16
La vailua la tuluga te Pol
E Pol me Sailas, egira goio soko la tuluga, egira goio guvi oio la mautu e Derbe, egira sele polo molia goale la mautu e Listra, egira goio pogea la tahalo isasa, la isala e Timoti, eia la tahalo la lotu, e tilala la tavile Iuda, me eia tai la tavile la lotu, e tamala la tau Grik. Goio, e Pol mira lolotia veia e Timoti ele eia la tahalo isasa la vulovulola taritigi pepeho. Tio e Pol goio masagatia e Timoti ele, eia pulia veia eia ge tilimuli egirua. Eia pulia mai ele, eia goio tau la irovilala te la vovole Timoti ele, la vuhula eia gabutatala egite Iuda ale pou te la gale alele, egite rovitia veia e tamala eia la tau Grik, la vuhula egite souka ge muku pilea ale eia kama abi la irovilala te valaluale tilala. Tio egite goio tuga soio la maututula tomi, egite veipalea giteu la viputumulila ale egite ururu kisitia oio e Ierusalem veia egite ge toro ovola la viputumulila alele. Goio, egite la valalua la lotu gabutatala vagaritiao, egite usu tilimulia, la giligi gite kamati bisi, te la haroharo tomi la valalua me hatavivile usu goilo halaba lou te la lotu te Iesus.
E Pol hilo la tau Masedonia
Egiteu la bilalahale, e Pol, e Sailas, e Timoti, egite goio tuga goio kabili posa te la baa la gale ilua e Prisia me Galesia, goio, La Kalulu La Marokala mera robo egiteu veia egite ge umala valololo oio la gale Esia. Tio egite tuga goio la gale Misia, egite ga tovo lalaia ga goilo te la gale Bitinia, eala moli La Kalulule Iesus mera taro egiteu. Tio egite goio polo molia e Misiale, egite tuga moliti golau e Troas. Egite goio mavuta, mai galogo e Pol goio hilo la paga isasa mai ale eia tagea, eia hilo la tau Masedonia isasa, eia magiri, eia tola e Pol mago “Pol, eme ge taro polo somai, eme ge suli amiteu la valalua e Masedonia.” 10 E Pol hiloa mai ele, goio, hagolo mamaga, kama tabaa, amite goio paa muli la gauru ale amite ge goio e Masedonia.* E Luk tai tilimuli e Pol mite te la tuluga tegiteu ele. Eala eia kekesi maie ‘amite’. La vuhula amite rovitia ale La Tahalo Uru tolati amiteu veia amite ge veipala la valolo ale taritigi soio tegiteu.
E Lidia vuvulo
11 Tio, amite goio sae te sipi olau e Troas, amite toto moli solau la olu bisi e Samotres. Goio, mai galigeli, amite goio e Niapolis, sivo te sipi ovola. 12 Amite goio hiliti taroa la mautu alele, amite goio guvi oio e Pilipai. La mautu aleie, egite Rom vibaumuli ovola. Eia la mautu uru te la gale Masedonia, me amite mavuta ovola la logo isahari. 13 Goio, te la haro tabu amite gogala la matapiro te la mautu uru ele, amite tuga goio te la lalu isasa, amite rovia la baa bakisi oio te la harare la lalu ale, egite Iuda igigo la kilaka ovola. Amite goio hagagavi te la lalu ele, amite hilo egite hatavivile isahari oio popou, amite goio pou vikapopo legiteu, amite valolo egiteu. 14 Goio, la tavile isasa lolotia la valolo tamiteue, la isala e Lidia. Eia lotu tavu La Tahalo Uru, eia la tavile la mautu uru e Taiataira. La valalua lotoloto la lavalava magesegese oio tetala, eia ababi la uati uru ovola. Eia lolo la merera te Pol, La Tahalo Uru goio vulo la gabutatalala tetala. 15 La Tahalo Uru vulo la gabutatalala tetala mai ele, egite goio vuhia, eia vuhi vikapopo tai me egiteu la loa la luma tetala. Eia vuhi kaluvu, eia goio veia miteu mago “Mai amuto rovitia veia eau gabu tikumuti la merera te La Tahalo Uru, taritigi etato ge goio la luma taku, eau ge baumuli amutou.” Eia totolo suku tavu moli amiteu, amite goio roromulia, amite goio te la luma tetala, poutio.
E Pol me Sailas pou te la kilisi oio e Pilipai
16 Tio, mulimuli te la haro isasa, amite tuga goio te la muli la kilaka ale egite kaka ovola, amite goio te la gauru, la bilalaha isasa hatavile, eia poga amiteu, la tavile ale la hitu pou tetala, eia veipala la paga isahari ale ge sibitala mulimuli, la valalua lotolotoa mai ele veia eia ge veipalea giteu mai ele la merera ale ge sibitala mulimuli, egite ale baumulimulia balava sesele la uati. 17 La tavile aleie, eia goio tilimuli amite me Pol, eia tilimulimuli amiteu, eia tatola la valalua mago “Egiteu la valalua aleie, egite la bilalaha sesele te La Tahalo Uru ale loata. Egite veipalea gatou la masasagala te La Tahalo Uru, ale eia ge vimavulaha taro letatou la iruru tegatou, eia ge vimahuli etatou.” 18 Te la haroharo tomi, la tavile ale eia tatola moli mai ele, e Pol goio silahati leia, eia goio vulo gale tavua, eia veia la hitu ele mago “Eau veiamu, te la isale Iesus Kraist, eme ge hele taroa la tavilele, eme ge tuga.” Tio oio moli ovola la hitu ele hele taroa la tavilele, eia heletio.
19 Tio, egiteu la valalua ale baumulimuli la tavilele, egite loloa, egite igo totolo, la vuhula egite ababi la mapa oio tetalale. Egite goio lao tola molia e Pol me Sailas ele, egite lapu egira soio te la vigagiala oio te la tia la mautu. 20 Egite ubi legirua te la lagu la tahalo la ilolo la vigagiala, egite goio veia mago “Egira la tau Iuda iluale, egira igo marapa la mautu tegatoue. 21 Egira veipala isahari la merera ale polo la viputumulila tegatou e Rom.” 22 Tio egiteu la valalua me hatavivile tomi, egite ubi tai legirua la vikararala, egiteu la tahalo la ilolo la merera, egite loloa mai ele, egite goio sile taroa la kairobola tegirua, egite goio veia giteu la bilalaha tegiteu veia egite ge lubi vulo egirua.
23 Tio, egite goio lubi pepeho egirua mai ele, egite goio vagoilo egirua te la luma la kilisi. Egite goio tutu tolea la tahalo la vibaumuli la luma mago “Eme ge pahutu vagari, eme ge vagari robo la mata la lumale, egira souka ge gali.” 24 La tahalo la vibaumulilale, eia loloa egite vikara vagari soio tetala mai ele, eia goio pulia e Pol me Sailas, eia vipou egirua oio te la kapiutu ale soililo kililili, eia goio abi la bautu la obu ilua ururu, tikumu, eia tau la vaha girua oilo vola, eia vitabago tola tavu, kisi vagaria, koratio, kama koramulia egira ge hiliti tuga lalahu.
25 Tio, goio, la paga logo, te la logo uru vali posa, e Pol me Sailas goio kaka tavu La Tahalo Uru, egira baubau la bilau la lotu, goio egiteu la valalua ale oilo te la luma la kilisi ele, egite laba gelegele egirua baubau ele. 26 Kama tabaa, egite karutu e malugulugu uru sibitala, eia umutio. Eia umua, la sosole la luma la kilisi taumu lahu, la mata la lumale tapulaka, hare palala, la sen ale vagari egite kisi legiteu ele talube tomi, parutio. 27 La tahalo ale baumuli la luma la kilisi ele, eia ga mata mai soio, la mata la lumale hare palalati, eia veia egiteu la valalua tomi ale oio te la luma la kilisi ele, egite tomi heleti. La vulela paru, eia taga pepeho, eia kai taro molia la viso tetalale, eia veia ge ubi rivu lou eia, ge peho. 28 Eala moli e Pol goio tola karutua mago “Ae, eme ge bili rivu lou eme ilava, amite kama hele, amite tomi omaie.” 29 La vuhula la vulele maura paru sesele, eia vava bubu moliti, la vovola pariri moliti, malugulugu, eia goilo la luma, kaka bububu moliti la havi veia ge vitola, eia goio boru lagu tugu te la lagule Pol me Sailas, eia togo egirua. 30 Eia goio puli egirua sogala, eia tahi egirua mago “Amulua taho lua ururu ele, eau ge igo la rova La Tahalo Uru ge vimahuliau?”
31 Egira goio koli la tilahi tetala mago “Eme ge roromuli La Uru tegatou e Iesus, La Tahalo Uru ge vimahulime, eme ge tetalati, me egite la loa la luma taume tai.” 32 Tio egira goio veipaleala la merera te La Tahalo Uru, vikapopo tai me egite tomi la loa la luma tetala. 33 Oio moli ovola, te la logole, eia kama gabutatala la logo uruti, eia goio vuhi maroka la kakali girua ale egite lubi vulo egirua, la vovo girua kakali ele. Kaluvu, kama tabaa, egira goio vuhi leia te la isale Iesus, vikapopo tomi egiteu la loa la luma tetalale. 34 Tio eia goio puli e Pol me Sailas, egite goio te luma tetala, egite pou, eia abia girua la ilali, egite ali vikapopo, egite sagege vikapopo me egiteu la loa la luma tetala, la vuhula egite roromulitia la merera te La Tahalo Uru.
35 Goio, mai galigeli la paga mamaga, egite ururu ale lololo la vigagiala, egite baha soio te la luma la kilisi, veia egite ge veia la mulugaluga eia ge lube taro egirua taho luale, egira ge tuga. 36 Goio, la tahalo la pahutula veiale Pol mago “Egite la mulugaluga baha la vikararala somai, egite veia ge lube amulua, amula ge gali taro la luma la kilisi, amula la vigagiala oukati.”
37 Eala moli e Pol goio veia giteu mago “Amilua la iruru ouka, eala moli egite lubi vulo bulalahu moli amilua. Ale la iruru tegiteu, la vuhula amilua la tau Rom. Egite vagoilo bulalahu moli amilua te la luma la kilisi, ale igoie egite veia ge baha taro kokovu moli amilua sogala! Ko, ge ouka viruru! Egite sesele ge gomai, ge puli amilua sogala.” 38 Goio, egite la bilalahale lolo la merera tegirua mai ele, egite goio beu rivua soio, egite veia giteu la mulugaluga la merera tegiruale. Egite loloa, egite taga pepeho, la vuhula egira la tau Rom, eia tikumu veia ge igo la iruru soio tegirua. 39 Tio egite goio tegirua, egite vikara gogome molia girua, egite goio puli egirua, baha taro egirua sogala veia egira ge tuga taro la mautu aleie, egira goio tugatio.
40 Egira goio hiliti taroa la luma la kilisi ele, egira tuga goio te la luma te Lidia, egira hilo egiteu la valalua la lotu oio, egira goio viteteli lou egiteu, egira tutu tolea giteu mai ele kaluvu, egira goio tugatio.

*16:10: E Luk tai tilimuli e Pol mite te la tuluga tegiteu ele. Eala eia kekesi maie ‘amite’.