21
Egiteu la valalua la vimari ivitu hilo e Iesus
Goio, mulimuli lou, e Iesus sibitala tavu lou egiteu la valalua la vimari tetala oio te la magolilo e Taibirias, ale egite toi taila e Galilea. Ale eia sibitala tavu egiteu mai aleie: La haro isasa egiteu la valalua la vimari taho vitu oio popou, egiteu ele la isaisa giteulae: e Saimon Pita; e Tomas ale egite totoi taila e Didimas; e Nataniel, la tau Galilea, eia loio sesele la mautu e Kena; e latule Sebedi iluao; me la tahalo la vimari taho lua lou. Egiteu alele pou vikapopo, e Saimon Pita goio hiliti, eia veia giteu mago “Eau goio ge lapu la ia.”
Goma, egite veiala mago “Muga, etato tomi.” Tio egite tuga, egite goio sae te la uaga tegiteuo, egite goio vuo, eala moli te la logo alele, egite kama abi gologolo isa la ia.
Tio, egite oio vovuo, goma la paga ga utupolapolati ele, e Iesus goio magirigiri oilo la paravao, eala moli egite la valalua la vimari tetala kama rovia veia e Iesus ele.
Goma, e Iesus tola soio tegiteu mago “Amutou bisisi ele, amuto abiti isahari la ia?”
Eala moli egite koliala mago “Ouka.”
Goma, eia goio ule baoli loua giteu ele mago “Amuto ge tau la vuo te la gale la uagale, loio te la lima e gatao, tio amuto ge lapu isahari la ia.” Goma egite goio igo molia mai ale eia veitia giteuo, egite tau la vuo sotalo, egite abi pepehoti la iao, egite visikakala la ilapu la vuo soata, eia tikumu pepeho.
Goma, la tahalo la vimari ale e Iesus masaga seseleao, eia veiale Pita mago “Ale La Uru ele!” Tio e Saimon Pita loloa mai ele ale egite veia “La Uru ele”, tio eia goio kai la kairobola tetala ale eia kai tarotiale, la vuhula eia igogolu bulalahu moli, eia goio raga purusu sotalo la magole, eia puru soilo. Tiele egite la valalua la vimari taho uolo, egite vore moli soilo, egite lapu molia la vuole, la vuhula egite kama malau taro la parava, la baala eia koramuli molia la lovala savulu lima. Goma egite goiloti la paravale, egite goio hilo vuti moliti la havi oio, la ia oio volao, me la bret tai oio tabulibuli ele.
10 Goma, e Iesus veia giteu mago “Amuto ge abi isahari la ia ale amuto so lapulapuale somai.”
11 Goio, e Saimon Pita pagi raga moli soata te la uagale, eia goio lapu pasiti la vuo soilo la paravao. La vuo eia volu me la ia ale ururu usu, la giligila eia koramuli mai salatusa savulu lima gete tolu, eala moli la vuo kama masile. 12 Goma e Iesus veia giteu mago “Amuto gomai ali.” Eala moli egite la valalua la vimari ele isa kama tahia mago “Eme ere?” La vuhula egite rovitia veia ale La Uru moli ele. 13 Goma e Iesus abi isahari la ia, eia tabari legiteule, vikapopo me la bret taio. 14 Ale e Iesus mahuli taroti la pileho, eia sibitala tavu la valalua la vimari tetala la vaka tolula aleie.
E Iesus veiale Pita veia eia ge vibaumuli la valalua me hatavivile tetala
15 Egite ali kaluvutio, goma e Iesus veiale Saimon Pita mago “Saimon, latule Ioanes, soioge eme moli ge la gilogo taume somai taku, eia kara polo te la gilogo tegiteu ale isahari ele, ia?”
Goio, e Pita veiala mago “Meie, Tahalo Uru, eme rovia veia eau e tabaramu sesele.”
Goma, e Iesus veiala mago “Eme ge valivali egiteu e latatu la sip taku.”
16 Goio, la vaka luala, e Iesus goio tahi loua mago “Saimon, latule Ioanes, eme soioge gogo seseleau, ia?”
Goio, e Pita vei rivu louala mago “Meie, Tahalo Uru, eme rovia veia eau e tabaramu sesele.”
Goma, e Iesus vei louala mago “Eme ge baumuli egiteu la sip taku.”
17 Goio, la vaka tolula lou eia tahi loua mago “Saimon, latule Ioanes, mave, eme soioge e tabaragu sesele, ka ouka?”
Goma, la ilole Pita eia burukoti, la vuhula e Iesus tahitia vaka toluti, me ale la vaka tolula eia toi molia maie mago “Mave, eme soioge e tabaragu sesele, ka ouka?” Tiele eia goma veiale Iesus mago “Tahalo Uru, eme rovi la papaga tomi, me eme rovia veia eau e tabaramu sesele.”
Goma, e Iesus veiala mago “Eme ge valivali egiteu la sip taku. 18 Eau vei seseleamu, alaura eme so hatamalelabao, eme sesele kisi la lavalava te la kabilimu, eme tatuga te la baa ale eme masagea ge goio volao. Eala moli mulimuli eme ge uru, la limamu ge rara palapala, la tahalo isapolo ge kisi la lavalava soio taume, eia ge pulime soio te la baa ale eme kama masagea ge goio volao.” 19 Eala moli ale e Iesus veiala mai ele, eia mai ale pigi vei soio te Pita veia eia ge rovi la pileho tetala ale ge mulimuli, veia egiteu la valalua la gima ge bilia, eia ge sugu taro la mahulila tetala mai la vaabila soio te La Uru mai la vaisalela ale uru sesele. Goio, e Iesus vei kaluvutiala la merera la tilovo mai ele, eia goio vei louale Pita mago “Eme ge tilimuli eau.”
La vikararala te la tahalo la vimari ale e Iesus masaga seselea
20 Goio, e Pita vulo gelele, eia goio hilo la tahalo la vimari ale e Iesus masaga seselea, eia tilimulimuli egirua. La tahalo moli ale pala, egite alalio, me eia pou tahobo te la magorole Iesuso, eia goio vei mago “Tahalo Uru, ere ge sugu taro eme te la lima giteu la gimao?” Tiele la tahalo la vimari moli aleie eia mulimuli e Iesus mira me Pita soiole. 21 Goio e Pita hiloa eia loiole, eia goio tahi e Iesus mago “Tahalo Uru, la tahalo ale, la pileho tetala tai ge mave?”
22 Goma, e Iesus koliala mago “Mai eau masagea veia eia ge mahuli moli kara ale eau ge beua somai, ale kama la paga taume. Taritigi eme ge mulimuli moliau mai ale eau veitiamu.”
23 Tio, mulimuli, la vikararala te Iesus aleie, eia para piraramoti soio tegiteu la valalua tomi ale tilimuli eia, veia la tahalo la vimari ale, eia kama ge peho. Eala moli e Iesus kama veia maie veia eia kama ge peho, ale la vikararala tetala oio vola eia vei molia maie mago “Mai eau masagea veia eia ge mahuli moli kara ale eau ge beu loua somai, ale kama la paga taume.”
24 Sesele, la tahalo la vimari moli ale valoloti la papaga aleie, eia moli eiala kekesi taia, me etato rovia veia la valolo tetalae, eia sesele viruru.
La tapasi la merera
25 Sesele, la igogolu usu tai lou e Iesus igotiao, mai ge kekesi tola egiteu tomi isasasao, eau gabua veia la maututula tomi eia kama koramuli la bubuku ale ge kekesi tola la veimuli polola tomi te la igogolu te Iesus ele veia ge taua ovola.