27
Egite visae e Pol te sipi veia ge vaharia soio e Rom
Tio, e Pestas mite ururu viputumuli kaluvutia mai ele, veia ge baha e Pol soio e Rom, egite goio abi e Pol mite me egiteu la valalua isahari ale pou tai te la kilisi, egite sugu taro egiteu ele soio te Iulias. La tahalo ale, eia la uru isasa oilo te la tala la valalua la vaubi tegite Rom ale te Sisa sesele. Goio, amite sae te sipi la sel isa uru ale te la mautu e Adramitiam, e sipi ale, eia raragiti veia ge hari vulovulo soio te la lokuloku tomi oio la gale Esia. Amite goio sae, e sipi vahari amiteu solauo. La tau Masedonia isa tai oio tamiteu ele, la isala e Aristakas, la mautu tetala e Tesalonaika. Mai galigeli, amite goilo e Saidon, e Iulias gogo e Pol, eia lubea bakisi veia eia ge goio ge hari lalai egiteu e tabarabarala oio te la mautu alele, egite ge abiala la ilali me la golu ilua mai ele ale eia savelea. Amite goio ga toto lou solau, e kavara tali robo amiteu lolagu, amite goio polo vaivai moli te la olu e Saipras ale la lolovi ouka ovola. Amite goio toto lolau la gale Silisia, lolau tai te la gale Pampilia, amite hari polo soio la mautu e Maira oio la gale Lisia. Amite goio sivo te sipi, la uru tamite goio poga tavu e sipi isa lou ale loio la mautu uru e Aleksandria, eia ge goale Rom, tio eia goio visae amiteu te sipi alele.
Amite goio ga hari mai solau ele, amite vavala pepeho, kama hari tigi. Amite hari koko moli mai ele, amite goio guvi oio la mautu e Naidas. E kavara tali vagari pepeho lolagu, tio amite kati selea, amite vulo bakisi sotalo, amite hari kokovu moli, tilimuli la parava te la poke la olu uru e Krit, amite goio toto mai ele lolau la maisule Salmon. Amite hari moli oilo maie, vavala moli la hirari, kara la loku isa uru la isala e Magomalilo, eia hagagavi moli la mautu e Lasea.
Amite goio maila te la parava alele, amite pou la logo usu ovola, kara ale amite hilotia veia la mago eia kati koramuli la availa, la gasi uru, la vuhula eia leavalati. La logo la ilali ale uru tegite Iuda ale egite igoa te la siloko la leavala, ale egite gabutatala La Tahalo Uru veia eia vimavulaha la iruru tegiteu, la ilali uru tegiteu ele, egite igotia, eia leavalati. 10 Egite hilotia veia la mago kati taritigi, e Pol goio suli egiteu la vikararala isahari mago “Mutou, la hirari tegatou ale solagu, eia kati ge taritigi, etato ge sululu. Etato ge vilua, la golugolu tomi ale etato vahararia, eia ge kokovu, la vuhula e sipi ge tilomu.” 11 Eala moli la tau Rom tegiteu uru ele, eia lolo moli la mulugaluga te sipi, egira me tahole sipi ele, egira veia ge tovo lalai bakisi la availa. La tau Rom uru ele, eia kama masaga ge lolo la merera te Pol. 12 La loku alele, eia kama taritigi agi, eia kama koramuli sesele la tarikokovula te la leavala. Eala egite usu masagea veia ge hari lou, ge tovo lalaia veia ge goale e Piniks. La mautu e Piniks ele, eia la kalia la mautu sesele oio la olu e Krit, la loku ovola taritigi pepeho, la maisula iluale sugu soale, la baha ilua oio te la vaila iluale, e sipi goilo tatataho ovola. Eia koramuli sesele amite ge pou la taio ilua ovola kara ale la gasi ge tamea lou.
La ave uru vahiliti la gasi
13 Goio, la hipu ga tarotatolati bakisi, egite gabua veia eia koramuliti la hirari te la tia la utu ale egite veveiale. Tio egite lapu la poutatolale sipi ele, amite hari paravarava moliti te la paravale Krit ele. 14 Eala moli egite so hari golo moli bakisi mai ele, la ave uru sibitala loio e Krit. 15 Tiele la lolovi uru ele poratia lolagu, e sipi ka keke suku lou, tio amite paipati molitio. 16 Goio amite hari kokovu moliti loio la poke la olu pati bisi e Koda. Eala moli amite vagari tavu moli e ugugule sipi bisio veia amite ge kisi tolea. 17 Goio egite lapu tola e ugugu ele, egite kisi tola vagaria soio te sipio. Egite makuku pasi, la vuhula amite souka kaka te la rede uru oio hagagavi la gale Aprika. Goma, egite laga lulu taro la sel sotalo, amite pati bububu molitio. 18 Tiele la lolovi me la gasi pigi loke vulo sesele amiteu, goio mai galigeli egite sokoti la piligi la golugolu sotalo te la mago. 19 Tio te la vaitolu la haro egite soko la sireri la golugolule sipi ele. 20 Eala moli la haro me la logo usuti, la lolovi uru pigi vulovulo amiteu, amite kamati hilo la haro me la matatabu tai, la ilo miteu polotia la utu, veia amite isa oukati ge mahuli utu lou. 21 Goio e Pol hilo egiteu tomi oata te sipi ele kamati alali, eia magiri veia giteu mago “Mai ge amuto ge roromuliau veia etato ge umala muga hiliti tataro e Krit, la marapala maie ge ouka, la golugolu kama ge parava tai. 22 Eala moli eau veia mutou ge hate tola moli, umala tataga, etato isa ouka ge vilua, e sipi molie ge vilua. 23 Eau veia mutou, alalogo e angelo isasa gomai taku, eia magiri oio te la baligu, La Tahalo Uru sesele bahea, la vuhula eau tetala, me eau la bilalaha tetala. 24 E angelole, eia vikara maie mago ‘Pol, eme umala tataga. Eme kama ge vilua, la masasagala te La Tahalo Uru tavu emei eia maie: Eme ge goio e Rom, eme ge magiri te la vikararala oio te la lagule Sisa, me oio volale La Tahalo Uru eia ge vimahuli amutou tomi gageie, eme ge mahuli utu vikapopo me egiteu tomi ale sae vikapopome te sipi.’ E angelo eia vikara somai taku mai ele. 25 Tiele, amuto tabarabaragu, eia taritigi veia etato tomi ge vagari. Eau sau tola seseleti la merera te La Tahalo Uru ale eia veia etato tomi ge mahuli utu, mai sesele e angelo eia veitia. 26 Eala moli eau rovia veia etato savereti, me e sipi tegatou eia ge kaka muga oio te la sakalu oio te la vai la olu isasa te la gale isasa ale etato kama rovia.” E Pol viteteli egiteu mai ele.
27 Tio, te la logo savulusa gete vaa, amite pati tala oio la gale la mago e Edriao. Goio, te la logo posa sesele, egite la valalua ale igogolu te sipi ele, egite hilotia veia e sipi hagagaviti soilo te la olu isasa. 28 Goma, egite lova lalai la malulu la magole, so savulu lua robo, goio amite hari suku lou bakisi soilo, egite lova lalai loua, la lovala savulusa moliti gete lima. 29 Goio, egite makukuti veia e sipi souka ge kaka te la sakalu, tio egite vipigi tomi la poutatola ivaa te la morile sipi ele. Eala moli egite kahare tavu moliti la paga ge mamaga harari.
30 Tio, egiteu la valalua ale igogolugolu te sipi, egite tutu vulotio veia egite ge hele taro e sipi uru ele. Egite vagotalo moli e ugugu, egite tutugolo veia ge kisi tola isa lou la poutatola te la maisule sipi. 31 Eala moli e Pol goio veia la tau Rom uru me egite soldia tetalale mago “Mai la valalua ale ge hele taro e sipi gageie, tio amuto tomi ge tilomu.” 32 Tio egite soldia loloa mai ele, egite goio barautu taroti e ugugule sipi sotalo.
33 La paga ga utupolapolati, e Pol goio karasuku egiteu veia egite ge ali, mago “Etato pou moli maie, amuto kati ali la logo savulusa gete vaati, 34 taritigi amuto ge tuha toro muga, amuto ge mahuli lou, amuto isa kama ge tilomu, ouka, etato tomi ge mahuli utu.” 35 E Pol veia giteu mai ele kaluvu, eia goio abi isa la bret, eia vei tataho La Tahalo Uru te la ilali ale, eia tovia giteu, eia goio soko la ilalila. 36 Egite hiloa mai ele, egite kati taga lou, egite tomi goio tuha toro taitio. 37 La giligi miteu ale sae te sipi alele, salatu lua savulu vitu gete uolo. 38 Goio, amite tomi ali kaluvu mai ele, egite goio vimavulaha lou e sipi, egite pigi tomi la beibeki la vit ale e sipi pala visaea, egite pigi lahua sotalo la mago.
E sipi kaka, la gasi vali polea, eia tilomu
39 La paga mamagati, egite la valalua te sipi mata kosi la parava ale amite magiri olau ovola, eala moli egite hilo vuti la loku isa bisi la parava ale taritigi pepeho ovola, tio egite goio veia ge tovo lalai veia ge vagoilo moliti e sipi ovola. 40 Tio mai ele egite koro taro tomi la mamota la poutatola, egite lube tai la mota ale egite pala kisi tolati la vore la ilau iluale, goio egite rara la sel oio te la maisule sipi ele, veia la lolovi ge vai taro amite soilo tio amite goio hari moliti soilole. 41 Eala moli e sipi goio kaka te la rede, la maisula kaka tola moliti maie, la morila pigi vulovulo moli, la gasi uru vali pola momomo molia, eia mapola geregeretio.
42 Ale e sipi ga mapola maie, egite soldia viputumulia veia ge bili egiteu la valalua ale pou te la kilisi, egite soukama ge puru soilo, ge hele. 43 Eala moli la uru tegiteu ele, eia vagari veia ge sigirobo e Pol, eala eia mera taro egiteu te la gabutatalala tegiteu ele. Eala moli eia veia miteu veia egite ale rovi la pururu ge raga sotalo, ge puru muga soilo, 44 me egiteu ale kama rovia la pururu ge mulimuli, egite ge purula la mapolale sipi ele, ge pati moli soilo. Tio amite goio igo molia mai ele, amite tomi guvi tigi moli oilo la parava mai ele, kaluvu.