahalo la valolo usu ale kama sesele veia ge lolo moli la merera tegiteu ale egite veia eia malama moli. Egite kati ge masaga ge lolo la merera ale sesele, egite ge polo gale soio te la merera la visigologolola. Eala moli taritigi pepeho veia eme e Timoti, eme la tahalo te Kraist sesele, eme ge hilovi tigi la merera tomi veia eia sesele ka ouka. Eme kama ge gabutatala papai maie veia eme ge gabu la iligiligi me la savelela te la igogolu taume. Eme ge la tahalo la valolo sesele, eme kama ge gabutatala isa lou la paga, la igogolu taume te la valolo te Kraist ele, eme ge igo sesele tomia.
La igogolu te Pol eia hagagavi ge kaluvu
Timoti, eau gabutatalea veia la imamala taku eia hagagaviti. Hiloa, la mahulila taku eau sugu tarotia soio te la igogolu la valolo. La kasosogu eia mai ale pagegeleti, mai sesele ale egiteu e pris te la luma la lotu egite tigi taro volu la poro la vaabila me la kasoso la sip me la kau. La imamala hagagaviti ale eau ge tuga tarome Timoti. Eala moli eau rovia la igogolu taku eia sesele, eau vaubi vagari sesele te Kraist, eau taho loio sesele tetala, eau vagari pepeho te la igogolu ale eia visati leau ovola, eau sau tola sesele la tautaulailo taku soio te Kraist. Eala eau pou tali moli la vibalavala te La Uru ale eia ge abiagu te la kiloli la vulovulogu ale matatale, eia ge abiagu te la tapasi la maututula, la vuhula eia la tahalo la viputumulila ale matata sesele, eia rovitia veia la igogolu taku eia sesele. Me eia kama ge eau moli sekela ale ge sau tola la vibalavala tetalale, ouka. Etato tomi ale loho tavu la guluvi tetala veia eia ge gomai harari, etato tomi ge sau tola la vibalavala tetala mulimuli.
La tapasi la merera
Timoti, taritigi eme ge tovo lalai veia eme ge gomai hari, 10 eau la tahalo ouka omai ale ge toto obuau, ouka gologolo. La vuhula e Demas sigolo tarotiau, eia masaga moli la mari papaila te la maututula, eia heleti soio e Tesalonaika, E Kresens tai tugati, eia goio e Galesia, e Taitas tai kati pou omai, eia oioti e Dalmatia. 11 E Luk moli sekela pou omai taku. Taritigi eme ge puli e Mark vikapopo leme, amula ge gomai, la vuhula la tahalo ale eia suli pepehoau te la igogolu taku te la valolo. 12 E Tikikas tai kati pou omai, eau bahatia soio Epesas. 13 Ale eme ge gomai, eme ge abi tai la kairobola taku ale eau tapa taroa oio te la luma te Kapas oio e Troas, eme ge abi tai egiteu la buk tomi taku, ale tai egite kekesia te la kulikuli la kau, egite pipia, la buk tomi tai aleie eme ge abi seselea somai, eau masaga pepehoa.
14 La tahalo isa oiole, e Aleksanda, eia la tahalo ale pui la puigolo te la bras, eia pala igo gegeru sesele la igogolu taku, eia gima pasiau. Ale la vulovulolale, La Uru ge koli seselea soio tetala. 15 Eala moli eau masagea veia eme baumuli tatahome tetalale, la vuhula eia vaubi vagari sesele soio te la merera te Kraist.
16 Ale egiteu e Rom vahariau soilo te la vigagiala te la muluga la vigagiala ale egite vimagiriau ovola, isa kama magiri vikapopo leau veia ge vitikumu lou la merera taku veia eia sesele. Egiteu tomi e tabarabaragu te Kraist ale omaie, egite sigolo taroau, egite hele. Egite korale, taritigi La Uru umala ge gabutatala la iruru tegiteu ele. 17 Eala moli ale eau magiri te la vigagiala, La Uru eia magiri sesele te la baligu, eia vivagariau, veia la valolo te Kraist ge sibitala tataho te la haregu, eau kama ge taga, veia egiteu la valalua la maligoma tomi ale kama e Iuda, egite ge lolo la valolo ale taritigi te Kraist. Eala la vikararala taku eia tubuti, egite kama biliau, egite kama vilai taiau, eau mahuli utu moli, mai e Daniel pala eia mahuli taro la hare giteu la laion, egite kama toloa, tio eau tai mahuli utu mai e Daniel ele. 18 Eau rovia, La Uru ge vimahuliau taro la viluala tomi ale e Satan ge tovo lalaia veia ge visibitala tavuau. La Uru ge vahariau soata te la pulolou la marokala tetala oata te la ilo la lage, eau ge pou tataho ovola. Taritigi pepeho soata tetala, eia moli sekela la matagaga, etato ge vaisale molia, kama ge maila, la kaluvula ge ouka. Amen.
19 Taritigi amuto ge toi la haro sesele soio te Priska mira me Kuila, me egiteu tomi la karakara te Onesiporas tai. 20 E Rastas eia soloio e Korin, me eau tuga taro e Tropimas oio e Miletas, eia lea. 21 Timoti, eme ge tovo lalai vagaria veia ge gomai te la mahati, eia soukama ge leavala, eme kati ge polo tigi te la tia la utu. E tabaramu e Iubiulas tai omai eia toi la haro sesele soio taume, egite me Piudens, e Lainas, e Klodia, me egiteu e tabarabaramu tomi te Kraist ale omaie, egite tomi toi la haro sesele soio taume. 22 Timoti, taritigi pepeho veia La Uru ge pou taume, eia ge vivagari la kalulumu, taritigi tai veia la gilogo tetala ale uru eia ge pou tai taume. Kaluvuti.
Eau e Pol.