14
Pol me Banabas igogolu oio la mautu e Aikoniam
Tio, e Pol me Banabas, egira goio la mautu e Aikoniam, egira igogolu lou mai ale egira igotia oio e Antiok. Egira goilo te la luma la lotu tegite Iuda, egira valolo. Egira valolo mai ele, la valolo tegira tivura pepeho, me egite la valalua e Iuda me egite la valalua e Grik, egite tomi usu vulo la gabutatalala tegiteu, egite roromuli sesele La Tahalo Uru. Eala moli egiteu la valalua e Iuda isahari, egite kama masaga ge lolo la merera tegirua. Egite goio ali la ilo la valalua ale kama e Iuda veia egite ge gima la valalua te Iesus. Eala moli e Pol me Banabas, egira mou tabaa oio la mautu ale, egira vagari moli la valolo te la merera te La Tahalo Uru soio te la valalua. Tio La Tahalo Uru vitikumu la merera tegirua, egira goio igo isahari la golu la karutula soio te la valalua me hatavivile tomi, ale la irovilala ale egite ge rovia la valolo tegira te la gilogo te La Tahalo Uru eia kama visigolo, eia sesele viruru. Eala moli la valalua me hatavivile tomi te la mautu uru ele, egite la malosu ilua. La malosu isa, egite roromuli egite Iuda, la malosu isasa egite roromuli egira la bilalaha iluale, e Pol me Banabas.
Tio, mulimuli ovola, egiteu la valalua logala, vikapopo me egiteu la valalua e Iuda, me egiteu la mulugaluga tegiteu tomi, egite viputumulia veia egite ge gima e Pol me Banabas, egite ge dumu legirua la uati, ge bili peho egiruale. Eala moli egira rovitia la gabutatalala tegiteu ele, egira goio hele soio te la mautu ilua ururu te la gale Likionia, e Listra, e Derbe. Egira goio te la maututula ale hagagavi oio la mautu ilua ururu ele, egira goio veipala la valolo ale taritigi oio tegiteu la maututula alele.
Egira igogolu oio la mautu e Listra
La tahalo isasa oio e Listra, la vahala kama vagari, palati te la pepesola ale e tilala taposea, eia mai moli ele, e maura kama koramulia ge tatuga bakisi. Tio te la haro isasa, eia popou loloa e Pol ale vikarakarale, eia mata tavu molia, e Pol goio hilotia. E Pol goio rovitia veia e maura gabu sesele la merera te La Tahalo Uru koramulia La Tahalo Uru ge vimahuli loua. 10 Tio e Pol goio karasukutiao mago “Eme ge hiliti, lapu matatea la vahamu iluale, eme ge magiri oata.” Tio e maura goio hiliti, magiri, eia goio tugatio. 11 Tio egite la valalua me hatavivile tomi hiloa mai ele, egite karutu, egite goio tolatio te la merera e Likionia mago “Hilage, la uru ilua ale loata te la mori sibitalati mai la tahalo, egira guviti otalo tegatoue.” 12 Egite goio toi lou la isale Banabas veia e Seus, tio e Pol, eia mamuga la vigagiala tegirua, eala egite goio toila e Hermes, mai la isa la uru tegiteu ele ale egite lotu tatavua. 13 Me oio la mautu alele, la luma la lotu te Seus eia magiri oio la gilesu la mautu, me egiteu ale vibaumuli te la luma alele, egite tokoromo isahari la kau la purupuru, vahari egiteu sogala la matapiro, veia ge bilia, ge gutua, la sosobu ge goata la mori mai la vulovulo giteu te la tilogo la uru tegiteu te la lotu tegiteu.
14 Eala moli egira la bilalaha iluale, e Pol me Banabas, egira goio lolotia la merera aleie, la hate girua mamasi, egira goio silea la kairobola tegiruale, egira hari soio te la lolo la valalua me hatavivile, egira koho tavu egiteu mago 15 “Amuto la valalua, ilava amuto gabutatala maie te la tia mutou ele? Amilua la tahalo moli, mai moli amutoue, etato isauru molie, eala moli la igogolu tamilua te la veipala la valolo ale taritigi te La Tahalo Uru soio tamutou veia amuto ge loloa, amuto ge vulo la gabutatalala tamutou, ge piligi taro la iruru tamutou, veia amuto ge rovi sesele La Tahalo Uru, amuto ge pou hagagavi tetala. Amuto oukati ge lotu te la lotu la visigolola. Amuto ge rovi La Tahalo Uru Ale Sesele, eia vipou la mori oata, la magasa otalo, me la mago olau, me la papaga tomi ovola.” 16 Egira goio vei loua giteu la valalua mago “Eia sesele, pala La Tahalo Uru mata sosoli moli la maratatila la valalua me hatavivile tomi mai ele, egite tilimuli moli la gabutatalala tegiteu te la vulovulo giteu isapolopolo te la galegale tomi, eala moli La Tahalo Uru kama pou kokovu sesele veia amuto kama ge rovia, ouka. 17 La Tahalo Uru, eia suli etatou tomi, eia pou oata te la ilo la lage, eia sugu taro la hura sotalo te la valalua tomi, me la ilali tomi ale kusi otalo te la magasa, egite tau la vavua giteu, La Tahalo Uru moli eia la vuhula, me la ilali tomi egite vua, la valalua egite olia, alia, egite sagege ovola.” 18 E Pol me Banabas, egira veia giteu la valalua maie, eala moli egira geho sesele la mera taro la valalua veia egite umala ge rou la kau tegiteu soio tegirua.
Egite dumu le Pol la uati
19 Eala moli egiteu e Iuda isahari ale loio e Antiok me Aikoniam, egite goio sibitala, egite ali la ilo la valalua tomi, tio la valalua goio dumu le Pol la uati, eia goio peho. Egite goio lave molia la pileleholale, lapua sogala la matapiro, egite veia eia peho seseleti. 20 Goio, egiteu la valalua la lotu te Iesus, egite goio sibitala, magiri, egite goio malele roboa, eia goio mahuli rivu lou, eia goio goluma lou te la mautu, tio goio mai galigeli, egira me Banabas, egira gomuli la mautu uru e Derbe. 21 Egira valolo la valalua te la valolo ale taritigi oio te la mautu ale uru ele, egira goio puli la valalua usu, egite goilo te la lotu te Iesus.
Tio, mulimuli, egira goio beu rivua soale la mautu uru e Listra, goilo e Aikoniam, goale lou e Antiok. 22 Ale egira guvi rivu lou oale e Antiok, egira goio tutu tola vagari loua giteu la valalua la lotu te Iesus. Mai ele egira viteteli vagari lou egiteu mago “Etato tomi masagea ge goilo la mautu la marokala te La Tahalo Uru, eala moli etato ge poga pala muga la iligiligi ale usu pepeho.” 23 Oilo tegiteu la valalua la lotu te la mautu itolu ele, egira hilovi la tahalo isahari veia egite ge la mulugaluga, egira goio peremu, egira kama ali, egira pou tavu moli la kilaka, egira sugu taro la gabutatalala tegirua soio te La Tahalo Uru, veia eia ge sau tola egiteu la mulugaluga la lotu alele, veia egite ge vagari, la vuhula egite so vuvulo moli la tia giteu tavu e Iesus, egite soukama vagari sesele.
E Pol me Banabas beu rivua soio la mautu e Antiok omuli e Siria
24 Tio, egira goio tuga, goio polo posa te la gale Pisidia, egira goio guvi oio la gale Pampilia. 25 Egira goio guvi, egira goio veipalea giteu la valalua oio la mautu e Perga la valolo ale taritigi te La Tahalo Uru. Egira valolo kaluvu, egira goio hiliti goale lou la mautu uru e Atelia. 26 Oio e Atelia egira sae te sipi, e sipi vahari egirua somuli lou e Antiok, la mautu ale pala la valalua la lotu egite sugu taro egirua soio te La Tahalo Uru veia eia ge gogo egirua, egira ge bole tataho la igogolu tetala, karati igoie egira beu rivutia somai te la mautu aleie. 27 Egira sibitala oio e Antiok, egira tola vikapopo la valalua me hatavivile tomi te la lotu, egira gilemulia giteu la visuli uru te La Tahalo Uru soio tegirua. Egira vei mulia giteu ale La Tahalo Uru sesele eia kopetia la mata giteu la valalua tomi ale pou te la maligoma. 28 Egite lolo kaluvua la merera tegiruale kaluvu, egira goio mou tabaa lou oio tegiteu, egite vipou tomi lou.